Operátori nezabúdajte nahlasovať incidenty

16.01.2017, Tlačová správa
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) upozorňuje poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb („telekomunikačných operátorov“) na povinnosť zaregistrovať sa na Informačnom portále bezpečnosti - https://www.ezd.sk/ipb/bezaintegrita.php Telekomunikační operátori majú okrem toho povinnosť ohlásiť prostredníctvom on-line oznamovacieho formulára vzniknuté incidenty, resp. výpadky svojich sietí alebo služieb vo svojej sieti a incidenty ohľadom porušenia osobných údajov. Potrebné je, aby telekomunikační operátori ohlásili všetky prípady, vrátane nedovolania sa na tiesňové číslo 112 a to aj v prípade, že zodpovednosť za to nesie iná strana. V prípade neplnenia týchto povinností hrozia operátorom sankcie v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
     RÚ na základe vyplnených formulárov predkladá Európskej komisii a Európskej agentúre ENISA súhrnnú správu. ENISA  spracováva, vyhodnocuje a archivuje nahlásené incidenty, výpadky sietí alebo služieb a nahlásené porušenia osobných údajov príslušných telekomunikačných operátorov jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých štatistiky každoročne predkladá do Európskej komisie.
     Vyplnenie oznamovacieho formuláru nemá len formálny charakter, ale slúži najmä na riešenie vzniknutých incidentov, výpadkov elektronických komunikačných sietí a služieb a prípadov porušenia ochrany osobných údajov v rámci opatrení, ktoré prijali príslušní telekomunikační operátori. Cieľom prijatých opatrení je predchádzať vzniku incidentov, výpadkov sietí alebo služieb a porušeniam osobných údajov.
     Povinnosti vyplývajú zo smerníc Európskeho parlamentu a Rady (2009/140/ES a 2002/58/ES), zákona o elektronických komunikáciách, opatrenia úradu O – 30/2012 a metodického pokynu k ohlasovaniu porušenia ochrany osobných údajov.