Operátori sú povinní poskytnúť TÚ SR údaje cez on-line systém

08.07.2011, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) aktuálne robí elektronický zber údajov pre analýzy relevantných trhov a medzinárodné vykazovanie za 1. polrok 2011. Elektronický zber údajov prebieha prostredníctvom on-line systému na zber údajov cez web stránku. Telekomunikační operátori majú povinnosť vyplniť príslušné formuláre zberu údajov v lehote do 31.7.2011. TÚ SR upozorňuje operátorov na nevyhnutnosť dodržať stanovenú lehotu, v opačnom prípade im hrozí pokuta.
     Do on-line systému na zber údajov je možné vstúpiť len na základe prihlasovacích identifikátorov, ktoré im TÚ SR poslal poštou do vlastných rúk. TÚ SR upozorňuje operátorov na nevyhnutnosť dodržať stanovenú lehotu z dôvodu vykazovania sumárnych výsledkov Európskej komisii (EK). Za nepredloženie informácií v požadovanom rozsahu a lehote TÚ SR uloží pokutu do výšky 10% z obratu operátora, najviac však do výšky 232 357,- eur.
     TÚ SR je národný regulátor v oblasti elektronických komunikácií a zabezpečuje svoje informačné povinnosti voči Európskej komisii, ktorej oznamuje informácie patriace do jeho pôsobnosti. Z uvedeného dôvodu potrebuje aktualizované údaje od operátorov. Úrad ďalej pravidelne analyzuje súťaž na relevantných trhoch, k čomu sú opäť potrebné údaje od operátorov.