Orange Slovensko, a.s. - GlobalTel Slovakia, s.r.o. z 23.12. 2003

                                                 ZMLUVA O PREPOJENÍ

uzatvorená podľa § 23 zák.č. 195/ 2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

                                                              medzi

Orange Slovensko, a.s. (ďalej “spoločnosť Orange” alebo “zmluvná strana”),

Prievozská ul.č.6/A , 821 09 Bratislava

IČO: 35697270

DRČ: 0035697270/500

zastúpená: Ing. Pavol Lančarič, CSc, člen predstavenstva a

generálny riaditeľ

zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde I. Bratislava, oddiel: Sa, vložka 1142/B

a

GlobalTel Slovakia s.r.o. (ďalej “spoločnosť GLOBALTEL” alebo “zmluvná strana”), Štefánikova ul. 17/B, 811 05 Bratislava

IČO: 35816091
DRČ : 35816091/600

Zastúpená: Jozef Dobiš, generálny riaditeľ


zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde I. Bratislava, oddiel: Sro, vložka 24507/B

VZHĽADOM NA TO, spoločnosť Orange je oprávneným prevádzkovateľom verejných telekomunikačných sietí a poskytovateľom:
  • verejnej telefónnej služby prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete, verejnej služby prenosu dát prostredníctvom mobilnej telekomunikačnej siete,
  • verejnej telekomunikačnej služby prenosu dát, prenájmu nevyužitej infraštruktúry, prenájmu okruhov prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete,
  • verejnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS;
VZHĽADOM NA TO, že spoločnosť GLOBALTEL je oprávnená na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie dátovej telekomunikačnej služby na základe Licencie č. 11397/2002 udelenej Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 04.02.2003 a

VZHĽADOM NA TO, že obe zmluvné strany majú záujem na základe tejto zmluvy vzájomne prepojiť nimi prevádzkované verejné telekomunikačné siete v súlade s § 23 zák. č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;

DOHODLI SA ZMLUVNÉ STRANY TAKTO:

                                        Základné technické podmienky:

Prepojenie oboch systémov sa zriaďuje v bodoch prepojenia uvedených v Prílohe II tejto zmluvy. Pri zriaďovaní týchto bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v rámci oboch systémov, ktoré sú podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Každá zmluvná strana je povinná pri zriaďovaní dodatočného bodu prepojenia postupovať tak ako je uvedené v oddieli 1.B a 1.C Prílohy II tejto zmluvy. Rozsah povinností oboch zmluvných strán pri zriaďovaní a inštalácií zariadení ako aj spojovacích okruhov potrebných na prepojenie oboch systémov v jednotlivých bodoch prepojenia je stanovený v Prílohe II a v oddieli 1 Prílohy III zmluvy.

Prepojenie medzi sieťou O.SK a sieťou GLOBALTEL musí zodpovedať technickým normám a špecifikáciám stanoveným v Prílohe II tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá zmluvná strana je povinná pre druhú zmluvnú stranu zabezpečiť kvalitu prepojenia uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy pri dodržaní hodnôt nameraných na príslušnej strane bodu prepojenia každej zmluvnej strany.

Po prijatí správy vo svojom systéme každá zmluvná strana vynaloží primerané úsilie na odovzdanie správy svojim systémom do systému druhej zmluvnej strany (priame prepojenie), prípadne správy prijatej zo systému druhej zmluvnej strany do telekomunikačného systému prevádzkovaného tretím prevádzkovateľom (nepriame prepojenie, tranzit), tak aby bolo možné úspešne zriadiť hovor.

Zmluvné strany sa zaväzujú smerovať všetky správy prenášané medzi svojimi systémami cez body prepojenia uvedené v oddieli 1 Prílohy II tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že po predložení opodstatneného oznámenia jednou zo zmluvných strán o tom, že hovory v jej systéme vyžadujúce prepojenie s systémom druhej zmluvnej strany prostredníctvom bodov prepojenia podľa Prílohy II pravdepodobne presiahnu hodnoty kapacity uvedené v tejto Prílohe, začnú rokovania v dobrej viere o zriadení dodatočnej kapacity a/alebo zriadení dodatočných bodov prepojenia. Pri zriaďovaní takejto dodatočnej kapacity bodu prepojenia a pri zriaďovaní takýchto ďalších bodov prepojenia budú uprednostnené tie miesta v systémoch oboch zmluvných strán, ktoré sú, podľa primeraného posúdenia zmluvných strán, z technického a prevádzkového hľadiska najvhodnejšie. Proces rozširovania kapacity existujúcich prepojení a zriaďovania nových bodov prepojenia sa riadi ustanoveniami oddielu 1.B a 3.B Prílohy II tejto zmluvy.

Každá zmluvná strana bude dodržiavať prevádzkové, údržbové a iné postupy stanovené v Prílohe III. V prípade prerušenia prepojenia vynaloží zmluvná strana, v ktorej systéme k tomuto prerušeniu došlo, primerané úsilie na zaistenie obnovenia prepojenia podľa Prílohy III tejto zmluvy a dodržiavania požiadaviek na jej kvalitu uvedenú v Prílohe I tejto zmluvy.

Zmluvné strany vynaložia najlepšie úsilie na zaistenie toho, že k sieti O.SK a sieti GLOBALTEL budú pripojené iba koncové telekomunikačné zariadenia užívateľov vyhovujúce príslušným technickým normám schváleným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. Zmluvné strany vedome nepripoja k svojim systémom žiadne nevyhovujúce telekomunikačné zariadenie a ani jeho pripojenie neumožnia.

Zmluvná strana je oprávnená smerovať do systému druhej zmluvnej strany na základe tejto zmluvy iba národné hovory špecifikované v jednotlivých kategóriách v Prílohe IV tejto zmluvy. Jednotlivý hovor, bez ohľadu na systém, z ktorého vychádza, môže medzi sieťou O.SK a sieťou GLOBALTEL prejsť iba jedným bodom prepojenia, okrem prípadu, keď je hovor presmerovaný podľa dispozícií volanej strany. Zmluvné strany sa zaväzujú, že hovory zo svojho systému do systému druhej zmluvnej strany budú smerovať cez body prepojenia tak, ako je uvedené v oddieli 2 Prílohy II zmluvy.

Ktorákoľvek zmluvná strana nie je povinná odpovedať na žiadosti druhej zmluvnej strany o zriadenie ďalších bodov prepojenia, o zriadenie dodatočnej kapacity prepojenia alebo ďalšie prenosové prostriedky, zariadenia alebo služby, ak nebudú tieto požiadavky predložené vo forme, ktorá v podstatných ohľadoch zodpovedá vzoru uvedenému v Doplnku č. 1 Prílohy II tejto zmluvy. Ak zmluvná strana vezme späť alebo zruší svoju záväznú požiadavku ohľadom zriadenia dodatočnej kapacity alebo dodatočného bodu prepojenia, je táto zmluvná strana povinná nahradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady účelne vynaložené v priebehu príprav na uspokojenie požiadavky žiadajúcej zmluvnej strany do doby doručenia zrušenia žiadosti druhej zmluvnej strane. Ak Zmluvná strana nesplní dohodnutý termín zriadenia dodatočného bodu prepojenia alebo dodatočnej kapacity, je táto povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu vo výške výdavkov a nákladov účelne vynaložených druhou zmluvnou stranou z dôvodu omeškania prvej zmluvnej strany.

Ak je to nevyhnutné, zmluvné strany sú povinné si navzájom umožniť umiestnenie telekomunikačných zariadení alebo okruhov v svojich nehnuteľnostiach alebo prevádzkach a na svojich nosičoch antén prípadne iných konštrukciách nevyhnutných na zriadenie prepojenia podľa tejto zmluvy, ak tomu nebráni technická prekážka, alebo právo tretej strany nezlučiteľné s uvedeným umiestnením telekomunikačných zariadení alebo okruhov. V prípade, ak je telekomunikačné zariadenia alebo okruh jednej zmluvnej strany slúžiaci na účely prepojenia umiestnený v priestoroch druhej zmluvnej strany je táto povinná umožniť vstup oprávneným osobám prvej zmluvnej strany do týchto priestorov za účelom inštalácie, údržby a vykonávania opráv týchto prepojovacích zariadení.

Každá zmluvná strana je oprávnená prepojiť svoj systém s verejnou telekomunikačnou sieťou prevádzkovanej v Slovenskej republike tretím prevádzkovateľom, pričom je oprávnená smerovať správy vzniknuté v telekomunikačnej sieti tretieho prevádzkovateľa do systému druhej zmluvnej strany prostredníctvom prepojenia za podmienok uvedených v tejto zmluve. Každá zmluvná strana je povinná umožniť druhej zmluvnej strane smerovať správy z jej systému prostredníctvom prepojenia zriadeného na základe tejto zmluvy cez svoj systém do verejnej telekomunikačnej siete tretieho prevádzkovateľa, ak zmluva uzatvorená medzi touto zmluvnou stranou a tretím prevádzkovateľom takéto smerovanie správ umožňuje (nepriame prepojenie, tranzit).

Inštaláciu, prevádzku a údržbu všetkých rozhraní a systémov siete GLOBALTEL spoločnosti GLOBALTEL, spojovacích okruhov a zariadení používaných pre prepojenie so sieťou O.SK prevádzkovanou spoločnosťou Orange si zabezpečí spoločnosť GLOBALTEL na vlastné náklady. Spoločnosť Orange zabezpečí inštaláciu a konfiguráciu rozhrania siete O.SK určeného pre prepojenie (bod prepojenia), ak sa zmluvné strany nedohodnú v tejto zmluve inak.

                                        Základné ekonomické podmienky:

Za prepojenie a ďalšie služby poskytované na základe tejto zmluvy:

(a) spoločnosť GLOBALTEL súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti Orange na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; a

(b) spoločnosť Orange súhlasí s úhradou čiastok, účtovaných zo strany spoločnosti GLOBALTEL na základe cien za prepojenie uvedených v článku 4 tejto zmluvy; ktoré sa stanovia v súlade s ustanoveniami tohto článku

Spoločnosť GLOBALTEL uhradí spoločnosti Orange ceny uvedené v oddieli 2 a 3 Prílohy IV, a to za prepojenie hovorov zo siete GLOBALTEL do siete O.SK a za prepojenie hovorov zo siete O.SK do siete GLOBALTEL na službu GlobalTel Freephone, ktoré sú špecifikované oddieli 2 a 3 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Spoločnosť Orange uhradí spoločnosti GLOBALTEL ceny uvedené v oddieli 4 a 5 Prílohy IV, a to za prepojenie hovorov zo siete O.SK do siete GLOBALTEL a za prepojenie hovorov zo siete GLOBALTEL do siete O.SK na službu Orange Freephone, ktoré sú špecifikované oddieli 4 a 5 Prílohy IV, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Jednotkové ceny za prepojenie dohodnuté v Prílohe IV sú uvedené v Slovenských korunách za minútu bez DPH, ak nie je uvedené inak. Ceny sa prepojenie uvedené v Prílohe IV sa vypočítavajú na základe sekundového odpočtu prepojených hovorov, ak nie je v tejto zmluve alebo v Prílohe IV uvedené inak. Zmluvné strany výslovne odsúhlasujú, že hovory trvajúce zlomok minúty budú účtované pomerným dielom na základe sekundového odpočtu.

Zúčtovacím obdobím pre zúčtovania cien za prepojenie je jeden kalendárny mesiac, t.j. od 0.00 hod. prvého kalendárneho dňa v mesiaci do 24.00 hod. posledného kalendárneho dňa v mesiaci. Pre účely výpočtu cien za prepojenie podľa odsekov 4.2. až 4.4. tohto článku zmluvy, sa do zúčtovacieho obdobia zahŕňajú všetky hovory, ktoré začínajú a končia v jednom zúčtovacom období a takej časti všetkých hovorov, ktorá sa uskutoční v danom zúčtovacom období bez ohľadu na to, či hovor začal alebo skončil v inom zúčtovacom období.

Pre účely tohto oddielu sa ceny za prepojenie vzťahujú na všetky hovory, u ktorých sa cez bod prepojenia medzi systémami vráti signál odpovede volanej strany. Ceny za prepojenie sa nevzťahujú na hovory:

(a) na neexistujúce číslo; a

(b) na volanú stanicu, ktorá je už obsadená, s výnimkou prípadov, kedy je volajúcemu poskytovaná doplnková služba v dôsledku toho, že je volaná stanica obsadená.

Účtovanie za hovory prenášané z jedného systému do druhého začína v okamihu, kedy je signál odpovede volaného účastníka prenesený do systému, z ktorého hovor vyšiel, a skončí v okamihu, kedy je do systému, z ktorého hovor vyšiel, prenesený signál uvoľnenia linky.

Ceny za prepojenie podľa článku 4 uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy zostanú v platnosti do 31. decembra 2004. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ani jedna z nich nedoručí druhej zmluvnej strane písomný návrh na zmenu týchto cien za prepojenie najneskôr do 31. augusta 2004, ceny uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy zostávajú v platnosti až do 31. decembra 2005. V tomto prípade sa aj platnosť a účinnosť zmluvy predlžuje v zmysle článku 12 odseku 12.1. zmluvy do 31. decembra 2005. Písomný návrh na zmenu cien musí obsahovať aj konkrétne návrhy zmenených cien, inak sa tento návrh považuje za neplatný.

ÚČTOVNÉ A PLATOBNÉ POSTUPY

Pre účely tohto článku pod definovaný pojem hovor nespadajú hovory realizované za okolností špecifikovaných v článku 4 ods. 4.6 písm. (a) a (b) tejto zmluvy.

Spoločnosť GLOBALTEL bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich zo siete GLOBALTEL do siete O.SK a spoločnosť Orange bude viesť záznamy o všetkých hovoroch odchádzajúcich z siete O.SK do siete GLOBALTEL za jednotlivé zúčtovacie obdobia. Spoločnosť GLOBALTEL je povinná poskytovať spoločnosti Orange informácie o odpočte hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia vo forme uvedenej v Prílohe V, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, takým spôsobom, aby spoločnosť Orange mohla vystavovať faktúry za hovory smerované zo siete GLOBALTEL do siete O.SK cez body prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy za jednotlivé zúčtovacie obdobia.

Spoločnosť Orange je povinná poskytovať spoločnosti GLOBALTEL informácie o odpočte hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobia vo forme uvedenej v Prílohe V, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, takým spôsobom, aby spoločnosť GLOBALTEL mohla vystavovať faktúry za hovory smerované zo siete O.SK do siete GLOBALTEL cez body prepojenie zriadené na základe tejto zmluvy za jednotlivé zúčtovacie obdobia.

Každá zmluvná strana zodpovedá za riadne vystavovanie faktúr druhej zmluvnej strane za hovory smerované cez body prepojenia zo systému druhej zmluvnej strany do svojho systému pre dané zúčtovacie obdobie. Každá faktúra vystavená zmluvnou stranou musí obsahovať náležitosti daňového dokladu najmä výšku fakturovanej čiastky bez DPH, sadzbu DPH podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty a výšku DPH celkom z fakturovanej čiastky. Výnimky týkajúce sa opačného účtovania a platenia cien za prepojenie pre niektoré kategórie hovorov (reverse charging) sú uvedené v Prílohe IV tejto zmluvy.Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, faxom alebo osobným doručením, informácie o odpočte prepojených hovorov za jednotlivé zúčtovacie obdobie uvedené v ustanovení odseku 5.2. tohto článku vo forme podľa Prílohy VI tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná doručiť druhej zmluvnej strane odpočet hovorov najneskôr do ôsmich kalendárnych dní od posledného dňa zúčtovacieho obdobia, za ktoré je tento vyhotovený. V prípade, ak zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane odpočet hovorov v lehote podľa tohto odseku, je druhá zmluvná strana oprávnená vystaviť faktúru na základe odpočtu hovorov vykonaného vo vlastnom systéme. Zmluvná strana, ktorá nedoručila odpočet v lehote podľa tohto odseku nie je oprávnená voči takejto faktúre namietať.

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú, a to ako faxom, tak osobným doručením, faktúry vystavené na základe odpočtu prepojených hovorov podľa odseku 5.2. tohto článku najneskôr dvanásty deň nasledujúci po skončení zúčtovacie obdobia, v ktorom sa uskutočnili hovory, na ktoré sa vzťahuje predmetná faktúra.

Všetky čiastky (bez dane z pridanej hodnoty) vyfakturované jednou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy je možné započítať proti čiastkam (bez dane z pridanej hodnoty) fakturovaným za rovnaké zúčtovacie obdobie druhou zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana, ktorej platobná povinnosť je vyššia než táto povinnosť druhej strany, uhradí výsledný rozdiel druhej zmluvnej strane do 20 kalendárneho dňa v mesiaci, v ktorom bola faktúra vystavená. Ak sa faktúra neposkytne druhej zmluvnej strane dvanásty deň mesiaca, potom termín splatnosti takejto faktúry sa posúva o jeden deň za každý deň omeškania predloženia faktúry. Ustanovenie tohto odseku umožňuje zmluvným stranám vzájomne započítať aj splatnú pohľadávku jednej zmluvnej strany s nesplatnou pohľadávkou druhej zmluvnej strany. Ustanovenie tohto odseku nezbavujú zmluvné strany ich povinnosti vykonať riadne platby príslušných čiastok dane z pridanej hodnoty.

Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 5.3 a 5.4, zmluvné strany môžu vystaviť faktúry za hovory uskutočnené v inom mesiaci, než ktorý predchádzal faktúre, ak cena za prepojenie týchto hovorov nebola zahrnutá v predchádzajúcich faktúrach. Ustanovenie odseku 5.2. sa použije obdobne.

V prípade, že jedna zmluvná strana nezaplatí ktorúkoľvek čiastku splatnú podľa tejto zmluvy, príjemca tejto platby je oprávnený účtovať a dlhujúca zmluvná strana je povinná jemu zaplatiť úrok z omeškania vo výške ročnej diskontnej úrokovej sadzby zvýšenej o 5% p.a. oznamovanej Národnou bankou Slovenska a platnej v čase omeškania dlhujúcej strany a to z dlhovanej sumy za každý deň omeškania.
Každá zmluvná strana bude po dobu desiatich (10) rokov od vystavenia alebo doručenia viesť a uchovávať odpočty hovorov, faktúry a ďalšie verné a presné účtovné záznamy súvisiace s vyúčtovaním a fakturáciou cien za prepojenie podľa tejto zmluvy, ktoré môžu byť odôvodnene vyžadované pre výpočet alebo overenie čiastok splatných na základe tejto faktúry.