Operátori sa odvolali, ale služby môžu aj naďalej poskytovať

25.08.2011, Tlačové vyhlásenie, stanovisko

     Mobilní operátori Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. (T-Mobile) využili svoje zákonné právo a podali rozklad voči rozhodnutiu vecne príslušného odboru Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), ktorý podľa zákona o elektronických komunikáciách rozhodol o predĺžení povolení a o výške jednorazovej úhrady za predĺženie vymedzenia frekvencií. Rozhodnutia ešte nie sú právoplatné, operátori zatiaľ nemusia zaplatiť jednorazovú úhradu. Rozhodnutia sú vykonateľné a operátori môžu aj naďalej poskytovať svoje služby. TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci.
     Podanie opravného prostriedku – rozkladu je legitímne právo operátorov, ktorí ho využili. Je to bežný postup, nie je to hanba pre operátora ani pre správny orgán, ktorým je v tomto prípade TÚ SR. Operátori toto právo využívajú, aby oddialili právoplatnosť rozhodnutí štátnych orgánov a prípadne zmenili pôvodné rozhodnutie. Vyjadrenia pre masmédiá bývajú súčasťou procesu. Svojimi vyjadreniami sa operátori snažia získať verejnú mienku na svoju stranu. Novinári si robia svoju prácu a nahliadajú na prácu štátnej správy prirodzene kriticky. Niektoré médiá citovali laický názor redaktora celoštátneho periodika, ktorý sa domnieval, že TÚ SR rozhodoval chybne. TÚ SR rešpektuje právo každého na svoj názor, aj keď bol vytvorený bez dostatočnej znalosti vecí. Na rozhodnutiach pracoval tím špecialistov pre oblasť správy frekvenčného spektra, ekonomickej regulácie a práva. Je preto potrebné opätovne uviesť, že TÚ SR začal prípravu na predlžovanie platností povolení už v roku 2010, vystúpil s touto témou na odborných konferenciách, následne urobil verejnú konzultáciu na túto tému a urobil prieskum medzi národnými regulačnými autoritami pre oblasť elektronických komunikácií (NRA) v krajinách Európskej únie (na Slovensku ňou je TÚ SR) a zisťoval, ako postupovali pri predlžovaní platnosti povolení. Účinnosť novely zákona, ktorá upravuje predĺženie a spoplatnenie predĺženia povolení je 1. mája 2011. Operátori doručili TÚ SR žiadosť o predĺženie povolenia v druhej polovici, resp. na konci júna 2011, čím sa podľa zákona začalo konanie vo veci. TÚ SR rozhodoval striktne podľa príslušných zákonov. Pri výpočte výšky jednorazovej úhrady za predĺženie povolení vychádzal z údajov od operátorov. Za správnosť predložených údajov zodpovedajú operátori. Pri určovaní výšky poplatku za predĺženie platnosti povolení neexistuje medzinárodne stanovená ani odporúčaná metodika. TÚ SR preto urobil vyššie spomínaný prieskum medzi NRA. Miera finančného zaťaženia operátorov je v rozpätí, v ktorom rozhodovali aj iné NRA v krajinách EÚ.
     TÚ SR neprejudikuje svoje budúce rozhodnutia v tejto veci. TÚ SR bude ďalej postupovať podľa zákona, ktorý umožňuje, aby svoje rozhodnutia zmenil alebo, aby vec postúpil nadriadenému orgánu, ktorým je predseda TÚ SR. Rozhodnutie predsedu TÚ SR je podľa zákona konečné a nadobúda právoplatnosť dňom doručenia účastníkovi konania, v tomto prípade mobilnému operátorovi.