Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O-7/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zabezpečenia prenositeľnosti čísla

 v znení opatrenia č. O-9/2005 zrušené k 1.9. 2009! Opatrenie bolo nahradené Opatrením O - 19/2008.


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 48 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Vymedzenie základných pojmov


Na účely tohto opatrenia

   1. podnik je podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu,
   2. prijímajúci podnik je podnik, ktorý bude poskytovať alebo poskytuje verejnú telefónnu službu užívateľovi, ktorý si na základe žiadosti ponechal svoje telefónne číslo,
   3. odovzdávajúci podnik je podnik, ktorého užívateľ požiadal o prenesenie čísla prijímajúci podnik,
   4. tranzitný podnik je podnik poskytujúci na základe zmlúv o prepojení službu tranzit volaní medzi východzou a cieľovou sieťou,
   5. vybraný podnik je podnik, ktorý bol užívateľom vybraný na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom služby výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou,
   6. bod prepojenia je miesto, kde sa jedna verejná telefónna sieť prepája s inou verejnou telefónnou sieťou,
   7. prenesenie čísla je činnosť, ktorou podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu zabezpečuje, aby si užívateľ mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu v prípade geografických čísel v rámci geografickej číslovacej oblasti na špecifickom mieste pripojenia užívateľa a negeografických čísiel na ktoromkoľvek mieste; uvedená činnosť sa nevzťahuje na prenesenie čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami,
   8. prenesené číslo je telefónne číslo, ktoré si užívateľ na základe žiadosti ponechal nezávisle od podniku poskytujúceho službu,
   9. východzia sieť je verejná telefónna sieť, ktorá obsluhuje volajúceho užívateľa; pre prichádzajúce medzinárodné volania je východzou sieťou tá sieť, na ktorej medzinárodnú bránovú ústredňu volanie prišlo,
  10. cieľová sieť je verejná telefónna sieť, v ktorej sa volanie zakončí,
  11. sieťové smerovacie číslo je číslo, ktoré je odvodené a použité sieťou na smerovanie volania k prenesenému číslu,
  12. viacnásobné účastnícke číslo je číslo používané na identifikáciu jedného alebo viacerých koncových zariadení pripojených na prístup digitálnej siete integrovaných služieb (ISDN).

§ 2

Prenesenie geografických čísel


Prenesenie geografických čísel sa vzťahuje na pridelené národné účastnícke čísla, z množiny národných čísiel pre geograficky určené číslovacie oblasti začínajúce sa číslicami (0)2 až (0)5.

§ 3

Prenesenie negeografických čísel


Prenesenie negeografických čísel medzi pevnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla, pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených pre služby volania na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, služby so zvýšenou tarifou, okrem služby telehlasovanie (televoting), v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom. Prenesenie negeografických čísel medzi mobilnými elektronickými komunikačnými sieťami sa vzťahuje na pridelené národné čísla, pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných čísel pridelených pre služby volania na účet volaného, služby s rozdelením poplatkov, služby so zvýšenou tarifou, okrem služby telehlasovanie (televoting) a na pridelené národné účastnícke čísla, pre geograficky neurčené číslovacie oblasti z množín národných účastníckych čísel, v súlade s číslovacím plánom vydaným úradom.

§ 4

Postup prenesenia čísla


(1) Prenesenie čísla sa vykonáva na základe podania žiadosti užívateľa odovzdávajúceho podniku o prenesenie čísla adresovanej prijímajúcemu podniku. Prijímajúci podnik do piatich pracovných dní na základe splnomocnenia od užívateľa požiada v mene užívateľa odovzdávajúci podnik o prenesenie čísla, o poskytnutie podstatných údajov na prenesenie čísla. Prijímajúci podnik vhodným spôsobom zabezpečí súhlas užívateľa s poskytnutím jeho osobných údajov a s ich spracovaním na účely prenesenia čísla.

(2) Odovzdávajúci podnik do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a v prípade prenesenia skupinových účastníckych čísel podľa § 10 ods. 3 do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, poskytne prijímajúcemu podniku v písomnej forme alebo v elektronickej forme podstatné údaje na prenesenie čísla podľa odseku 5 písm. a) a b), alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa odseku 6 a v tej istej lehote zašle užívateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti a súčasne ho upovedomí, že právo odovzdávajúceho podniku na zaplatenie úhrad zo zmluvného vzťahu s užívateľom nie je prenesením čísla dotknuté, alebo mu oznámi odmietnutie prenesenia čísla podľa odseku 6.

(3) Po doručení potvrdenia o prijatí žiadosti od odovzdávajúceho podniku užívateľ do piatich pracovných dní potvrdí prijímajúcemu podniku svoju žiadosť o prenesenie čísla, inak sa proces prenesenia čísla zastaví.

(4) Prijímajúci podnik prenesenie čísla ukončí najneskôr do desiatich pracovných dní po potvrdení žiadosti o prenesenie čísla zo strany užívateľa podľa ods. 3 a vykoná žiadateľovi aktiváciu služieb tak, aby prerušenie poskytovania služby bolo čo najkratšie. Na základe žiadosti užívateľa sa môžu užívateľ a prijímajúci podnik dohodnúť aj na dlhšej lehote ukončenia prenesenia čísla.

(5) Podstatnými údajmi na prenesenie čísla sú

a) prenášané telefónne číslo a osobné údaje užívateľa1),

b) identifikácia odovzdávajúceho a prijímajúceho podniku,

c) deň aktivácie služieb v sieti prijímajúceho podniku.

(6) Prenesenie čísla odovzdávajúci podnik odmietne a túto skutočnosť oznámi
i užívateľovi, ak

a) telefónne číslo, o ktorého prenesenie užívateľ požiadal, nebolo užívateľovi pridelené na užívanie

b) pre telefónne číslo sa už začal proces prenesenia na základe skoršej žiadosti prijímajúceho podniku,

c) užívateľ neudelil odovzdávajúcemu podniku a prijímajúcemu podniku výslovný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účely prenesenia čísla.

(7) Prijímajúci podnik po ukončení prenesenia čísla o tom informuje všetky podniky najneskôr nasledujúci deň po prenesení čísla. Odovzdávajúci podnik má právo aby mu prijímajúci podnik uhradil náklady spojené so zabezpečením prenesenia čísla.

(8) Po zániku zmluvného vzťahu medzi užívateľom a prijímajúcim podnikom týkajúceho sa preneseného čísla a ak si užívateľ nepodal žiadosť o prenesenie čísla ďalšiemu podniku, prijímajúci podnik najneskôr do jedného mesiaca od zániku zmluvného vzťahu vráti prenesené číslo naspäť podniku, ktorému bolo toto číslo pôvodne pridelené úradom. Prevod preneseného čísla na iného užívateľa prijímajúceho podniku nie je prípustný.

§ 5

Identifikácia cieľovej siete


(1) Každý podnik zabezpečí, aby si volajúci užívateľ mohol zistiť informáciu o cieľovej sieti.

(2) Podniky používajú na poskytovanie informácie o identifikácii cieľovej siete vhodné technické prostriedky.

§ 6

Vyhľadanie informácie o prenesenom čísle


(1) Podnik východzej siete vyhľadá informáciu o prenesenom čísle a správne smeruje volanie na prenesené číslo do siete prijímajúceho podniku, ak si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

(2) Informáciu o prenesenom čísle pri volaniach s využitím služby výber podniku individuálnou voľbou alebo prednastavením vyhľadá vybraný podnik.

(3) Pri prichádzajúcich národných volaniach vyhľadá informácie o prenesenom čísle podnik, v ktorého sieti sa nachádza volajúci užívateľ, pokiaľ si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

(4) Pri prichádzajúcich medzinárodných volaniach vyhľadá informácie o prenesenom čísle podnik, ktorého medzinárodná bránová ústredňa takéto volanie prijala, pokiaľ si podniky zmluvne neupravia spôsob vyhľadania informácie o prenesenom čísle a správnom smerovaní volania na prenesené číslo inak.

§ 7

Zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňované podnikom východzej siete


(1) Východzia alebo tranzitná sieť zodpovedá za primerané spracovanie všetkých volaní na prenesené čísla v súlade s udržaním celistvosti a neporušiteľnosti verejnej siete.

(2) Volania na prenesené číslo sa smerujú do siete prijímajúceho podniku v súlade s § 6 a podľa pravidiel smerovania dohodnutých v zmluve o prepojení medzi podnikmi prevádzkujúcimi východziu a cieľovú sieť. Ak medzi nimi neexistuje priame prepojenie, východzia sieť umožní, aby volania k prenesenému číslu boli prepojené do siete prijímajúceho podniku cez sieť tranzitného podniku.

(3) Pred prepojením každého volania na prenesené číslo do siete prijímajúceho podniku príslušná ústredňa východzej alebo tranzitnej siete vyhľadávajúca informáciu o prenesenom čísle zabezpečí vloženie príslušného identifikátora siete, umožňujúceho identifikovať prijímajúci podnik, pred účastnícke číslo. Tento identifikátor sa v prípade preneseného čísla prenáša medzi sieťami.

(4) Identifikátor siete sa používa v príslušných bránových ústredniach verejnej siete v súvislosti s prenesením čísla.

§ 8

Zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňované prijímajúcim podnikom


(1) Ak prijímajúci podnik prijal volanie od východzej siete alebo tranzitnej siete v bode prepojenia s príslušným identifikátorom siete prijímajúceho podniku vloženým pred prenesené účastnícke číslo, prijímajúci podnik je zodpovedný za primerané spracovanie všetkých volaní na prenesené čísla v súlade s udržaním celistvosti a neporušiteľnosti verejnej siete tak, aby po ich prijatí od východzej alebo tranzitnej siete boli správne zakončené.

(2) Prijímajúci podnik informuje ostatné podniky vyhľadávajúce informáciu o prenesenom čísle o každej zmene súvisiacej s každým preneseným číslom, ktorá má vplyv na schopnosť východzej alebo tranzitnej siete smerovať volania k prenesenému číslu. Zmenu môže spôsobiť, v prípade geografických čísel, presun telefónnych čísel k inej ústredni v sieti prijímajúceho podniku a vo všetkých prípadoch významné zmeny v objeme očakávanej prevádzky volaní na prenesené čísla.

(3) Ak volanie na prenesené geografické číslo vzniká v tej istej miestnej ústredni, v ktorej je prenesené geografické číslo zriadené, prijímajúci podnik rozpozná takéto číslo, prepojí ho a zakončí také volanie vo svojej sieti tak, aby sa volanie cez bod prepojenia nemohlo vrátiť späť k podniku, ktorému bolo číslo pôvodne pridelené.

§ 9

Zásada zabezpečenia prenositeľnosti čísla uplatňovaná tranzitným podnikom


Ak tranzitný podnik prijal volanie od siete vyhľadávajúcej informáciu o prenesenom čísle v bode prepojenia s príslušným identifikátorom siete prijímajúceho podniku vloženým pred prenesené účastnícke číslo, doručí volanie k príslušnému bodu prepojenia s prijímajúcim podnikom podľa pravidiel zmlúv o prepojení medzi ním a podnikom prevádzkujúcim východziu sieť na jednej strane a ním a prijímajúcim podnikom na strane druhej.

§ 10

Spoločné zásady zabezpečenia prenositeľnosti čísla


(1) Každé volanie na prenesené číslo, vrátane volania prepájaného tranzitným podnikom, používa smerovanie, ktoré minimalizuje oneskorenie zriadenia volania(1) vyhovujúce technickým vlastnostiam verejnej siete a optimalizuje náklady na jeho uskutočnenie.

(2) Ak sa následkom nepredvídateľných okolností spôsobených funkciami spojovania alebo spracovania volaní vo východzej alebo tranzitnej sieti obmedzí smerovanie volaní na prenesené čísla, podniky prevádzkujúce tieto siete o tom bezodkladne upovedomia všetky podniky vyhľadávajúce informáciu o prenesenom čísle a úrad.

(3) Viacnásobné národné účastnícke čísla, čísla prevoľby, skupinové účastnícke čísla a viaceré telefónne čísla pridelené k jednej SIM karte sa prenášajú ako jeden celok.

§ 11

Záverečné ustanovenie


Podnik zverejní vo všeobecných podmienkach2) požiadavky, po splnení ktorých umožní užívateľom ponechanie si telefónneho čísla nezávisle od podniku poskytujúceho verejné telefónne služby.

§ 12

Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2005.

Milan Luknár
predseda

1) § 55 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. a zákon č. 482/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

2) § 40 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách