Operátori majú povinnosť predložiť správu o používaní čísel

21.01.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje telekomunikačných operátorov, aby si nezabudli splniť každoročnú povinnosť predložiť TÚ SR do konca januára správu o používaní pridelených čísel. V prípade nesplnenia povinnosti hrozí operátorom pokuta do 33 194 eur. Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú a následne aj na overenie správnosti výšky platieb za používané čísla. TÚ SR prideľuje čísla telekomunikačným operátorom a sú potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom použitia čísel sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí.
     Podľa zákona o elektronických komunikáciách TÚ SR uloží pokutu tomu, kto nepredložil úradu správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. TÚ SR pri ukladaní pokuty prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.
     Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „Držiteľ je povinný predkladať úradu každoročne v lehote do 31. januára správu o používaní prideleného čísla.“ Za používanie čísel sa platí úhrada. Podľa rozhodnutí úradu, ktorými boli pridelené čísla „úhrada je splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne po dobu platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu.“ Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak podnik, ktorý poskytuje verejné siete, verejné služby alebo verejné siete a verejné služby neuhradil ročnú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“
     TÚ SR podľa zákona o elektronických komunikáciách prideľuje čísla na základe žiadosti podniku (telekomunikačného operátora), ktorý poskytuje verejnú sieť, verejné služby alebo verejnú sieť a verejnú službu do troch týždňov od doručenia úplnej žiadosti. TÚ SR čísla nepridelí, ak pridelenie čísel neumožňuje číslovací plán, žiadateľ nespĺňa podmienky na pridelenie čísel alebo žiadateľ porušuje podmienky platného pridelenia čísel.