Orange Slovensko, a.s. - BT Slovakia, s.r.o. z 13.3. 2006

                                                     ZMLUVA O PREPOJENÍ

uzatvorená podľa § 28 zák.č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

                                                                  medzi

Orange Slovensko, a.s. (ďalej “spoločnosť Orange” alebo “zmluvná strana”),

Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

IČO: 35697270

IČ DPH: SK2020310578

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., 2623005720/1100

zastúpená: Ing. Pavol Lančarič, CSc., člen predstavenstva a

generálny riaditeľ

zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 1142/B

a

BT Slovakia s.r.o. ( ďalej „spoločnosť BT“ alebo „zmluvná strana“),

Kopčianska 24, 85101 Bratislava

IČO: 35787082
IČ DPH : SK 202 02 78 337

Bankové spojenie : 2003660118 / 8130 Citibank a.s.

zastúpená: Dennis Michael Gerald Grabherr, prokurista


zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 21609/B

VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť Orange je oprávneným poskytovateľom:
 • verejnej mobilnej telefónnej siete GSM,
 • verejne dostupných telefónnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete za účelom prenosu hlasovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete a prenosu dát,
 • pevnej verejnej siete,
 • elektronickej komunikačnej služby prenosu dát, prenájmu/poskytovania prístupu k nevyužitej komunikačnej infraštruktúre, prenájmu okruhov prostredníctvom káblov a prostredníctvom rádiových zariadení,
 • verejnej telefónnej služby na pevnom mieste, verejne dostupnej dátovej služby a verejne dostupnej služby prístupu do siete internet,
 • verejnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete UMTS;
VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť BT je oprávnená na zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej elektronickej komunikačnej siete a prostredníctvom nej na poskytovanie verejnej telefónnej služby a na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby – prenos dát na základe licencie č 10467/2004 vydanej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky dňa 30.7.2004, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 30.7.2004.

VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem a povinnosť na základe tejto zmluvy vzájomne prepojiť nimi prevádzkované verejné elektronické komunikačné siete v súlade s § 28 zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE

Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:

1.1. “Zmluva” znamená túto zmluvu o prepojení a jej Prílohy I, II, III, IV, V a VI, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, vrátane prípadných dodatkov tejto zmluvy.

1.2. “Prepojenie” znamená vzájomné fyzické a logické prepojenie verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete O.SK prevádzkovanej spoločnosťou Orange a verejnej elektronickej komunikačnej siete BT prevádzkovanej spoločnosťou BT za podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.3. „Bod prepojenia (prípadne „Point of interconnection“ alebo „POI“)“ je rozhranie v sieti O.SK, v ktorom je sieť O.SK prepojená so sieťou BT. Tento bod je rozhraňovacím bodom medzi oboma prepojenými systémami.

1.4. „Sieť O.SK“ znamená verejné elektronické komunikačné siete prevádzkované spoločnosťou Orange na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

1.5. “Sieť BT” je pevná verejná elektronická komunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou BT na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.

1.6. “Spojovací okruh” znamená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli odlišne, telekomunikačný okruh s kapacitou 2 048 kbit/s zriadený na účely prepojenia siete O.SK a siete BT.

1.7. “Systém” znamená sieť O.SK prevádzkovanú spoločnosťou Orange, alebo sieť BT prevádzkovanú spoločnosťou BT, vrátane telekomunikačných zariadení, spojovacích okruhov a rozhraní určených pre prepojenie, podľa kontextu ustanovení zmluvy a "systémy" znamenajú spoločne sieť BT spoločnosti BT a sieť O.SK spoločnosti Orange.

1.8. “MSC” znamená ústredňu(e) v sieti O.SK, zriadenú(é) spoločnosťou Orange pre prevádzku siete O.SK s rozhraním, ktoré umožňuje zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy.

1.9. “MTX” znamená ústredňu(e) siete BT zriadenú(é) spoločnosťou BT pre prevádzku siete BT, s rozhraním, ktoré umožňuje zriadenie prepojenia so sieťou O.SK podľa tejto zmluvy.

1.10. „Elektronická komunikačná služba“ znamená verejnú telefónnu službu, službu prenosu dát a prenájom okruhov, poskytovanú spoločnosťou Orange alebo spoločnosťou BT, príp. iným oprávneným poskytovateľom podľa kontextu.

1.11. „Verejná telefónna služba“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba na uskutočňovanie a príjem národných volaní a medzinárodných volaní a na prístup k tiesňovým volaniam, realizovaná vo forme komerčného poskytovania priameho prenosu reči v reálnom čase prostredníctvom verejnej prepájanej siete alebo sietí tak, že ktorýkoľvek užívateľ môže používať zariadenie pripojené na koncový bod siete na komunikáciu s ďalším užívateľom zariadenia pripojeného na iný koncový bod, a to prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.

1.12. „Kategória volaní“ je súčasť verejnej telefónnej služby jednej zo zmluvných strán, poskytovaná na prefixe/prefixoch (národných cieľových kódoch), stanovenom/stanovených v národnom Číslovacom pláne, vydanom Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a primárne pridelenom/pridelených jednej zo zmluvných strán.

1.13. „Verejná služba prenosu dát“ je verejne dostupná elektronická komunikačná služba spočívajúca v priamom prenose dát cez verejnú elektronickú komunikačnú sieť, v ktorej ľubovoľné telekomunikačné zariadenie pripojené na koncový bod siete môže komunikovať s iným telekomunikačným zariadením pripojeným na iný koncový bod.

1.14. „Verejná elektronická komunikačná služba prenájmu okruhov“ je poskytnutie prenosovej kapacity medzi koncovými bodmi siete, ktorú držiteľ oprávnenia na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektronickej komunikačnej siete prenajíma každému užívateľovi za rovnakých podmienok.

1.21. „„Držiteľ číselného bloku“ je podnik elektronických komunikácií, ktorému národný regulačný úrad (TÚ SR) právoplatne primárne pridelil číselný blok obsahujúci čísla, na ktoré sa vzťahuje prenositelnosť čísla.

1.22. „Odovzdávajúci podnik“ je podnik elektronických komunikácií, z ktorého siete bolo prenesené číslo, na ktoré sa vzťahuje prenositeľnosť čísla.

1.23. „Prijímajúci podnik“ je podnik elektronických komunikácií, do ktorého siete bolo prenesené číslo, na ktoré sa vzťahuje prenositeľnosť čísla.

1.24. „Prenesené číslo“ je číslo z číselného bloku primárne prideleného držiteľovi číselného bloku, ktoré bolo prenesené zo siete odovzdávajúceho podniku do siete prijímajúceho podniku.

ČLÁNOK 3. PODMIENKY PREPOJENIA

3.1. Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe II tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia sa zmluvné strany zaväzujú uprednostniť tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak ako je uvedené v časti 1.B a 1.C Prílohy II tejto zmluvy. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe II a v časti 1 Prílohy III zmluvy.

3.2. Prepojenie medzi sieťou O.SK a sieťou BT musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe II tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana je povinná pre druhú zmluvnú stranu zabezpečiť kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy pri dodržaní hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany

3.3. Po prijatí správy v svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany (priame prepojenie), prípadne správy prijatej zo systému druhej zmluvnej strany do elektronického komunikačného systému prevádzkovaného tretím poskytovateľom (nepriame prepojenie, tranzit), tak aby bolo možné úspešne zriadiť volanie.

3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v časti 1 Prílohy II tejto zmluvy.

3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednej zo zmluvných strán o tom, že volania v jej systéme vyžadujúce prepojenie so systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodov prepojenia podľa Prílohy II pravdepodobne presiahnu kapacitné hodnoty uvedené v tejto Prílohe, a po zriadení zábezpeky podľa článku V zmluvy, začnú v dobrej viere rokovania o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich prepojení a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami časti 1.B a 3.B Prílohy II tejto zmluvy.

3.6. Každá zmluvná strana sa zaväzuje dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia podľa Prílohy III tejto zmluvy a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

3.7. Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na zaistenie toho, aby k sieti O.SK a sieti BT boli pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám a legislatíve z oblasti elektronických komunikácií. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

ČLÁNOK 4. CENY A PLATBY

4.1. Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

a) spoločnosť BT súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti Orange na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; a

b) spoločnosť Orange súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti BT na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy;

ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku.

4.2. Spoločnosť BT uhradí spoločnosti Orange ceny uvedené v časti 2 a 3 Prílohy IV, a to za prepojenie volaní zo siete BT do siete O.SK a za prepojenie volaní zo siete O.SK do siete BT na službu BT Freephone, ktoré sú špecifikované v časti 2 a 3 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3. Spoločnosť Orange uhradí spoločnosti BT ceny uvedené v časti 4 a 5 Prílohy IV, a to za prepojenie volaní zo siete O.SK do siete BT a za prepojenie volaní zo siete BT do siete O.SK na službu Orange Freephone, ktoré sú špecifikované časti 4 a 5 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.4. Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe IV sú uvedené v slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny za prepojenie uvedené v Prílohe IV sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených volaní, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe IV uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že volania trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

4.5. Zúčtovacím obdobím pre zúčtovanie cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac, t.j. od 0.00 hod. prvého kalendárneho dňa v mesiaci do 24.00 hod. posledného kalendárneho dňa v mesiaci. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa bodov 4.2 až 4.4 tohto článku zmluvy, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky volania, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období, ako aj také časti všetkých volaní začínajúcich alebo končiacich v inom zúčtovacom období, ktoré sa uskutočnia v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či volanie začalo alebo skončilo v inom zúčtovacom obdšobí.

4.6. Pre účely tohto bodu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky volania, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na volania:

a) na neexistujúce číslo; a

b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytnutá doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za volania prenášané z jedného systému do druhého začína v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého volanie vyšlo, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého volanie vyšlo, prenesený signál uvoľnenia linky.

4.7. Ceny za prepojenie podľa článku 4 uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy zostanú v platnosti od účinnosti tejto zmluvy do 31.12.2006. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek prípadné právoplatné rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR, ktoré bude regulovať ceny uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy, bude zmluvnými stranami premietnuté do zmluvy v lehote určenej v tomto rozhodnutí a s účinnosťou k tomu istému času ako v prípade ostatných zmluvných partnerov spoločnosti Orange, ktorí uzatvorili alebo uzatvoria zmluvu o prepojení na základe referenčnej ponuky na prepojenie spoločnosti Orange.

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neukladá ktorejkoľvek zmluvnej strane, aby konala čokoľvek, čo je v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo v rozpore s oprávneniami na výkon elektronickej komunikačnej činnosti zmluvnými stranami.

NA DÔKAZ PREJAVENEJ SLOBODNEJ A VÁŽNEJ VÔLE zmluvné strany nižšie uvedeného dňa zhodne a súladne vyhlasujú a zaručujú, že si túto zmluvu vrátane jej príloh pred uzavretím pozorne prečítali a vzájomne vysvetlili, že obsahu a zmyslu jednotlivých ustanovení ako aj zmluvy ako celku porozumeli v plnom obsahu a bez výhrad, čo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručnými podpismi osôb, ktoré sú plne oprávnené túto zmluvu v mene zmluvných strán uzavrieť.

PRÍLOHA I

KVALITA PREPOJENIA

1 Všeobecne

Táto Príloha popisuje parametre kvality spojovacích okruhov, kvalitu prevádzky, podmienky služieb CLIP, CLIR.

Pre obidve zmluvné strany sú záväzné parametre kvality elektronických komunikačných služieb stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v licenciách zmluvných strán a v povoleniach zmluvných strán na poskytovanie sietí a služieb. Každá zmluvná strana sleduje a zabezpečuje plnenie určených parametrov.

V zmysle tejto zmluvy je za poruchu považované prerušenie prevádzky na príslušnom bode prepojenia. Každé prepojenie je vyhodnocované osobitne. Sledovanie a vyhodnocovanie úspešnosti volaní na spojovacích okruhoch sa vykonáva percentom úspešných volaní z celkového počtu pokusov o volanie.

1.1 Kvalita spojovacích okruhov

Kvalita služby v bode prepojenia bude preverovaná pri odovzdávaní spojovacích okruhov o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať nasledovné kvalitatívne ukazovatele pri odovzdávaní spojovacieho okruhu o kapacite 2 Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:

ES - Errored Seconds ( chybové sekundy )

SES - Severely Errored Seconds ( niekoľko chybových sekúnd )

ktoré sú definované v ITU - T Odporúčaniach G.826, M. 2100 a M.2101, pri dĺžke merania jeden (1) deň.

Meranie sa vykonáva medzi digitálnym distribučným panelom ("DDF") pri príslušnej MSC v sieti O.SK a DDF pri príslušnej TÚ v sieti BT.

1.2 Parameter ASR

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzku v oboch smeroch v bode prepojenia v súlade s nasledovným kvalitatívnym ukazovateľom (parameter ASR podľa ITU –T E.411):


            Počet volaní ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------- * 100 %

                      Celkový počet volaní


V prípade poklesu ukazovateľa ASR pod hodnotu 40 %, príslušná zmluvná strana, ktorej systém nespĺňa stanovenú hodnotu, sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, potrebné pre zvýšenie priepustnosti svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR bude meraná v pravidelných cykloch, súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní. Harmonogram meraní vypracuje spoločnosť Orange a predloží ho v dostatočnom predstihu pred meraním druhej zmluvnej strane.

Pre účely jednorazového testovania kvality prepojenia pri zaručení odpovedanosti testovacích volaní testovanou stranou, hodnota ukazovateľa ASR nesmie klesnúť pod 98%. Pre účely merania tejto hodnoty sa neberie do úvahy rádiová časť siete O.SK.

1.3 Straty na spojovacích okruhoch

Straty na spojovacích okruhoch nesmú prekročiť 1 % straty v HPH. Pri prekročení uvedenej hodnoty zmluvné strany pristúpia k zvýšeniu kapacity spojovacích okruhov medzi svojimi sieťami v súlade s časťou 1.B Prílohy II. Prekročenie strát nad 1% v HPH po dobu dlhšiu ako jeden týždeň sa považuje za podstatné porušenie zmluvy podľa článku 13 zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú merať prevádzkové zaťaženie zväzku súčasne v oboch systémoch, v súlade s harmonogramom meraní. Harmonogram meraní vypracuje spoločnosť Orange a predloží ho v dostatočnom predstihu pred meraním spoločnosti BT.

1.4 Ďalšie sledované parametre.

Obidve zmluvné strany monitorujú signalizáciu pre vyhodnotenie úspešných a neúspešných pokusov o volanie. Pre neúspešné sa sledujú jednotlivé stavy (release causes). Parametre sú získavané z reálnej prevádzky na okruhoch v bodoch prepojenia v sledovanom období za bezporuchovej prevádzky. Vykonáva sa analýza týchto hodnôt. Obidve zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie a využijú všetky možnosti pre dosiahnutie maximálnej kvality služieb.

Kedykoľvek to bude nutné sa obidve zmluvné strany dohodnú na vylepšení postupu kvality vzájomne poskytovaných služieb.

2 Používanie služby CLIP a CLIR medzi sieťou BT a sieťou O.SK

2.1 Všeobecné zásady
 • Použitie služby CLIP a CLIR je viazané na použitie signalizačného systému č.7 na prepojení medzi sieťou BT a sieťou O.SK.
 • Číslo volajúceho užívateľa (A-číslo) môže byť prenášané v národnom alebo medzinárodnom formáte. V prípade národného formátu je Nature of address = national (significant) number, v prípade medzinárodného formátu je Nature of address = international number (detaily viď ITU-T odporúčanie E.164).
 • V prípade, že je A-číslo prijaté s parametrom Presentation restricted indicator = presentation restricted, nesmie byť zobrazené na koncovom zariadení užívateľa.
 • A-číslo je prenášané medzi sieťou BT a sieťou O.SK aj v prípade, že je jeho prezentácia zakázaná.
2.2 Prenos čísla volajúceho užívateľa zo siete BT do siete O.SK

2.2.1 Národný formát A-čísla je použitý v nasledujúcich prípadoch:
 • volanie prichádzajúce do siete BT obsahuje A-číslo v národnom formáte.
 • volanie s národným formátom A-čísla je po presmerovaní v sieti BT smerované do siete O.SK.
2.2.2 Medzinárodný formát A-čísla je použitý v nasledujúcich prípadoch:
 • volanie s medzinárodným formátom A-čísla je po presmerovaní v sieti BT smerované do siete O.SK.
2.3 A-číslo nie je prenášané zo siete BT do siete O.SK v nasledujúcich prípadoch:
 • volanie ktoré vzniklo na ústredni mimo siete BT, ktorá neumožňuje identifikáciu volajúceho užívateľa.
2.4 Prenos čísla volajúceho užívateľa zo siete O.SK do siete BT

2.4.1 Národný formát A-čísla je použitý v nasledujúcich prípadoch:
 • pôvodcom volania je vlastný užívateľ siete O.SK,
 • volanie s národným formátom A-čísla je po presmerovaní v sieti O.SK smerované do siete BT .
pozn.: v prípade smerovania prichádzajúceho volania do zahraničia sieťou BT, je spoločnosť BT povinná konvertovať formát A – čísla do medzinárodneho tvaru (CC+NDC+SN) a zmeniť parameter “typ čísla“ v signalizácii ISUP na medzinárodný.

2.4.2 Medzinárodný formát A-čísla je použitý v nasledujúcich prípadoch:
 • pôvodcom volania je zahraničný mobilný užívateľ používajúci službu medzinárodného roamingu,
 • volanie s medzinárodným formátom A-čísla je po presmerovaní v sieti O.SK smerované do siete BT.
A-číslo nie je prenášané zo siete O.SK do siete BT len v prípade, ak uvedené volanie prichádzajúce do siete O.SK nenesie informáciu o A-čísle, resp. obsahuje nekompletné A-číslo.