Opravné prostriedky proti rozhodnutiam regulačného úradu

     Regulačný úrad koná vo svojej rozhodovacej činnosti podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ak zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Proti rozhodnutiam úradu v správnom konaní môže účastník konania podať rozklad, o ktorom rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Na konanie o rozklade sa primerane vzťahujú ustanovenia o odvolacom konaní. Rozklad treba podať do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na tom odbore úradu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
     Podľa zákona o správnom konaní je možné využiť proti už právoplatným rozhodnutiam úradu aj mimoriadne opravné prostriedky, ktorými sú:

  • obnova konania
  • preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 

     Účastník podáva návrh na obnovu konania v lehote 3 mesiacov odo dňa, kedy sa dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania platí 3 ročná lehota od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, počas ktorej môže správny orgán zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie. Návrh na obnovu konania i žiadosť o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je treba podať na úrad. Voči prvostupňovým rozhodnutiam sa žiadosti a návrhy podávajú na príslušný odbor úradu, ktorý rozhodnutie vydal, voči druhostupňovým rozhodnutiam (rozhodnutiam o rozklade) sa podávajú predsedovi úradu.
     Proti právoplatnému rozhodnutiu vydanému úradom v správnom konaní je možné po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podať žalobu na Najvyšší súd Slovenskej republiky, a to do dvoch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia.