Opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo dňa 16. decembra 2004, č. O-8/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, verejných služieb alebo verejných sietí a verejných služieb

Zrušené novelou zákona o elektronických komunikáciách s účinnosťou 1.4.2006!

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky  podľa § 47 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

§ 1

Podrobnosti o podmienkach vzájomnej prevádzkyschopnosti služieb medzi prepojenými sieťami


   1. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, v závislosti na druhu poskytovanej verejnej siete zabezpečuje pre užívateľov príslušné služby potrebné na vzájomnú prevádzkyschopnosť služieb medzi koncovými bodmi siete, vrátane prostriedkov pre služby inteligentných sietí alebo prechodu medzi sieťami v mobilných sieťach.
   2. Podnik pre účastníkov pripojených k jeho sieti umožní prístup k službám ponúkaných iným podnikom prostredníctvom prepojenia.
   3. Kvalitatívne parametre prepojenia, vrátane lehôt zodpovedajúcich jednotlivým parametrom, ich sledovanie, spôsob hodnotenia, priority riešenia porúch, lehoty na začatie odstraňovania porúch a na odstránenie porúch a postihy za neplnenie sú súčasťou zmluvy o prepojení.
   4. Prepojenie sa uskutočňuje v bode prepojenia.
   5. Podniky, ktoré vzájomne prepájajú svoje siete, definujú minimálne tieto podmienky prepojenia
         1. na akej úrovni siete sa nachádza a ako sa realizuje prepojenie (pomocou fyzického alebo virtuálneho prepojenia),
         2. umiestnenie vzhľadom k spojovaciemu systému alebo komunikačnému prostrediu (konkrétne fyzické miesto),
         3. prepojovacie vedenia, typy prenosových vedení, rýchlosti, použitie multiplexorov a demultiplexorov, zálohovanie, smerovanie,
         4. použitú verziu signalizácie,
         5. spôsob testovania prepojovacích okruhov,
         6. špecifikácia služieb a testov prepojenia,
         7. zabezpečenie prevádzky, údržby  a monitorovania siete,
         8. zabezpečenie kvality služby.
   6. Podnik zodpovedá za prevádzkyschopnosť prepojenia na strane ním prevádzkovanej siete až po bod prepojenia.     
   7. Prepojovacie okruhy sa zriaďujú tak, aby zabezpečili prevádzkyschopnosť služieb
      pre koncových užívateľov, pričom podniky dbajú na
         1. fyzické prenosové prostredie (optické, elektrické, rádiové),
         2. šírku pásma,
         3. rámcovanie signálu a kontrolu zabezpečovacím polynómom,
         4.  typ prevádzky (jednosmerná alebo obojsmerná),
         5. používané poplachové signály,
         6. technológiu transportných sietí,
         7. spôsob obnovy prevádzky siete,
         8. ochranu trasy, separáciu, obchádzku, kruhovú topológiu (rozdelenie prevádzky medzi viacnásobné body prepojenia – preliv),
         9. spôsob synchronizácie (zabezpečenie potrebných synchronizačných impulzov),
        10. spôsob zálohovania v signalizačnej sieti.
   8. Podniky, ktoré vzájomne prepájajú siete
         1. definujú svoje záruky na ochranu sietí a spôsoby na ochranu pred zásahom nepovolaných osôb,
         2. zabezpečujú integritu prepojených sietí a dodržiavajú dohodnuté parametre, najmä parametre s významným vplyvom na prevádzku a spoľahlivosť,
         3. majú k dispozícii kvalifikovanú obsluhu a technické zariadenia 24 hodín denne, pričom
               1. každá strana je zodpovedná za bezpečnosť a prevádzku svojej siete,
               2. každá strana uvedie kontaktné miesta a zásady obnovy prevádzky, ktoré zaručujú  rýchle nediskriminačné reakcie v prípade porúch,
               3. každá strana informuje o stave svojej siete a posiela druhej strane podstatné informácie týkajúce sa plánovaných zásahov v sieti, identifikácie a objasnenia porúch a preťaženia siete,
         4. zabezpečujú odskúšanie použitej verzie signalizácie SS7 v týchto 4 etapách
               1. skúšanie zhody - preverenie zhody technického a programového vybavenia s normami; systém sa skúša v izolovanej prevádzke podľa odporúčaní Medzinárodnej telekomunikačnej únie - Sektor telekomunikácií (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector, ďalej len „ITU-T“) série Q.78x,
               2. spoluprácu a vzájomnú prevádzkyschopnosť v sieťovom prostredí – systémy oboch prevádzkovateľov sa prepoja a skúša sa vzájomná prevádzkyschopnosť na sieťovom rozhraní; základné skúšky sa vykonávajú podľa odporúčaní ITU-T,
               3. vzájomnú prevádzkyschopnosť služieb a stabilitu prevádzky - služby
                  sa skúšajú počas určitého obdobia za účelom určenia ich spoľahlivosti;
                  skúša sa na vybranom počte prostriedkov a účastníkov,
               4. preberacie skúšky,
         5. pri poruchových stavoch v sieti dodržiavajú tieto pravidlá
               1. ak niektorý podnik zistí poruchu s vplyvom na iný podnik, informuje o tom dotknutý podnik v lehote dohodnutej podľa bodu 2 tohto odseku, za poruchu sa pritom považuje aj významný pokles niektorého z dohodnutých kvalitatívnych parametrov prepojenia,
               2. podnik vypracúva a vedie dokument s dohodnutými dobami reakcií
                  na rôzne poruchové podmienky,
               3. obnova služby má prioritu pred objasnením porúch, ktoré neovplyvňujú službu,
               4. podnik, v sieti ktorého porucha vznikne, začína práce na odstraňovaní poruchy okamžite a pravidelne v lehotách podľa bodu 2 tohto odseku informuje dotknutý podnik o predpokladanom čase jej odstránenia,
               5. podniky sa vzájomne s dostatočným predstihom informujú o údržbových činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť poskytovanie služby druhou zmluvnou stranou,
               6. podnik vedie evidenciu nahlasovaných porúch a prideľuje im príslušnú prioritu z hľadiska závažnosti poruchy a jej odstraňovania.

§ 2

Podmienky spracovania volaní v rámci európskeho telefónneho číslovacieho priestoru


   1. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu zabezpečí
         1. aby číselná  kombinácia  „00“  bola  medzinárodným  rozlišovacím číslom,
         2. uskutočnenie všetkých medzinárodných volaní  do Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (European Telephony Numbering Space, ďalej len „ETNS“). Právo podniku na úhradu nákladov za prenos týchto volaní v jeho sieti nie je týmto dotknuté.
   2. Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu  je oprávnený používať číslovacie zdroje ETNS na základe transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií.
   3. Pri volaní na číslo ETNS sa zadáva medzinárodné rozlišovacie číslo „00“ nasledované číslom ETNS s touto štruktúrou
         1. dĺžka čísla je závislá na službe a je maximálne 15 číslic,
         2. začína identitou európskej služby dĺžky 5 až 7 číslic. Zvyšnú časť čísla tvorí európske účastnícke číslo dĺžky 0 až 10 číslic,
         3. identita európskej služby začína medzinárodným smerovým číslom ETNS  nasledovaným identifikačným číslom skupiny ETNS. Pre ETNS bola členským krajinám skupiny ETNS pridelená číselná kombinácia „3883“. Zvyšnú časť identity európskej služby tvorí číslo európskej služby dĺžky 1 až 3 číslice,
         4. európske účastnícke číslo môže mať premenlivú dĺžku, skladá sa z identity domény
            a doménového čísla.

§ 3

Podmienky volaní na negeografické čísla v Slovenskej republike


   1. Podnik, ktorý poskytuje verejnú telefónnu službu zabezpečuje, ak je to technicky uskutočniteľné, aby koncoví užívatelia z iných členských štátov mali prístup k negeografickým telefónnym číslam, ktoré sú sekundárne pridelené jeho účastníkom,
      s výnimkou prípadov, keď sa volaný účastník rozhodol z obchodných dôvodov obmedziť prístup volajúcich, ktorí sa nachádzajú v určitých geografických oblastiach.
   2. Podnik poskytujúci verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu informuje volajúceho užívateľa o prípadnom obmedzení prístupu na negeografické čísla v Slovenskej republike pre koncových užívateľov z iných členských štátov Európskej únie.

§ 4

Podmienky prevádzkyschopnosti s koncovými zariadeniami digitálnej televízie


Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, verejnú službu alebo verejnú sieť a verejnú službu na účely digitálnej televízie zabezpečuje ich prevádzkyschopnosť s koncovými zariadeniami digitálnej televízie bez obmedzenia ich funkčnosti a v súlade s ich podmienkami.

§ 5

Účinnosť


Toto opatrenie nadobúda účinnosť  1. januára 2005.

                                                              Milan Luknár
                                                                predseda