Orange Slovensko, a.s. - Dial Telecom, a.s. zo 7.5. 2003

                                                ZMLUVA O PREPOJENÍ

uzatvorená podľa § 23 zák.č. 195/ 2000 Z.z. o telekomunikáciách

v znení neskorších predpisov

medzi

Orange Slovensko, a.s. (ďalej "spoločnosť Orange" alebo "zmluvná strana"),

Prievozská ul.č.6/A , 821 09 BratislavaIČO: 35697270

DRČ: 0035697270/500

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., 2623005720/1100

zastúpená: Ing. Pavol Lančarič, CSc, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde I. Bratislava, oddiel: Sa, vložka 1142/B

a

Dial Telecom, a.s. (ďalej "spoločnosť Dial" alebo "zmluvná strana"),

Plynárenská 1, 821 09 BratislavaIČO: 35 792 191

DRČ: 35 792 191 / 601

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., 155204673/7500

Zastúpená: David Bečvář, predseda predstavenstva a

generálny riaditeľ

Martina Mihalíková, člen predstavenstva

zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde I. Bratislava oddiel: Sa, vložka 2501/B


VZHĽADOM NA TO, spoločnosť Orange je oprávneným prevádzkovateľom verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľom:
 • verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete, verejnej služby prenosu dát prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete,
 • verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát, prenájmu nevyužitej infraštruktúry, prenájmu okruhov prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
 • verejnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS;
VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť DIAL je oprávnená na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie dátovej telekomunikačnej služby na základe Licencie č. ............../2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa ..................... a

VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem na základe tejto zmluvy vzájomne prepojiť nimi prevádzkované verejné telekomunikačné siete v súlade s § 23 zák. č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;


DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

ČLÁNOK 1. DEFINÍCIE

Zmluvné strany sa dohodli, že nasledujúce pojmy majú pri použití v tejto zmluve tento význam:

1.1. "Zmluva" znamená túto zmluvu o prepojení a jej Prílohy I, II, III, IV, V a VI , ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, vrátane prípadných dodatkov tejto zmluvy.

1.2. "Prepojenie" znamená vzájomné fyzické a logické prepojenie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete O.SK prevádzkovanej spoločnosťou Orange a verejnej telekomunikačnej siete DIAL NETWORK prevádzkovanej spoločnosťou DIAL za podmienok uvedených v tejto zmluve.

1.3. "Bod prepojenia (prípadne "Point of interconnection" alebo "POI")" je rozhranie v sieti O.SK, v ktorom je sieť O.SK prepojená so sieťou DIAL NETWORK. Tento bod je rozhraňovacím bodom medzi oboma prepojenými systémami.

1.4. "Sieť O.SK" znamená verejnú telekomunikačnú sieť prevádzkovanú spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. na poskytovanie telekomunikačných služieb.

1.5. "Sieť DIAL NETWORK" je pevná verejná telekomunikačná sieť zriadená a prevádzkovaná spoločnosťou DIAL na základe Licencie č. 9723/2002 .

1.6. "Spojovací okruh" znamená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli odlišne, telekomunikačný okruh s kapacitou 2 048 kbit/s zriadený na účely prepojenia siete O.SK a siete DIAL NETWORK.

1.7. "Systém" znamená sieť O.SK prevádzkovanú spoločnosťou Orange, alebo sieť DIAL NETWORK prevádzkovanú spoločnosťou DIAL, vrátane telekomunikačných zariadení, spojovacích okruhov a rozhraní určených pre prepojenie, podľa kontextu ustanovení zmluvy a "systémy" znamenajú spoločne sieť DIAL NETWORK spoločnosti DIAL a sieť O.SK spoločnosti Orange.

1.8. "MSC" znamená ústredňu(e) v sieti O.SK, zriadenú(é) spoločnosťou Orange pre prevádzku siete O.SK s rozhraním, ktoré umožňuje zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy.

1.9. "MTX" znamená ústredňu(e) siete DIAL NETWORK zriadenú(é) spoločnosťou DIAL pre prevádzku siete DIAL NETWORK, s rozhraním, ktoré umožňuje zriadenie prepojenia so sieťou O.SK podľa tejto zmluvy

1.10. "Telekomunikačná služba" znamená verejnú telefónnu služby, verejnú službu prenosu dát a prenájom telekomunikačných okruhov poskytovanú spoločnosťou Orange alebo spoločnosťou DIAL, príp. iným oprávneným poskytovateľom podľa kontextu.

1.11. "Verejná telefónna služba" je telekomunikačná služba na komerčné poskytovanie priameho prenosu reči v reálnom čase prostredníctvom verejnej prepájanej siete alebo sietí tak, že ktorýkoľvek užívateľ môže používať zariadenie pripojené na koncový bod siete na komunikáciu s ďalším užívateľom zariadenia pripojeného na iný koncový bod.

1.12. "Verejná služba prenosu dát" je telekomunikačná služba spočívajúca v priamom prenose dát cez verejnú telekomunikačnú sieť, v ktorej ľubovoľné telekomunikačné zariadenie pripojené na koncový bod siete môže komunikovať s iným telekomunikačným zariadením pripojeným na iný koncový bod.

1.13. "Verejná telekomunikačná služba prenájmu okruhov" je poskytnutie prenosovej kapacity medzi koncovými bodmi siete, ktorú držiteľ licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete prenajíma každému užívateľovi za rovnakých podmienok.

1.14. "Hovor" v súlade s touto zmluvou znamená vždy národný alebo medzinárodný hovor, pričom ide zriadenie spojenia prostredníctvom jednej alebo viacerých telekomunikačných sietí a prepravu a doručenie správy z koncového zariadenia, v ktorom správa vznikla, do koncového zariadenia, do ktorého je správa určená, alebo do iného zariadenia poskytujúceho automatickú odpoveď, ak spojenie s koncovým zariadením adresáta nie je možné vytvoriť.

1.15. "Správa" znamená: (a) hlas, hudbu, dáta a ostatné zvuky a informácie a (b) signály, ktoré sa používajú na výmenu informácií alebo ovládanie zariadenia alebo prístroja, prenášané medzi systémami prevádzkovanými spoločnosťou DIAL a spoločnosťou Orange,.

1.16. "Protokol o pripravenosti" znamená písomné potvrdenie zmluvných strán o zriadení bodu prepojenia, ako aj o rozšírení kapacity už zriadeného bodu prepojenia podľa tejto zmluvy. Protokol o pripravenosti bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy .

1.17. "Komerčné sprístupnenie prepojenia" znamená dátum, ktorý uvedú zmluvné strany v protokole o pripravenosti, pričom zmluvné strany sa dohodli realizovať komerčné sprístupnenie prepojenia najneskôr do štyroch (4) kalendárnych mesiacov počítaných od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom nadobudne táto zmluva účinnosť.

1.18. "Tretí prevádzkovateľ" je iný oprávnený prevádzkovateľ verejnej telekomunikačnej siete v Slovenskej republike, alebo oprávnený prevádzkovateľ telekomunikačnej siete v zahraničí.

ČLÁNOK 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomné prepojenie siete O.SK prevádzkovanej spoločnosťou Orange so sieťou DIAL NETWORK prevádzkovanou spoločnosťou DIAL za účelom poskytovania telekomunikačných služieb užívateľom oboch zmluvných strán, pri dodržaní príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti telekomunikácií najmä zákona o telekomunikáciách a príslušných technických noriem ako aj licencií pridelených obom zmluvným stranám, ktoré ich oprávňujú na vykonávanie relevantných telekomunikačných činností.

2.2. Zmluvné strany si budú poskytovať vzájomné prepojenie, tak aby užívatelia jednej zmluvnej strany mali prístup k telekomunikačným službám druhej zmluvnej strany. V prípade, ak jedna zo zmluvných strán v budúcnosti zriadi novú telekomunikačnú službu, je druhá zmluvná strana povinná na základe tejto zmluvy umožniť prepojenie aj pre túto telekomunikačnú službu, ak to charakter takejto služby dovoľuje a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvná strana, ktorá zriadi novú telekomunikačnú službu umožní prostredníctvom prepojenia prístup na túto službu užívateľom druhej zmluvnej strany, ak táto služba nie je určená výhradne užívateľom zmluvnej strany, ktorá telekomunikačnú službu zriadila. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne začať v súlade s týmto ustanovením vzájomné rokovania v dobrej viere o príslušných zmenách a doplnení zmluvy najmä Prílohy IV tejto zmluvy o prepojení pre zriadené telekomunikačné služby.

ČLÁNOK 3. PODMIENKY PREPOJENIA

3.1. Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe II tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak ako je uvedené v oddieli 1.B a 1.C Prílohy II tejto zmluvy. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe II a v oddieli 1 Prílohy III zmluvy.

3.2. Prepojenie medzi sieťou O.SK a sieťou DIAL NETWORK musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe I tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana je povinná pre druhú zmluvnú stranu zabezpečiť kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy pri dodržaní hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany.

3.3. Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany (priame prepojenie), prípadne správy prijatej zo systému druhej zmluvnej strany do telekomunikačného systému prevádzkovaného tretím prevádzkovateľom (nepriame prepojenie, tranzit).

3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v oddieli 1 Prílohy II tejto zmluvy.

3.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že hovory v jej systéme vyžadujúce prepojenie s systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodov prepojenia podľa Prílohy II pravdepodobne presiahnu hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich prepojení a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami oddielu 1.B a 3.B Prílohy II tejto zmluvy.

3.6. Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia podľa Prílohy III tejto zmluvy a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

3.7. Zmluvné strany vynaložia najlepšie úsilie na zaistenie toho, že k sieti O.SK a sieti DIAL NETWORK budú pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

3.8. Zmluvná strana je oprávnená smerovať do systému druhej zmluvnej strany iba hovory špecifikované v jednotlivých kategóriách v Prílohe IV tejto zmluvy. Jednotlivý hovor, bez ohľadu na systém, z ktorého vychádza, môže medzi sieťou O.SK a sieťou DIAL NETWORK prejsť iba jedným bodom prepojenia, okrem prípadu, keď je hovor presmerovaný podľa dispozícií volanej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že hovory zo svojho systému do systému druhej zmluvnej strany budú smerovať cez body prepojenia tak, ako je uvedené v oddieli 2 Prílohy II zmluvy.

3.9. Ktorákoľvek zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, o zriadenie dodatočnej kapacity prepojenia alebo ďalšie prenosové prostriedky, zariadenia alebo služby, ak nebudú tieto požiadavky predložené vo forme, ktorá v podstatných ohľadoch zodpovedá vzoru uvedenému v Doplnku č. 1 Prílohy II tejto zmluvy. Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane. Ak Zmluvná strana nesplní dohodnutý termín zriadenia dodatočného bodu prepojenia alebo dodatočnej kapacity, je táto povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vo výške výdavkov a nákladov účelne vynaložených druhou zmluvnou stranou z dôvodu omeškania prvej zmluvnej strany.

3.10. Ak je to nevyhnutné, zmluvné strany sú povinné si navzájom umožniť umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo okruhov v svojich nehnuteľnostiach alebo prevádzkach a na svojich nosičoch antén prípadne iných konštrukciách nevyhnutných na zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy, ak tomu nebráni technická prekážka, alebo právo tretej strany nezlučiteľné s uvedeným umiestnením telekomunikačných zariadení alebo okruhov. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenia alebo okruh jednej zmluvnej strany slúžiaci na účely prepojenia umiestnený v priestoroch druhej zmluvnej strany je táto povinná umožniť vstup oprávneným osobám prvej zmluvnej strany do týchto priestorov za účelom inštalácie, údržby a vykonávania opráv týchto prepojovacích zariadení.

3.11. Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou telekomunikačnou sieťou tretieho prevádzkovateľa, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v telekomunikačnej sieti tretieho prevádzkovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve. Každá zmluvná strana je povinná umožniť druhej zmluvnej strane smerovať správy z jej systému prostredníctvom prepojenia zriadeného na základe tejto zmluvy cez svoj systém do verejnej telekomunikačnej siete tretieho prevádzkovateľa, ak zmluva uzatvorená medzi touto zmluvnou stranou a tretím prevádzkovateľom takéto smerovanie správ umožňuje (nepriame prepojenie, tranzit).

3.12. Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete DIAL NETWORK spoločnosti DIAL, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou O.SK prevádzkovanou spoločnosťou Orange si zabezpečí spoločnosť DIAL na vlastné náklady. Spoločnosť Orange zabezpečí inštaláciu a konfiguráciu rozhrania siete O.SK určeného pre prepojenie (bod prepojenia), ak sa zmluvné strany nedohodnú v tejto zmluve inak.

ČLÁNOK 4. CENY A PLATBY

4.1. Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

(a) spoločnosť DIAL súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti Orange na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; a

(b) spoločnosť Orange súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti DIAL na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku

4.2. Spoločnosť DIAL uhradí spoločnosti Orange ceny uvedené v oddieli 2 Prílohy IV, a to za prepojenie hovorov zo siete DIAL NETWORK do siete O.SK, ktoré sú špecifikované oddieli 2 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.3. Spoločnosť Orange uhradí spoločnosti DIAL ceny uvedené v oddieli 3 Prílohy IV, a to za prepojenie hovorov zo siete O.SK do siete DIAL NETWORK, ktoré sú špecifikované oddieli 3 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4.4. Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe IV sú uvedené v Slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny sa prepojenie uvedené v Prílohe IV sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených hovorov, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe IV uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že hovory trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

4.5. Zúčtovacím obdobím pre zúčtovania cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac, t.j. od 0.00 hod. prvého kalendárneho dňa v mesiaci do 24.00 hod. posledného kalendárneho dňa v mesiaci. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa odsekov 4.2. až 4.4. tohto článku zmluvy, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky hovory, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období a takej časti všetkých hovorov, ktorá sa uskutoční v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či hovor začal alebo skončil v inom zúčtovacom období.

4.6. Pre účely tohto oddielu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na hovory:

(a) na neexistujúce číslo; a

(b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za hovory prenášané z jedného systému do druhého začína v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého hovor vyšiel, prenesený signál uvoľnenia linky.

4.7. Ceny za prepojenie podľa článku 4 uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy zostanú v platnosti do 31. decembra 2003. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ani jedna z nich nedoručí druhej zmluvnej strane písomný návrh na zmenu týchto cien za prepojenie najneskôr do 31. augusta 2003, ceny uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy zostávajú v platnosti až do 31. decembra 2004. V tomto prípade sa aj platnosť a účinnosť zmluvy predlžuje v zmysle článku 12 odseku 12.1. zmluvy do 31. decembra 2004. Písomný návrh na zmenu cien musí obsahovať aj konkrétne návrhy zmenených cien, inak sa tento návrh považuje za neplatný.

ČLÁNOK 5. ÚČTOVNÉ A PLATOBNÉ POSTUPY

5.1. Pre účely tohto článku pod definovaný pojem hovor nespadajú hovory realizované za okolností špecifikovaných v článku 4 ods. 4.6 písm. (a) a (b) tejto zmluvy.

5.2. Spoločnosť DIAL bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete DIAL NETWORK do siete O.SK a spoločnosť Orange bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich z siete O.SK do siete DIAL NETWORK za jednotlivé zúčtovacie obdobia. Spoločnosť DIAL je povinná poskytovať spoločnosti Orange informácie o odpočte hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia vo forme uvedenej v Prílohe V, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, takým spôsobom, aby spoločnosť Orange mohla vystavovať faktúry za hovory smerované zo siete DIAL NETWORK do siete O.SK cez body prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy za jednotlivé zúčtovacie obdobia.

Spoločnosť Orange je povinná poskytovať spoločnosti DIAL informácie o odpočte hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia vo forme uvedenej v Prílohe V, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, takým spôsobom, aby spoločnosť DIAL mohla vystavovať faktúry za hovory smerované zo siete O.SK do siete DIAL NETWORK cez body prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy za jednotlivé zúčtovacie obdobia.

Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane za hovory smerované cez body prepojenia zo systému druhej zmluvnej strany do svojho systému pre dané zúčtovacie obdobie. Každá faktúra vystavená zmluvnou stranou musí obsahovať náležitosti daňového dokladu najmä výšku fakturovanej čiastky bez DPH, sadzbu DPH podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty a výšku DPH celkom z fakturovanej čiastky. Výnimky týkajúce sa opačného účtovania a platenia cien za prepojenie pre niektoré kategórie hovorov (reverse charging) sú uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy.

5.3. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, faxom alebo osobným doručením, informácie o odpočte prepojených hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobie uvedené v ustanovení odseku 5.2. tohto článku vo forme podľa Prílohy VI tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná doručiť druhej zmluvnej strane odpočet hovorov najneskôr do ôsmich kalendárnych dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia, za ktoré je tento vyhotovený. V prípade, ak zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane odpočet hovorov v lehote podľa tohto odseku, je druhá zmluvná strana oprávnená vystaviť faktúru na základe odpočtu hovorov vykonaného vo vlastnom systéme. Zmluvná strana, ktorá nedoručila odpočet v lehote podľa tohto odseku nie je oprávnená voči takejto faktúre namietať.

5.4. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to ako faxom, tak osobným doručením, faktúry vystavené na základe odpočtu prepojených hovorov podľa odseku 5.2. tohto článku najneskôr dvanásty deň nasledujúci po skončení zúčtovacie obdobia, v ktorom sa uskutočnili hovory, na ktoré sa vzťahuje predmetná faktúra.

5.5. Všetky čiastky (bez dane z pridanej hodnoty) vyfakturované jednou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy je možné započítať proti čiastkam (bez dane z pridanej hodnoty) fakturovaným za rovnaké zúčtovacie obdobie druhou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než táto povinnosť druhej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane do 20 kalendárneho dňa v mesiaci, v ktorom bola faktúra vystavená. Ak sa faktúra neposkytne druhej zmluvnej strane dvanásty deň mesiaca, potom termín splatnosti takejto faktúry sa posúva o jeden deň za každý deň omeškania predloženia faktúry. Ustanovenie tohto odseku umožňuje zmluvným stranám vzájomne započítať aj splatnú pohľadávku jednej zmluvnej strany s nesplatnou pohľadávkou druhej zmluvnej strany. Ustanovenie tohto odseku nezbavujú zmluvné strany ich povinnosti vykonať riadne platby príslušných čiastok dane z pridanej hodnoty.

5.6. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 5.3 a 5.4, zmluvné strany môžu vystaviť faktúry za hovory uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak cena za prepojenie týchto hovorov nebola zahrnutá v predchádzajúcich faktúrach. Ustanovenie odseku 5.2. sa použije obdobne.

5.7. V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a dlhujúca zmluvná strana je povinná jemu zaplatiť úrok z omeškania vo výške ročnej diskontnej úrokovej sadzby zvýšenej o 5% p.a. oznamovanej Národnou bankou Slovenska a platnej v čase omeškania dlhujúcej strany a to z dlhovanej sumy za každý deň omeškania.

5.8. Každá zmluvná strana bude po dobu desiatich (10) rokov od vystavenia alebo doručenia viesť a uchovávať odpočty hovorov, faktúry a ďalšie verné a presné účtovné záznamy súvisiace s vyúčtovaním a fakturáciou cien za prepojenie podľa tejto zmluvy, ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie čiastok splatných na základe tejto faktúry.

ČLÁNOK 6. DOHODA OHĽADNE ČÍSLOVANIA

6.1. Spoločnosť DIAL je oprávnená na základe tejto zmluvy smerovať do siete O.SK spoločnosti Orange iba hovory s cieľovými kódmi siete O.SK, s národnými cieľovými kódmi (NDC) iných verejných telekomunikačných sietí v Slovenskej republike, s medzinárodnými smerovými číslami (CC) a inými prefixami uvedenými v jednotlivých kategóriách oddielu 2 Prílohy IV tejto zmluvy.

6.2. Spoločnosť Orange je oprávnená na základe tejto zmluvy smerovať do siete DIAL NETWORK spoločnosti DIAL iba hovory s národnými cieľovými kódmi (NDC) siete DIAL NETWORK, s národnými cieľovými kódmi (NDC) iných verejných telekomunikačných sietí v Slovenskej republike, s medzinárodnými smerovými číslami (CC) a inými prefixami uvedenými v jednotlivých kategóriách oddielu 3 Prílohy IV tejto zmluvy

ČLÁNOK 7. PRÁVA Z DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

7.1. S výhradou ustanovení odseku 7.2. tohto článku zostávajú ochranné známky, vynálezy, patenty, autorské práva, registrované vzory a ďalšie práva z duševného vlastníctva (ďalej len "duševné vlastníctvo") vo vlastníctve ich vlastníka a nič tu obsiahnuté nie je prevodom, ani sa nepovažuje za prevod akýchkoľvek licencií alebo práv z duševného vlastníctva na ktorúkoľvek zo zmluvných strán.

7.2. V prípadoch, kedy sa duševné vlastníctvo vytvorí v súvislosti s plnením tejto zmluvy pri absencii akejkoľvek inej dohody medzi zmluvnými stranami, toto duševné vlastníctvo zostáva vo vlastníctve zmluvnej strany, ktorá toto duševné vlastníctvo vytvorila s tým, že druhá zmluvná strana získava licenciu na používanie tohto duševného vlastníctva pre účely prepojenia počas trvania platnosti tejto zmluvy a v období šiestich (6) mesiacov bezprostredne nasledujúcich po skončení doby účinnosti tejto zmluvy.

7.3. Žiadna zo zmluvných strán nebude používať obchodné meno, ochranné známky, alebo logo druhej zmluvnej strany v reklame, tlačových oznámeniach, v propagácii alebo v iných materiáloch bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

ČLÁNOK 8. PREVÁDZKOVATEĽSKÁ SÚČINNOSŤ

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú konzultovať realizáciu tejto zmluvy a vynaložiť primerané úsilie na rýchle vyriešenie akýchkoľvek problémov najmä technických vzniknutých pri realizácii prepojenia na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné pri riešení technických problémov prístupu postupovať v súlade s Prílohou III zmluvy.

8.2. Každá zmluvná strana menuje zástupcov, ktorí spoločne budú dohliadať na organizáciu každodennej praktickej realizácie zmluvy; zástupcovia sa budú kontaktovať a podávať správu tej zmluvnej strane, ktorá menovala príslušného zástupcu, o akomkoľvek probléme, ktorý sa ukázal byť neriešiteľným. Po prijatí takéhoto oznámenia sa zmluvné strany poradia s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie takéhoto problému.

8.3. Zmluvné strany sa vzájomne vyrozumejú s primeraným predstihom o akýchkoľvek navrhovaných zmenách vo svojich systémoch, ak by takáto zmena mohla mať vplyv na plnenie si vzájomných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Takéto oznámenie bude obsahovať technické podrobnosti, charakter, vplyv a potencionálny dopad zmeny na systém druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana, ktorá obdrží oznámenie, bez zbytočného odkladu vyrozumie druhú zmluvnú stranu vykonávajúcu zmenu o akýchkoľvek zmenách, ktoré je treba vykonať v systéme druhej zmluvnej strany, spolu s nákladmi takýchto zmien.

8.4. Zmluvné strany si vzájomne poskytnú informácie vyznačené v Prílohe III k tejto zmluve.

ČLÁNOK 9. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ A VYŠŠIA MOC

9.1. Žiadna zo zmluvných strán tejto zmluvy nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy, ak je takéto nesplnenie spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť podľa slovenského práva.

9.2. Žiadna zo zmluvných strán tejto zmluvy nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie svojich záväzkov z tejto zmluvy, ak je takéto nesplnenie spôsobené povstaním alebo občianskymi nepokojmi, vojnou alebo vojenskými operáciami, celoštátnymi alebo miestnymi mimoriadnymi udalosťami, konaním alebo opomenutím zo strany vlády, požiarom, bleskom, výbuchom, prírodnou katastrofou, poklesom pôdy, pokiaľ taká udalosť nastala nezávisle na vôli zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností podľa tejto zmluvy (prípady "vyššej moci") a pokiaľ taká udalosť nastala po podpise tejto zmluvy.

9.3. Zmluvná strana dotknutá prípadom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci urýchlene oznámi druhej zmluvnej strane odhadovaný rozsah a dobu trvania nemožnosti plniť svoje záväzky a vynaloží primerané úsilie na zmiernenie vzniknutých následkov.

9.4. Po skončení omeškania v plnení alebo neplnení z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci, zmluvná strana dotknutá okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo vyššou mocou urýchlene oznámi druhej zmluvnej strane takéto skončenie.

9.5. Ak je z dôvodu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť alebo vyššej moci plnenie zmluvy jednej zo zmluvných strán ovplyvnené len čiastočne, takáto zmluvná strana zostáva zodpovedná za plnenie tých záväzkov, ktoré okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť alebo vyššou mocou nie sú dotknuté.

ČLÁNOK 10. ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Zmluvné strany sú povinné pri plnení tejto zmluvy postupovať tak aby nedošlo k poškodeniu alebo rušeniu verejnej telekomunikačnej siete druhej zmluvnej strany, poškodeniu alebo rušeniu telekomunikačných zariadení druhej zmluvnej strany alebo k obmedzovaniu telekomunikačných činností vykonávaných druhou zmluvnou stranou.

10.2. Zmluvné strany sú povinné pri zriaďovaní a prevádzkovaní svojich verejných telekomunikačných sietí postupovať tak, aby nedochádzalo k narušeniu fyzickej, logickej prípadne elektromagnetickej kompatibility s verejnou telekomunikačnou sieťou druhej zmluvnej strany, ak ide o systémy vzájomne prepojené na základe tejto zmluvy.

10.3. Zmluvné strany vykonajú všetky nevyhnutné a vhodné opatrenia na to, aby realizácia tejto zmluvy neohrozila zdravie alebo bezpečnosť žiadnej osoby, zvlášť zamestnancov a zákazníkov svojich i druhej zmluvnej strany. V tomto ohľade každá zmluvná strana zodpovedá za bezpečnú prevádzku zariadenia v rámci systému na jej strane bodu prepojenia.

10.4. Zmluvné strany zodpovedajú za škody vzniknuté porušením zmluvných povinností obsiahnutých v tejto zmluve okrem prípadov porušenia spôsobeného okolnosťami vylučujúcimi ich zodpovednosť. Poškodená zmluvná strana je povinná si uplatniť u druhej zmluvnej strany nárok na náhradu škody písomne bez zbytočného odkladu potom, čo sa o škode dozvedela.

ČLÁNOK 11. DÔVERNÁ POVAHA INFORMÁCIÍ


11.1. Pred platnosťou tejto zmluvy i v priebehu jej trvania, zmluvné strany potrebovali a naďalej budú potrebovať vymieňať si v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto zmluvy určité informácie, údaje a materiály dôvernej povahy, týkajúce sa finančných a ďalších záležitostí (ďalej len "dôverné informácie"). Dôverné informácie môžu obsahovať napríklad zoznamy užívateľov, profily užívateľov, údaje o prevádzke, a ďalšie technické informácie, podnikateľské zámery, plány sietí, prieskumy trhu, marketingové plány, obchodné tajomstvá a ďalšie obchodné informácie. Dôverné informácie sa považujú za vlastníctvo tej zmluvnej strany, ktorá ich poskytuje a na jej žiadosť jej budú vrátené. Všetky dôverné informácie druhej zmluvnej strany, ktoré budú zmluvnými stranami obdržané, budú vedené v prísnej dôvernosti a každý príjemca sa týmto zaväzuje, že nebude poskytovať (a vynaloží všetko úsilie na to, aby jeho vedenie, zamestnanci a odborní poradcovia neposkytovali) dôverné informácie tretím stranám a že použije takéto dôverné informácie len na účely, na ktoré boli poskytnuté.

11.2. Ustanovenie článku 11.1 sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
 • sú zákonným spôsobom získané príjemcom od akejkoľvek tretej strany; alebo
 • už sú zákonným spôsobom známe príjemcovi k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy; alebo
 • -ž sú verejne prístupnými.
11.3. Ustanovenia článku 11.1 a 11.2 platia ešte po dobu piatich (5) rokov od ukončenia účinnosti tejto zmluvy.

11.4. Zmluvné strany budú vždy dodržiavať všetky rozhodujúce zákony a právne predpisy vzťahujúce sa na dôvernosť informácií o užívateľoch a ich osobné údaje. Zmluvné strany berú na vedomie, že dôverné informácie požívajú ochranu ako obchodné tajomstvo v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, telekomunikačné tajomstvo podľa zákona o telekomunikáciách prípadne sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov platným v čase ich poskytnutia.

11.5. Porušenie povinností ustanovených v článku 11 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

ČLÁNOK 12. ZAČIATOK A DOBA PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY

12.1. Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisom oboma zmluvnými stranami a jej platnosť a účinnosť trvá do 31.12.2003, ak nebude predĺžená podľa odseku 4.7. článku 4 alebo odseku 12.2. tohto článku zmluvy.

12.2. Najneskôr tri (3) kalendárne mesiace pred ukončením platnosti a účinnosti zmluvy začnú zmluvné strany rokovať o možnosti predĺženia jej platnosti a účinnosti, na základe návrhu, ktorý môže byť predložený ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Druhá zmluvná strana je povinná do 10 dní odo dňa prevzatia návrhu začať rokovania o predĺžení účinnosti zmluvy. Ak sa zmluvné strany najneskôr v posledný deň platnosti a účinnosti zmluvy na predĺžení platnosti a účinnosti zmluvy nedohodnú, končí platnosť a účinnosť zmluvy dňom uvedeným v odseku 12.1. tohto článku zmluvy.

ČLÁNOK 13. PORUŠENIE POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH ZO ZMLUVY A UKONČENIE PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY

13.1. Pokiaľ systém jednej zo zmluvných strán spôsobuje bezprostredné priame ohrozenie zdravia alebo života akejkoľvek osoby, druhá zmluvná strana môže pozastaviť v nevyhnutnej miere plnenie svojich povinností podľa tejto zmluvy, a to do takej doby, ako je nevyhnutné pre obmedzenie alebo odstránenie ohrozenia bezpečnosti osôb. Akékoľvek také pozastavenie bude uvážlivé, primerané a zacielené na obmedzenie alebo odstránenie ohrozenia bezpečnosti osôb.

13.2. Pokiaľ systém jednej zo zmluvných strán podstatným spôsobom nepriaznivo ovplyvňuje riadnu funkciu systému druhej zmluvnej strany ("ohrozená strana"), ohrozená strana môže, po tom, čo poskytne, primerane okolnostiam s čo možno najväčším predstihom, oznámenie druhej zmluvnej strane a Telekomunikačnému úradu SR pozastaviť v nevyhnutnej miere a po nevyhnutnú dobu plnenie takých svojich záväzkov z tejto zmluvy, ako je nevyhnutné pre zaistenie riadnej funkcie svojho systému. Akékoľvek také pozastavenie bude uvážlivé, primerané a zacielené na zaistenie riadnej funkcie systému ohrozenej strany.

13.3. Pokiaľ jedna zo zmluvných strán porušuje (vrátane neplatenia splatných čiastok) povinnosti jej vyplývajúce z tejto zmluvy prípadne zo všeobecne záväzného právneho predpisu, druhá zmluvná strana môže porušujúcej zmluvnej strane podať písomné oznámenie s uvedením porušenia a s uvedením žiadosti o odstránenie porušovania zmluvný alebo zákonných povinností:

(a) a to najneskôr do 10 dní od dátumu takéhoto oznámenia; alebo

(b) v naliehavom prípade v takej kratšej lehote, ktorú neporušujúca zmluvná strana môže primerane požadovať, ale v žiadnom prípade nie v kratšej ako sedem pracovných dní.

13.4. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana porušuje ustanovenia tejto zmluvy je druhá strana oprávnená až do doby uskutočnenia nápravy pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy primerane a úmerne podľa okolností.

13.5. Pokiaľ porušujúca zmluvná strana neuskutoční nápravu v lehote uvedenej v oznámení o porušení podľa odseku 13.3. tohto článku, ide o podstatné porušenie zmluvy a neporušujúca zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj akékoľvek porušenie povinností vyplývajúcich zmluvným stranám z článku 5 odseku 5.13. až 5.17. a článku 11 tejto zmluvy.

13.6. Každá zmluvná strana môže tiež ukončiť platnosť a účinnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy, pokiaľ

(a) druhá zmluvná strana alebo súd rozhodne o vstupe spoločnosti do likvidácie alebo príslušný súd rozhodne o vyhlásení konkurzu na spoločnosť druhej zmluvnej strany alebo vydá uznesenie, ktorým sa povoľuje vyrovnanie na spoločnosť druhej zmluvnej strany v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o konkurze a vyrovnaní, alebo

(b) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o telekomunikáciách zanikla platnosť oprávnenia - licencie druhej zmluvnej strany pridelenej Telekomunikačným úradom SR na prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie telekomunikačných služieb vyžadujúcich vzájomné prepojenie podľa tejto zmluvy, ak toto oprávnenie - licencia nie je kontinuálne nahradená iným oprávnením alebo licenciou na vykonávanie relevantných telekomunikačných činností.

13.7. Odstúpením od zmluvy platnosť a účinnosť zmluvy zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 18 tejto zmluvy. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody, spôsobenej druhou zmluvnou stranou.

13.8. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy sa tiež končí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá podľa odseku 12.1. článku 12 tejto zmluvy.

13.9. Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť a účinnosť tejto zmluvy vzájomnou písomnou dohodou.

13.10. Po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy má každá zo zmluvných strán právo po podaní predchádzajúceho písomného oznámenia druhej zmluvnej strane, vstupovať do objektov druhej zmluvnej strany v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie odpojení a zadržania technických zariadení a vybavenia patriacich tejto zmluvnej strany alebo tretej strane inštalovaného tou zmluvnou stranou alebo pre ňu na účely prepojenia. Oprávnenie podľa tohto oddielu je však podmienené tým, že zmluvná strana usilujúca sa o vstup do objektov poskytne druhej zmluvnej strane primeranú možnosť vykonať odpojenie a vrátiť akékoľvek zariadenie alebo vybavenie, a do objektov vstúpi iba vtedy, pokiaľ požiadaná zmluvná strana tak nevykoná. Žiadne ustanovenie tohto oddielu neoprávňuje zmluvnú stranu, ktorá usiluje o vstup do objektov, vstúpiť do objektov, ku ktorým druhá zmluvná strana už nemá prístup.

ČLÁNOK 14. ZMENY ZMLUVY

14.1. Ak dôjde k prijatiu všeobecne záväzného právneho predpisu pre oblasť telekomunikácií, ktorý sa dotýka vzájomných vzťahov zmluvných strán upravených touto zmluvou, pričom ustanovenia tejto zmluvy sa dostanú do nesúladu s danou právnou úpravou, zmluvné strany na žiadosť jednej z nich, urýchlene začnú rokovania v dobrej viere za účelom zmeny dotknutých týchto ustanovení zmluvy tak, aby boli zohľadnená nová právna úprava pre oblasť telekomunikácií.

14.2. Ak ktorákoľvek časť tejto zmluvy odporuje licencii udelenej zmluvnej strane, alebo inému oprávneniu zmluvnej strany na vykonávanie relevantných činností je táto časť zmluvy neplatná. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu začať vzájomné rokovania o konvalidácii alebo zrušení dotknutej časti zmluvy.

ČLÁNOK 15. DOBRÁ VIERA

Každá zo zmluvných strán bude vždy konať v dobrej viere tak, aby plnila svoje povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy.

ČLÁNOK 16. PREVOD PRÁV A ZÁVÄZKOV

16.1. Táto zmluva je záväzná pre zmluvné strany a ich prípadných univerzálnych právnych nástupcov, alebo oprávnených nadobúdateľov práv a povinností z tejto zmluvy.

16.2. Prevzatie záväzkov niektorej zo zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy je účinné až udelením súhlasu s týmto prevzatím druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 17. DODATKY A ZMENY ZMLUVY

Akýkoľvek dodatok alebo zmena akýchkoľvek ustanovení tejto zmluvy sú neplatné a neúčinné, pokiaľ nebudú vykonané v písomnej forme a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

ČLÁNOK 18. OZNÁMENIA

18.1. S výnimkou doručovania dokumentov uvedených v odseku 5.3. a 5.4. článku 5 tejto zmluvy a v oddieli 4.A. Prílohy III k tejto zmluve (oznamovanie porúch), akékoľvek oznámenie, nárok alebo žiadosť, u ktorých sa vyžaduje, aby boli podané podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou budú v písomnej forme v slovenskom jazyku a budú vykonané náležite, pokiaľ budú doručené osobám na adresy a čísla uvedené v oddieli 1 Prílohy VI, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, alebo na také odlišné číslo alebo adresu, ktoré boli za týmto účelom oznámené druhej zmluvnej strane. Akékoľvek oznámenie vyžadované alebo povolené podľa tejto zmluvy sa doručí ľubovoľným z nasledujúcich spôsobov: osobne, faxom alebo doporučenou poštou. V prípade osobného doručenia sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v okamihu doručenia. V prípade zaslania faxom sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v okamihu, keď bolo obdržané potvrdenie na konci takéhoto prenosu. V prípade zaslania poštou sa oznámenie nezvratne považuje za vykonané v okamihu, keď sa potvrdenie o prevzatí, odmietnutí prevzatia alebo o márnom uplynutí úložnej doby vráti odosielateľovi.

18.2. Dokumenty podľa článkov 5.3 a 5.4 tejto zmluvy musia byť doručené osobám uvedeným v oddieli 2 Prílohy VI.

18.3. Oznamovanie porúch podľa oddielu 4 Prílohy III k tejto zmluve sa uskutoční prostredníctvom osôb, ktorých mená, telefónne čísla, čísla mobilných telefónov, fax a e-mail sú uvedené v oddieli 3 prílohy VI tejto zmluvy.

ČLÁNOK 19. ROZSAH ZMLUVY

Táto zmluva upravuje iba vzájomné prepojenie siete DIAL NETWORK prevádzkovanej spoločnosťou DIAL a siete O.SK prevádzkovanej spoločnosťou Orange a súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán a nebude vykladaná tak, že by poskytovala prostriedok právnej ochrany, nárok, právo, výhodu či dôvod k žalobe akejkoľvek tretej osobe.

ČLÁNOK 20. ROZHODNÉ PRÁVO


20.1. Formulácia, výklad, vynútenie a vykonanie tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právom.

20.2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom o telekomunikáciách v platnom znení a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 21. RIEŠENIE SPOROV, ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA

21.1. Všetky spory vyplývajúce z porušenia alebo nedodržania ustanovení tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany nie sú schopné vyriešiť dohodou alebo zmierom, môžu byť postúpené rozhodcovskému konaniu pred rozhodcovským súdom zriadeným zmluvnými stranami podľa odseku 21.2. tohto článku.

21.2. Rozhodcovské konanie povedie jediný rozhodca vybraný zmluvnými stranami; ak zmluvné strany nebudú schopné dohodnúť sa na výbere jedného rozhodcu v priebehu 15 dní od obdržania písomnej výzvy jednej zmluvnej strany na ustanovenie rozhodcu doručenej druhej zmluvnej strane, povedie konanie porota troch (3) rozhodcov (každý z nich bude skúsený v riešení sporov, polemík a nárokov v oblasti telekomunikačných služieb). Pokiaľ bude konanie vedené porotou troch (3) rozhodcov, vyberie spoločnosť Orange jedného rozhodcu, spoločnosť DIAL druhého, a tretieho rozhodcu vyberú prví dvaja (2) rozhodcovia spoločne.

21.3. Rozhodcovské konanie sa povedie v slovenskom jazyku v Bratislave, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Napriek vyššie uvedenému bude ktorákoľvek so zmluvných strán oprávnená uvádzať písomné či ústne dôkazy v jazyku inom ako slovenskom, ak ponesie náklady na všetky preklady, simultánne alebo iné, a to za pomoci prekladateľov schválených rozhodcami. Takíto prekladatelia poskytnú svoje služby každej zo zmluvných strán a každému rozhodcovi.

21.4. Zmluvné strany, ich predstavitelia a všetci ďalší účastníci rozhodcovského konania a rozhodca (porota) zachovajú dôvernosť informácií o výsledku konania.

21.5. Každá zo zmluvných strán bude v priebehu prípadného rozhodcovského konania naďalej plniť všetky záväzky v súlade s touto zmluvou.

21.6. Žiadne ustanovenie tohto článku neobmedzuje právo zmluvnej strany začať konanie na slovenských súdoch.

21.7. Zriadenie rozhodcovského súdu a konanie pred ním sa ďalej riadi ustanoveniami zákona č. 244/ 2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.

ČLÁNOK 22. JAZYK A POČET VYHOTOVENÍ

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží po dvoch rovnopisoch tejto zmluvy v slovenskom jazyku.

ČLÁNOK 23. ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím platnosti a účinnosti tejto zmluvy v plnom rozsahu zaniká platnosť a účinnosť Zmluvy o prístupe uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 13.11.2002. Zmluvné strany prehlasujú, že ku dňu nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy majú vzájomne vyrovnané všetky, v čase podpisu tejto zmluvy, známe záväzky plynúce z vyššie uvedenej Zmluvy o prístupe.

ČLÁNOK 24. POSTUPNOSŤ VZÁJOMNEJ PREDNOSTI


V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v tejto zmluve a jej Prílohami majú prednosť ustanovenia zmluvy pred ustanoveniami jej Príloh.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha I - KVALITA PREPOJENIA

Príloha II - ŠPECIFIKÁCIA PREPOJENIA

Príloha III - POSTUPY PLATNÉ PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU PREPOJENIA

Príloha IV - KATEGORIZÁCIA SLUŽIEB A CENY ZA PREPOJENIE

Príloha V - PODKLADY PRE FAKTURÁCIU

Príloha VI - ZOZNAM KONTAKTNÝCH OSOB

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy neukladá akejkoľvek zmluvnej strane, aby konala čokoľvek, čo je v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo v rozpore s Licenciou č. ......../2002 udelenou spoločnosti DIAL a s Licenciami udelenými spoločnosti Orange.

NA DÔKAZ PREJAVENEJ VÔLE bola táto zmluva podpísaná v mene zmluvných strán nižšie uvedeného dňa. Každá zo zmluvných strán prehlasuje a zaručuje, že osoba, ktorá podpísala túto zmluvu v jej mene, je k tomu plne oprávnená.


V Bratislave, dňa .......................................


Za spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Ing. Pavol Lančarič, CSc, generálny riaditeľ a člen predstavenstva


Za spoločnosť Dial Telecom, a.s.

David Bečvář, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Martina Mihalíková, člen predstavenstva


PRÍLOHA I

KVALITA PREPOJENIA


1. Bod prepojenia

Kvalita prepojenia v bode prepojenia bude posudzovaná (a) po uvedení bodu prepojenia príp. spojovacieho okruhu nx2Mbit/s do prevádzky a (b) počas riadnej prevádzky bodu prepojenia resp. spojovacieho okruhu.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní nasledovných ukazovateľov kvality po uvedení bodu prepojenia príp. spojovacieho okruhu nx2Mbit/s do prevádzky v bode prepojenia:

ES chybové sekundy

SES vážne chybové sekundy

v zmysle definície v Odporúčaniach ITU-T G.821 pričom meranie má trvať jeden (1) deň.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní prevádzky v bode prepojenia s tým, že sa prihliada na nasledovný ukazovateľ kvality:


              Počet hovorov ukončených prihlásením

ASR = ------------------------------------------------ * 100%

                          Celkový počet hovorov


Zmluvné strany sa dohodli, že minimálna hodnota tohto ukazovateľa nesmie byť nižšia ako 45 %. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa ASR platí, že presmerované hovory sú považované za úspešné.

V prípade, že ukazovateľ ASR klesne pod úroveň 45 %, zmluvná strana, ktorej systém zapríčinil pokles ukazovateľa, vykoná náležité kroky pre zvýšenie kapacity svojho systému. Hodnota ukazovateľa ASR sa bude merať v pravidelných cykloch, a to v oboch systémoch súčasne podľa harmonogramu meraní. Harmonogram meraní bude vypracovaný a odsúhlasený zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody dostatočne v predstihu pred samotným meraním.

Zmluvné strany sa dohodli na meraní prevádzkového zaťaženia zväzku v oboch systémoch súčasne podľa harmonogramu meraní. Harmonogram meraní bude vypracovaný a odsúhlasený zmluvnými stranami na základe vzájomnej dohody dostatočne v predstihu pred samotným meraním.

Straty na zväzkoch nesmú byť vyššie ako 0,1 % straty počas hlavnej prevádzkovej hodiny (Busy Hour = BH). V prípade prekročenia uvedenej hodnoty, zmluvné strany zabezpečia zvýšenie kapacity bodu prepojenia príp. spojovacích okruhov medzi oboma systémami v súlade s Doplnkom č.1 Prílohy II.

Obe zmluvné strany sú povinné dodržiavať kvalitu prepojenia a kvalitu služieb v svojom systéme v súlade s príslušnými Odporúčaniami ITU-T, ak v tejto prílohe nie je dohodnuté inak.

                                                        PRÍLOHA III

                   POSTUPY PLATNÉ PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU PREPOJENIA


1. Rozdelenie zodpovednosti

1.A. Záväzky spoločnosti DIAL

Spoločnosť DIAL zodpovedá za inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých zariadení, telekomunikačných okruhov a spojovacích liniek potrebných pre prepojenie siete DIAL NETWORK so sieťou O.SK podľa tejto zmluvy vo svojom systéme až po bod prepojenia.

1.B. Záväzky spoločnosti Orange

Spoločnosť Orange zodpovedá za inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých zariadení a telekomunikačných okruhov pre prepojenie siete O.SK so sieťou DIAL NETWORK podľa tejto zmluvy vo svojom systéme až po bod prepojenia, ako aj za inštaláciu, prevádzku a údržbu bodu prepojenia.

1.C. Neoprávnený zásah

Žiadna zmluvná strana nemá právo zasahovať do systému druhej zmluvnej strany bez jej predchádzajúceho súhlasu. Zmluvná strana, ktorá vykonala takýto neoprávnený zásah zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu, ktorú jej týmto zásahom spôsobila.

2. Dostupnosť komunikačnej infraštruktúry

Zmluvné strany garantujú dostupnosť prepojovacích zariadení, za prevádzku ktorých prevzali zodpovednosť podľa oddielu 1 tejto Prílohy, 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365/366 dní v roku.

Pod pojmom dostupnosť prepojovacích zariadení sa rozumie nepretržité prevádzkovanie všetkých telekomunikačných zariadení, rozhraní, okruhov a liniek slúžiacich na prepojenie sietí podľa tejto zmluvy prostredníctvom bodu prepojenia za účelom obojsmerného prenosu správ medzi oboma systémami zmluvných strán s výnimkou nedostupnosti prepojenia z dôvodov plánovaných prác podľa oddielu 6 tejto Prílohy, nahlásených porúch a ich odstraňovania podľa oddielu 4 tejto Prílohy, zásahov vyššej moci, výpadku dodávky energie dlhšieho ako 4 hodiny, porúch zapríčinených treťou stranou a porúch na koncových zariadeniach užívateľov.

3. Monitorovanie a správa siete

Zmluvné strany za účelom zabezpečenia riadnej prevádzky a údržby zaisťujú nepretržité monitorovanie a dohľad prepojovacích zariadení a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365/366 dní v roku.

Ďalej zaisťujú monitorovanie parametrov a kvality prepojenia v súlade s Prílohou I tejto zmluvy so zabezpečením identifikácie nesúladu týchto parametrov s ich garantovanými hodnotami uvedenými v Prílohe I a identifikáciou príčinnej poruchy a závady. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť nápravu podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy a tejto prílohy k zmluve tak, aby boli dodržané garantované parametre prepojenia.

4. Nahlasovanie porúch a postup po nahlásení poruchy

4.A Kontaktné osoby

Za nahlasovanie porúch a riadenie a koordináciu postupu po ich nahlásení zameranom na opravu porúch zodpovedajú:

za spoločnosť DIAL - Dohľadové centrum , ...........................................;

za spoločnosť Orange - Prevádzkové centrum, Banská Bystrica

Vyššie uvedené kontaktné pracoviská majú nepretržitú prevádzku (24 hodín denne, 7 dní v týždni, 52 týždňov ročne). Kontaktné mená ako aj telefónne a faxové čísla sú uvedené v Prílohe VI, oddiel 3. Zmluvné strany sú povinné ohlásiť druhej zmluvnej strane každá zmenu údajov kontaktných osôb uvedených v oddieli 3 Prílohy VI tejto zmluvy do najneskôr 7 pracovných dní pred ich zmenou.

4.B Nahlasovanie porúch

Zmluvná strana, ktorá zistí poruchu s dopadom na prepojenie siete DIAL NETWORK prevádzkovanej spoločnosťou DIAL a siete O.SK spoločnosti Orange, prostredníctvom zodpovedného pracoviska informuje druhú zmluvnú stranu o poruche bezprostredne po jej zistení telefonicky a následne aj faxom. Druhá zmluvná strana potvrdí faxom obdržanie informácie o poruche.

Zmluvná strana, ktorá zistí poruchu, priradí jej referenčné číslo v podobe XX - AAA/BB - YY, pričom:

XX je zmluvná strana nahlasujúca poruchu (OR=Orange, DL=Dial)

AAA je poradové číslo informácie, napr. 001

BB je kalendárny rok poskytnutia informácie, napr. 03

YY je kategória poruchy (CR = kritická, MA = závažná, MI = menej závažná).

Pri nahlasovaní poruchy telefónom a následnom potvrdení výskytu poruchy prostredníctvom faxu je potrebné uviesť tieto informácie:
 • referenčné číslo poruchy (ak ho je možné pri telefonickom nahlásení prideliť);
 • dátum a čas výskytu poruchy;
 • meno pracovníka, ktorý nahlásil poruchu;
 • meno pracovníka, ktorý prijal hlásenie o výskyte poruchy;
 • stručný popis poruchy.
Priradené referenčné číslo sa bude používať v písomných záznamoch o poruchách, v záverečnej správe o poruche ako aj vo všetkých ostatných formách kontaktu v súvislosti s poruchou.

Každá zo zmluvných strán bude viesť záznamy o nahlásených chybách a o následnom postupe zmluvných strán.

4.C Oprava porúch

Ak vznikne porucha na zariadení, ktoré slúži na prepojenie a spracovanie prevádzky medzi sieťou DIAL NETWORK prevádzkovanou spoločnosťou DIAL a sieťou O.SK spoločnosti Orange, zmluvná strana, v systéme ktorej sa porucha vyskytuje (podľa rozdelenia zodpovednosti uvedenej v oddieli 1 tejto Prílohy), sa zaväzuje:

1. začať s prácami na oprave poruchy podľa kategórie poruchy:

okamžite - pri kritických poruchách

do 5 minút - pri závažných poruchách

do 2 hodín - pri menej závažných poruchách

od nahlásenia poruchy druhou zmluvnou stranou.

2. vynaložiť všetky sily na odstránenie poruchy podľa kategórie poruchy:

do 1 hodiny - pri kritických poruchách

do 2 hodín - pri závažných poruchách

do 6 hodín - pri menej závažných poruchách

od nahlásenia poruchy druhou zmluvnou stranou.

Počas diagnostiky a odstraňovania poruchy zmluvná strana, v systéme ktorej sa porucha vyskytla, vyvinie maximálne úsilie, aby sa čo najskôr obmedzil dopad poruchy na funkčnosť a kvalitu prepojenia a aby sa zabezpečila aspoň minimálna funkčnosť prepojenia dovtedy, kým sa odstránením poruchy neobnoví plná funkčnosť prepojenia.

4.D Vyradenie poruchy

Po oprave poruchy nahlási telefonicky zmluvná strana, v ktorej systéme nastala porucha, zodpovednému pracovisku druhej zmluvnej strany, že už je porucha opravená a následne túto skutočnosť potvrdí faxom. Oznámenie o vyradení poruchy musí obsahovať minimálne:
 • Meno a telefónne číslo pracovníka odhlasujúceho poruchu.
 • Evidenčné číslo poruchy, názov pripojenia
 • Čas odstránenia poruchy.
 • Popis poruchy
 • Potvrdenie obnovenia prevádzky prepojenia.
4.E Záverečná správa o poruche

Po oprave poruchy zmluvná strana, v ktorej systéme nastala porucha, vypracuje písomnú Záverečnú správu o poruche podľa vzoru uvedeného v Dodatku č. 1 tejto prílohy obsahujúcu minimálne nasledovné informácie
 • referenčné číslo poruchy;
 • dátum a čas výskytu poruchy;
 • dátum a čas nahlásenia poruchy;
 • dátum a čas začatia diagnostiky a opravy problému;
 • dátum a čas ukončenia diagnostiky a opravy problému;
 • trvanie poruchy;
 • meno pracovníka(-ov), ktorý(-í) pracoval(-i) na oprave poruchy;
 • príčina poruchy;
 • priebeh opravy poruchy;
 • navrhované opatrenia na predchádzanie výskytu obdobných porúch v budúcnosti (ak je to možné).
Záverečná správa o poruche by mala byť doručená druhej zmluvnej strane faxom do piatich pracovných dní od výskytu poruchy.

5. Kategorizácia porúch

5.A Kritická porucha

Kritická porucha znamená situáciu, pri ktorej nastane niektorá z nasledovných udalostí:
 • 50 % alebo viac spojovacích liniek príp. okruhov zriadených v bode prepojenia nie je schopných úspešne realizovať prepojenie hovorov medzi sieťou DIAL NETWORK prevádzkovanou spoločnosťou DIAL a sieťou O.SK prevádzkovanou spoločnosťou Orange;
 • jedna z ústrední slúžiaca na prepojenie siete DIAL NETWORK a siete O.SK nie je schopná spracovať alebo smerovať prichádzajúcu alebo odchádzajúcu prevádzku medzi systémami oboch zmluvných strán;
 • strata viac ako 50 % signalizačných liniek v systéme signalizácie č.7 používanom medzi systémami oboch zmluvných strán;
5.B Závažná porucha

Závažná porucha znamená situáciu, pri ktorej nastane niektorá z nasledovných udalostí:
 • menej než 50 %, ale viac ako 10 %, spojovacích liniek príp. okruhov zriadených v bode prepojenia nie je schopných úspešne realizovať prepojenie hovorov medzi sieťou DIAL NETWORK prevádzkovanou spoločnosťou DIAL a sieťou O.SK prevádzkovanou spoločnosťou Orange;
 • jedna z ústrední slúžiaca na prepojenie siete DIAL NETWORK a siete O.SK nie je schopná spracovať alebo smerovať viac ako 50 % prichádzajúcej alebo odchádzajúcej prevádzky medzi systémami oboch zmluvných strán;
 • strata menej ako 50 % signalizačných liniek v systéme signalizácie č.7 používanom medzi systémami oboch zmluvných strán.
5.C Menej závažná porucha

Menej závažná porucha je porucha s takým dopadom na prepojenie a prevádzku medzi systémami prevádzkovanými spoločnosťou DIAL a spoločnosťou Orange, ktorý ju nezaraďuje do kategórie kritických ani závažných porúch.

6. Plánované prerušenie prepojenia

6.A. V prípade plánovaného prerušenia prevádzky zariadenia slúžiaceho na prepojenie siete DIAL NETWORK a siete O.SK a spracovanie hovorov medzi sieťou DIAL NETWORK a sieťou O.SK prevádzkovanými oboma zmluvnými stranami, zmluvná strana, ktorá bude realizovať prerušenie, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť najmenej dva (2) pracovné dni pred plánovaným prerušením. Plánované prerušenie prevádzky podľa tohto oddielu nesmie presiahnuť 5 kalendárnych dní nasledujúcich za sebou. Súčet dní plánovaného prerušenia prevádzky v jednom kalendárnom mesiaci nesmie presiahnuť 5 dní. Oznámenie bude zaslané na zodpovedné pracovisko faxom. Druhá zmluvná strana potvrdí prijatie faxu oznamujúceho plánované prerušenie prevádzky tiež faxom.

6.B. Oznámenie o plánovanom prerušení prevádzky bude obsahovať minimálne nasledovné informácie:
 • deň, na ktorý je prerušenie naplánované;
 • predpokladaný čas začiatku plánovaného prerušenia;
 • predpokladané trvanie plánovaného prerušenia;
 • dôvod prerušenia;
 • meno zodpovedného pracovníka a čísla, na ktorých ho možno kontaktovať.
V prípade akejkoľvek zmeny v údajoch uvedených v oznámení o plánovanom prerušení, oznámi zmluvná strana, ktorá realizuje plánované prerušenie, okamžite písomne príslušnú zmenu druhej zmluvnej strane.

6.C. Za plánované prerušenie prevádzky podľa tohto oddielu sa nepovažuje prerušenie prevádzky z dôvodov uvedených v článku 9 zmluvy a tiež prerušenie prevádzky podľa článku 13 odseku 13.1., 13.2. a 13.4. tejto zmluvy.

7. Odporúčania ITU

Obe zmluvné strany sú povinné pri prevádzkovaní a údržbe zariadení vo svojom systéme postupovať podľa príslušných Odporúčaní ITU-T, ak v tejto prílohe nie je dohodnuté inak.

Dodatok č.1

Záverečná správa o poruche


1. Referenčné číslo

2. Výskyt poruchy

 • Dátum / Čas
3. Nahlásenie poruchy druhej zmluvnej strane
 • Dátum / Čas
 • Meno prijímateľa
4. Diagnostika poruchy
 • Začiatok (Dátum / Čas )
 • Koniec (Dátum / Čas )
 • Trvanie ( min )
5. Meno zodpovednej osoby

6. Popis poruchy

7. Príčina poruchy

8. Postup pri riešení poruchy

9. Vyhotovené (meno) Dátum

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mail:


PRÍLOHA V
PODKLADY PRE FAKTURÁCIU
2.
PODKLADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU ORANGE PRE FAKTURÁCIU

Spoločnosť Orange poskytne spoločnosti DIAL údaje o odpočte hovorov v zmysle
článku V ods. 5.3. zmluvy o prepojení v nasledovnom formáte :

Obdobie:
Kategórie hovorov   prevádzka počet hovorov počet minút
        a Orange - DIAL bez rozdielu    
        c Orange - DIAL "FREEPHONE" bez rozdielu    


Bratislava, .....                                            ...................
                                                                  podpis kontaktnej osoby za spoločnosť OrangeZmluva o prepojení                                    V -2/2
medzi spoločnosťou Orange
a spoločnosťou DIAL