Orange Slovensko, a.s.       Znenie licencií má len informatívny charakter a nie je použiteľné pre právne úkony!

                                  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

                                         Továrenská 7, 810 06 Bratislava


Číslo: 4645/2002                                                                            Bratislava 28. júna 2002

                                                             Licencia

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa ust. § 5 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a ust. § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zák. č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon o telekomunikáciách")

                                                         rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1, ods. 2 písm. c) a § 15 ods. 1

zákona o telekomunikáciách

                                                         udeľuje licenciu

na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete (ďalej len "licencia")

pre spoločnosť: Orange Slovensko, a.s.

Prievozská 6/A

821 09 Bratislava

IČO: 35 697 270
(ďalej len "držiteľ licencie").

A. Doba platnosti licencie

Licencia sa vydáva na dobu 20 (slovom dvadsať) rokov odo dňa nadobudnutia jej právoplatnosti. Držiteľ licencie môže v lehote 60 dní pred uplynutím platnosti licencie požiadať úrad o jej predĺženie.

B. Lehota pre začatie vykonávania telekomunikačných činností

Držiteľ licencie je povinný začať poskytovať služby podľa tejto licencie najneskôr do 30 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií uvedených v časti D. 1 tejto licencie.

C. Vymedzenie vecného a územného rozsahu

Držiteľ licencie je oprávnený v súlade s podmienkami tejto licencie vykonávať na celom území Slovenskej republiky nasledovné telekomunikačné činnosti:

1. Zriaďovať a prevádzkovať verejnú mobilnú telekomunikačnú sieť na frekvenciách pridelených držiteľovi licencie v časti D. tejto licencie, ktorá sa označuje ako sieť tretej generácie a vyhovuje normám UMTS (ďalej len "mobilná sieť tretej generácie").

2. Zriaďovať a prevádzkovať pevnú telekomunikačnú sieť za účelom prepojenia alebo pripojenia zariadení mobilnej siete tretej generácie.

3. Prostredníctvom mobilnej siete tretej generácie poskytovať verejnú mobilnú telefónnu službu a plný rozsah verejných dátových a multimediálnych služieb (ďalej len "služba").

D. Vymedzenie obmedzených zdrojov

1. Frekvencie v pásme UMTS


Držiteľovi licencie sa pre vykonávanie telekomunikačných činností podľa tejto licencie vymedzuje jeden z troch rovnocenných frekvenčných blokov pásma UMTS uvedených v tabuľke č. 1 nasledovne:

pre FDD 1920 - 1940 MHz / 2110 - 2130 MHz

pre TDD 1900 - 1905 MHz


Tab. č. 1: Rozdelenie frekvenčného spektra UMTS v SR

 

prijímač základňovej stanice (MHz)

vysielač základňovej stanice (MHz)

prijímač a vysielač

základňovej stanice (MHz)

 

párové (FDD)

párové (FDD)

nepárové (TDD)

Blok 1         

1920 - 1940

2110 - 2130

1900 - 1905

 

Blok 2

1940 - 1960

2130 - 2150

1905 - 1910

Blok 3

1960 - 1980

2150 - 2170

1910 -  1915

Termín uvoľnenia frekvencií v pásme UMTS je stanovený najneskôr do 30. 9. 2003.

1. Frekvenčné spektrum v pásme 28/29 GHz

Držiteľovi licencie sa pre vykonávanie telekomunikačných činností podľa bodu C.2 tejto licencie vymedzuje jeden z frekvenčných blokov pásma 28/29 GHz uvedených v tabuľke č. 2 nasledovne:

kanály frekvenčného spektra v pásme 28/29 GHz č. 27 a 28

vo frekvenčnom pásme

28290,5 MHz / 29298,5 MHz

a 28318,5 MHz / 29326,5 MHz.

Tabuľka č. 2: Rozdelenie pásma 28/29 GHz pre potreby licencií UMTS, GSM a UMTS v SR

Blok

frekvencií

     Kanál

      n

Frekvencie

MHz

1

 

21

22

28122,5

28150,5

29130,5

29158,5

 

23

 

 

2

24

25

28206,5

28234,5

29214,5

29242,5

 

26

 

 

3

27

28

28290,5

28318,5

29298,5

29326,5


3. Číselné množiny

1. Držiteľovi licencie sa na dobu platnosti tejto licencie prideľujú pre prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb nasledovné čísla a číselné bloky:

a) číslo (cieľový kód) pre mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť:

0917

b) šesťmiestny číselný blok pozostávajúci z jedného milióna čísel pre vyššie uvedený cieľový kód.

2. Držiteľovi licencie sa na dobu platnosti tejto licencie prideľujú nasledovné SPC kódy:

a) medzinárodný ISPC (International Signalling Point Codes) kód podľa ITU-T Q.708:

2-234-1 - MSC1 Banská Bystrica

b) národné SPC (Signalling Point Codes) kódov podľa ITU-T Q.704:

30-0-8 - SMC1 Banská Bystrica a

30-0-9 - SMC2 Bratislava.

2. Držiteľovi licencie sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje podľa odporúčania ITU-T E.212 kód mobilnej siete (Mobile Network Code):

231-05

4. Držiteľovi licencie sa na dobu platnosti tejto licencie prideľuje podľa odporúčania ITU-T E.118 identifikačné číslo pre medzinárodné telekomunikačné karty (IIN - Issuer identifier number):

8942104.

E. Všeobecné podmienky licencie

1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti telekomunikácií a podmienky ustanovené v licencii, pokiaľ tieto v budúcnosti nebudú v rozpore s platnou legislatívou.

2. Držiteľ licencie je povinný vykonávať činnosti uvedené v bode C. v súlade s normami a predpismi vzťahujúcimi sa na mobilné telekomunikačné siete vydanými Európskym telekomunikačným štandardizačným inštitútom a Medzinárodnou telekomunikačnou úniou, ako aj príslušnými právnymi a technickými predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike.

3. Licencia nie je prevoditeľná na inú právnickú osobu, a to ani pri predaji podniku, prípadne jeho časti. Licencia neprechádza na právneho nástupcu držiteľa licencie, a to ani v rámci exekúcie vykonanej podľa osobitného predpisu, súdneho výkonu a ani postupom na základe zákona o konkurze a vyrovnaní v platnom znení.

4. Držiteľ licencie je povinný písomne informovať úrad o prevode rozhodujúceho podielu svojho majetku na inú právnickú osobu, a to do 15 dní odo dňa prevodu.

5. Držiteľ licencie je povinný písomne oznámiť úradu každú zmenu týkajúcu sa údajov, na základe ktorých bola licencia udelená a údajov uvedených v tejto licencii, vrátane zmeny zodpovedného zástupcu, a to najneskôr do 15 dní, odkedy zmena nastala.

6. Držiteľ licencie nesmie vykonávať činnosti vedúce k obmedzovaniu hospodárskej súťaže v poskytovaných telekomunikačných službách.

7. V súlade so zákonom o telekomunikáciách a zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže sa držiteľ licencie samostatne ani spoločne s inými osobami nesmie zapojiť do akýchkoľvek konaní obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Držiteľ licencie nesmie najmä:

a) podporovať ani znevýhodňovať verejné telekomunikačné služby prerozdeľovaním nákladov do iných činností alebo z iných činností alebo prerozdeľovaním výnosov do iných činností alebo z iných činností;

b) zneužívať svoje prípadné dominantné postavenie na relevantnom trhu telekomunikačných služieb;

c) uzavrieť žiadne zmluvy alebo dohody, ktoré majú za cieľ alebo ako účinok stanovenie cien alebo akékoľvek iné neprípustné obmedzenie súťaže;

d) používať informácie získané od ostatných prevádzkovateľov telekomuni-kačných služieb, ak cieľ alebo účinok takéhoto použitia obmedzuje hospodársku súťaž;

e) zabraňovať včasnému sprístupneniu nevyhnutných technických informácií ostatným poskytovateľom verejných telekomunikačných služieb, ktoré sú potrebné na poskytovanie ich telekomunikačných služieb, pokiaľ tieto informácie nie sú predmetom jeho obchodného tajomstva.

8. Držiteľ licencie je povinný poskytnúť úradu informácie potrebné na plnenie úloh úradu podľa zákona o telekomunikáciách.

9. Držiteľ licencie je povinný vydať a zverejniť všeobecné podmienky poskytovania telekomunikačnej služby najneskôr v deň začatia poskytovania služby.

10. Držiteľ licencie je povinný zaslať úradu všeobecné podmienky poskytovania každej telekomunikačnej služby podľa tejto licencie a oznámiť začatie každej telekomunikačnej činnosti podľa tejto licencie najneskôr do 7 dní od jej začatia.

11. Držiteľ licencie je povinný poskytovať službu rovnako všetkým záujemcom bez akejkoľvek diskriminácie a za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov. Nesmie viazať poskytovanie služieb na poskytnutie iných služieb, pokiaľ tieto služby nie sú navzájom technicky a prevádzkovo viazané a pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé.

12. Držiteľ licencie je povinný pri poskytovaní služby vytvoriť systém ochrany prenášaných informácií a dát pred ich zneužitím v súlade s platnou legislatívou.

13. Držiteľ licencie je povinný spolupracovať so súdom, prokuratúrou a inými orgánmi v súlade s platnou legislatívou, pričom je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov užívateľov ako aj dodržiavanie ustanovení zákona o telekomunikáciách o telekomunikačnom tajomstve.

14. Držiteľ licencie je povinný každoročne viesť a na požiadanie poskytnúť úradu najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka údaje o nákladoch a výnosoch z telekomunikačných činností, ktoré sú predmetom tejto licencie členené podľa § 33 ods. 2 zákona o telekomunikáciách podpísané štatutárnym zástupcom.

15. Držiteľ licencie je povinný podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytovať všetky zákonom vyžadované údaje na štatistické zisťovanie.

F. Špecifické podmienky licencie

1. Systém UMTS musí byť vybudovaný podľa noriem ETSI a odporúčaní ECC a ITU.

2. Systém vybudovaný držiteľom licencie musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky podľa rozhodnutia č. 128/199/EC Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 1998 o koordinovanom zavádzaní 3. generácie mobilného bezdrôtového komunikačného systému UMTS v ES:

. schopnosť multimediálnych aplikácií, nízkej i vysokej mobility v rôznych geografických podmienkach prekračujúce možnosti systémov GSM;

. efektívny prístup k službám siete Internet, intranetových sietí a iných sietí pracujúcich s protokolom IP;

. prenos reči s vysokou kvalitou porovnateľnou s prenosom po pevnej sieti;

. kompatibilita služieb v rámci vymedzeného prostredia UMTS, kde prichádza do úvahy (napr. verejná/neverejná/podniková;pevná/mobilná);

. schopnosť prevádzky vrátane roamingu so systémom GSM a medzi pozemskými a satelitnými zložkami systému UMTS;

. poskytnutie rádiového rozhrania pre umožnenie prístupu ku všetkým službám (vrátane služieb paketového prenosu dát, umožňujúci asymetrickú prevádzku a meniteľnú prenosovú rýchlosť na požiadanie v harmonizovaných frekvenčných pásmach);

. spracovanie volaní, riadenie služieb, manažment polohy a mobility vrátane plne funkčného roamingu vychádzajúceho z rozvoja existujúcich riadiacich systémov siete, ktorý zohľadňuje konvergenciu medzi mobilnými a pevnými sieťami.

3. Držiteľ licencie má exkluzívne právo využívania frekvencií v pridelenom frekvenčnom pásme podľa bodu D. tejto licencie počas celého obdobia poskytovania služieb sieťou UMTS.

4. Držiteľ licencie bude čísla z číselných blokov, ktoré mu boli pridelené podľa článku D. 3 prideľovať individuálnym užívateľom. Prideľovanie čísel užívateľom musí byť vykonávané včas, spravodlivo, objektívne, prehľadne a nediskriminačne. Držiteľ licencie môže spoplatňovať pridelenie čísla, osobitne v prípadoch, kedy užívateľ žiada o pridelenie konkrétneho čísla (napríklad "zlatých" a "strieborných" čísel). Ustanovenia zákona o telekomunikáciách nie sú týmto odsekom dotknuté.

5. Držiteľ licencie je povinný každoročne do 31. januára predkladať úradu správu o využívaní pridelených čísel za uplynulý rok.

6. Držiteľ licencie je povinný na zriadenie a prevádzku siete používať len také zariadenia, na ktoré úrad vydal rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti zariadení podľa zákona o telekomunikáciách; vypracuje technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejnej telekomunikačnej siete, ktoré sú dostatočne podrobné na umožnenie konštrukcie koncových telekomunikačných zariadení schopných využívať všetky služby poskytované prostredníctvom príslušného rozhrania. Špecifikácie musia obsahovať aj všetky údaje potrebné na uskutočnenie skúšok, či koncové telekomunikačné zariadenia spĺňajú požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Držiteľ licencie špecifikácie zverejní a úradu predloží skôr, ako začne poskytovať verejné telekomunikačné služby cez tieto rozhrania (§ 7 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 443/2001 Z. z.).

7. Držiteľ licencie je povinný poskytovať úradu a zverejňovať zoznam ním poskytovaných rozhraní s verejnými telekomunikačnými sieťami, vrátane presnej technickej špecifikácie.

8. Držiteľ licencie je povinný poskytovať verejnú telefónnu službu všetkým svojim užívateľom dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní do týždňa, t.j. nepretržite.

9. Vo výnimočných prípadoch, ako napríklad prírodné katastrofy, vojna a núdzový stav a v záujme ochrany života a majetku, môže úrad na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu dočasne obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie určitých telekomunikačných služieb alebo prikázať držiteľovi licencie, aby splnil stanovené úlohy v súlade s ust. § 42, ods. 7 zákona o telekomunikáciách.

10. Držiteľ licencie je povinný zabezpečiť, aby užívatelia mohli obdržať informácie o telefónnych číslach užívateľov ostatných verejných telekomunikačných prevádzkovateľov v Slovenskej republike v rozsahu, v akom budú títo telekomunikační prevádzkovatelia poskytovať tieto informácie držiteľovi licencie.

11. Držiteľ licencie je povinný poskytovať službu Medzinárodného tiesňového volania (číslo 112) po jej zavedení v Slovenskej republike bez potreby vložiť SIM (Subscriber Identification Module) kartu do účastníckeho zariadenia.

12. Držiteľ licencie sprístupní svoju sieť UMTS zahraničnému účastníckemu roamingu (medzinárodná mobilita). Medzinárodná mobilita (roaming) bude uskutočňovaná na základe roamingových zmlúv so zahraničnými prevádzkovateľmi mobilných sietí prípadne poskytovateľmi telekomunikačných služieb, podľa odporúčaní príslušných asociácií.

13. Pre umožnenie národného roamingu vo verejných mobilných telekomunikačných sieťach GSM a UMTS určuje úrad tieto podmienky:

a) Držiteľ tejto licencie môže požiadať o národný roaming v sieťach ostatných držiteľov licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM ako aj UMTS či GSM a UMTS.

b) Držiteľ tejto licencie, v prípade, že ho požiada niektorý z ostatných držiteľov licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM alebo GSM a UMTS alebo UMTS, môže podmieniť poskytnutie národného roamingu podmienkou, že žiadateľ o národný roaming má v relevantnom type siete (GSM resp. UMTS) najmenej 20 percentné pokrytie populácie Slovenskej republiky s časovým ohraničením do 4 rokov od dosiahnutia tohto pokrytia populácie SR signálom siete UMTS resp. GSM.

c) Zmluvy o umožnení národného roamingu sa uzatvárajú na základe vzájomných rokovaní. Pokiaľ budú takéto rokovania započaté, bude držiteľ licencie rokovať o uzavretí Zmluvy na komerčne prijateľnom základe a za komerčne prijateľných podmienok v súlade so zásadami zmluvnej slobody a najlepšej praxe v európskych podmienkach.

14. Hovory budú účtované na princípe, že platí len volajúca strana, s výnimkou prípadu, keď sa volaný mobilný užívateľ nachádza mimo domovskej siete držiteľa licencie, alebo keď určité služby budú vyžadovať inú úpravu.

15. Držiteľ licencie je povinný písomne oznámiť úradu zavedenie nových taríf, alebo vykonanie zmien v existujúcich tarifách pred nadobudnutím ich platnosti.

16. Držiteľ licencie bude písomne informovať svojich existujúcich užívateľov o akomkoľvek zvýšení už existujúcich taríf minimálne pätnásť dní pred dňom účinnosti ich zvýšenia.

17. Držiteľ licencie je povinný umožniť aby:

a) Keď držiteľ licencie umožňuje identifikáciu volajúcej linky, volajúci používateľ musí mať možnosť jednoduchým spôsobom, bezplatne eliminovať prezentáciu identifikácie volajúcej linky na základe rozhodnutia pre každý hovor (per-call basis). Volajúci účastník musí mať túto možnosť pre jednotlivé linky.

b) Keď držiteľ licencie umožňuje identifikáciu volajúcej linky, volaný používateľ musí mať možnosť jednoduchým spôsobom, bez platenia za primerané využívanie tejto funkcie zabrániť prezentácii identifikácie volajúcej stanice (calling line identification) pre prichádzajúce hovory.

c) Keď držiteľ licencie umožňuje identifikáciu volajúcej stanice (calling line identification) a keď sa identifikácia volajúcej stanice (calling line identification) prezentuje skôr, ako sa nadviaže hovor, volaný účastník musí mať možnosť jednoduchým spôsobom odmietnuť prichádzajúce volania, u ktorých bola volajúcim používateľom alebo účastníkom eliminovaná prezentácia identifikácie volajúcej stanice (calling line identification).

d) Keď držiteľ licencie umožňuje identifikáciu volanej stanice (connected line identification), volaný účastník musí mať možnosť jednoduchým spôsobom, bezplatne eliminovať prezentáciu identifikácie volanej stanice (connected line identification) pre volajúceho používateľa.

18. Držiteľ licencie môže potlačiť elimináciu identifikácie volajúcej stanice pre jednotlivé linky pre organizácie poskytujúce pomoc v núdzových situáciách určené úradom, pre účely odpovedania na také volania.

19. Držiteľ licencie je povinný na žiadosť používateľa bezplatne zastaviť automatické presmerovanie hovorov treťou osobou pripojenou na mobilnú verejnú telekomunikačnú sieť držiteľa licencie na koncové zariadenie užívateľa. Držiteľ licencie je povinný spolupracovať s ostatnými prevádzkovateľmi telekomunikačných sietí pri zabezpečovaní možnosti zastavenia automatického presmerovania hovorov treťou osobou.

20. Držiteľ licencie je povinný používateľom svojej siete zakázať používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu, ak s tým dotknutí volaní používatelia vyjadria nesúhlas.

21. Držiteľ licencie bude informovať užívateľov o možnostiach zakotvených v bode F.17 až F. 20.

22. Frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií vykonáva držiteľ licencie. Pritom zodpovedá za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu, ktoré sú definované medzinárodnými dohodami. Držiteľ licencie je povinný využívať frekvencie tak, aby mimo frekvenčného pásma, ktoré mu bolo pridelené touto licenciou, nerušil prevádzku zariadení druhých prevádzkovateľov.

23. Prevádzka každej hlavnej a retranslačnej stanice podlieha individuálnemu povoleniu podľa § 37 zákona o telekomunikáciách. O povolenie na prevádzku je treba požiadať 30 dní pred začatím prevádzky. V prípade, že sa hlavná (base station) alebo retranslačná stanica (repeater station) nachádza v pohraničnej oblasti, je potrebné požiadať o povolenie prevádzky minimálne 60 dní vopred, aby bolo možné vykonať medzinárodnú koordináciu.

24. Mobilné koncové stanice bude možné zriaďovať a prevádzkovať na základe všeobecného povolenia. Pokiaľ držiteľ licencie začne prevádzku siete skôr, ako nadobudne platnosť všeobecné povolenie pre mobilné koncové stanice, požiada podľa zákona o telekomunikáciách o vydanie predbežných podmienok.

25. Držiteľ licencie má právo pre budovanie infraštruktúry telekomunikačnej siete zriaďovať spoje typu bod - bod aj v iných frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel stanovené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. V tom prípade frekvencia bude pridelená na základe individuálnej žiadosti v povolení na prevádzku rádiového zariadenia podľa § 37 zákona o telekomunikáciách.

26. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra. v pohraničných oblastiach môže aj držiteľ licencie po predchádzajúcom schválení úradom uzatvárať dohody so zahraničnými prevádzkovateľmi podľa platnej medzinárodnej dohody o schvaľovaní dohôd medzi prevádzkovateľmi rádiokomunikačných sietí. Úrad sprístupní relevantnú časť takejto dohody držiteľovi tejto licencie.

27. Pre pevnú infraštruktúru UMTS sú určené frekvenčné úseky 2x56 MHz podľa bodu D.2 tejto licencie so separačnými kanálmi o šírke 28 MHz medzi držiteľmi licencie susedných frekvenčných úsekov. Pridelené frekvencie je možné využívať pre technológiu bod - multibod alebo bod - bod na základe individuálneho povolenia podľa § 37 zákona o telekomunikáciách. Separačné kanály je možné používať iba po vzájomnej dohode medzi zainteresovanými držiteľmi licencie. Frekvencie pre spojenie bod - bod v pásmach vymedzených v národnej tabuľke frekvenčného spektra bude možné prideliť na základe individuálnych povolení.

28. Keď budú v Slovenskej republike prideľované povolenia alebo licencie na prevádzkovanie akýchkoľvek ďalších verejných telekomunikačných sietí a služieb, držiteľ tejto licencie má právo dostať ponuku na získanie takéhoto povolenia alebo licencie za podmienok nie menej priaznivých, ako ostatní žiadatelia o povolenie resp. licenciu.

29. Držiteľ licencie je povinný akceptovať skutočnosť, že v Slovenskej republike nebudú do 1.1.2006 pridelené ďalšie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby a dátových a multimediálnych služieb prostredníctvom tejto siete za podmienok, ktoré sú výhodnejšie ako sú podmienky stanovené držiteľovi licencie.

G. Cenová regulácia

Rozsah a pôsobnosť úradu, ako regulačného a kontrolného cenového orgánu v telekomunikáciách sú stanovené príslušnými ustanoveniami zákona o telekomunikáciách v platnom znení.

H. Technické podmienky na zabezpečenie integrity verejnej telekomunikačnej siete

Držiteľ licencie je povinný:

1. Pri zriaďovaní a prevádzkovaní telekomunikačnej siete podľa bodu C. riadiť sa príslušnými právnymi predpismi, platnými normami, rozhodnutiami úradu, číslovacím plánom, a to i tými, ktoré nadobudli platnosť po rozhodnutí o vydaní tejto licencie.

2. Vykonávať telekomunikačné činnosti podľa bodu C. v súlade s technickými parametrami zodpovedajúcimi odporúčaniam ITU a normám ETSI.

I. Rozvojové a kvalitatívne ukazovatele

1. Držiteľ licencie nesie voči používateľom služby plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby v rozsahu, v akom ju môže ovplyvniť.

2. Držiteľ licencie umožní úradu, aby preveroval údaje súvisiace s kvalitou verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a služieb ponúkaných prostredníctvom tejto siete a bude poskytovať úradu ročné výkazy o dosiahnutých kvalitatívnych parametroch tejto siete a služieb. Za účelom sledovania kvality verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a ponúkaných služieb prostredníctvom tejto siete poskytne držiteľ licencie úradu potrebnú súčinnosť. Úrad vydá metodiku a postupy využívané pri sledovaní a hodnotení vykazovaných kvalitatívnych parametrov v súčinnosti s držiteľmi licencií. Tieto sa budú zakladať na štandardoch ETSI a odporúčaniach ECC a ITU.

3. Držiteľ licencie je povinný poskytovať úradu ročne a v iných prípadoch v stanovených lehotách písomnú správu, ktorá informuje o rozsahu pokrytia a stave poskytovania jednotlivých služieb.

4. Držiteľ licencie je povinný vytvoriť informačný systém pre sledovanie kvalitatívnych parametrov verejnej telekomunikačnej siete a služieb ponúkaných používateľom. Výsledky tohoto sledovania sa budú využívať pri ďalšom zlepšovaní kvality poskytovaných služieb.

J. Poskytovanie univerzálnej služby a prenájmu telekomunikačných okruhov

Úrad neukladá držiteľovi licencie povinnosť poskytovať univerzálnu službu ani službu prenájmu okruhov.

K. Následky za nedodržanie licenčných podmienok

Pri nedodržaní podmienok licencie bude úrad postupovať podľa § 20 ods. 2, § 48 ods. 9, § 50 ods. 2 pism. c) a § 51 zákona o telekomunikáciách.

L. Zmena licencie

Na konanie o zmene licencie sa vzťahujú ustanovenia § 19 zákona o telekomunikáciách.

M. Zánik platnosti a odňatie licencie

Táto licencia zaniká, alebo môže byť odňatá, alebo ju môže úrad zmeniť, alebo zrušiť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o telekomunikáciách.

N. Úhrady

1. Držiteľ licencie je povinný zaplatiť úhradu za licenciu podľa § 15 ods. 8 zákona o telekomunikáciách vo výške 1 499 miliónov Sk (slovom: jedna miliarda štyristodeväťdesiatdeväť miliónov slovenských korún) na účet TÚ SR č. 19-6227-062/0720 (ďalej len "účet TÚ SR"), variabilný symbol 9212301006 vedený v Národnej banke Slovenska.

2. Držiteľ licencie je povinný zaplatiť prvú splátku úhrady podľa bodu N.1. na účet TÚ SR do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie vo výške 500 miliónov Sk (slovom: päťsto miliónov slovenských korún). Druhú splátku úhrady podľa bodu N.1. vo výške 999 miliónov Sk (slovom: deväťstodeväťdesiatdeväť miliónov slovenských korún) je povinný držiteľ licencie uhradiť do 2. decembra 2002. Pre účely tejto licencie sa za zaplatenie splátky úhrady považuje pripísanie príslušnej splátky na účet TÚ SR.

3. Držiteľ licencie je povinný uhrádzať ročnú úhradu podľa § 15 ods. 7 zákona o telekomunikáciách vo výške 0,08% z ročného obratu z telekomunikačných činností vykonávaných držiteľom licencie podľa tejto licencie. Ročná úhrada je splatná za príslušný kalendárny rok do 30. júna nasledujúceho roku na účet TÚ SR. Prvá ročná úhrada je splatná k 30. júnu 2004.

4. Držiteľ licencie je ďalej povinný uhradiť na účet TÚ SR, variabilný symbol 9212311006 úhradu za pridelené čísla nasledovne:

a) 20.000 Sk za každý z pridelených cieľových kódov verejných telekomunikačných sietí;

b) 2 Sk za každé číslo z bloku šesťmiestnych čísiel, ktoré bolo pridelené užívateľovi alebo je používané držiteľom licencie alebo užívateľom;

c) 20.000 Sk za každý medzinárodný ISPC kód a 20.000 Sk za každý národný SPC kód;

d) 20.000 Sk za pridelený kód mobilnej siete (Mobile Network Code).

Úhrada, resp. jej pomerná časť, sa vypočítava zo skutočnej doby používania pridelenej číselnej množiny v príslušnom roku a je splatná za príslušný kalendárny rok do 31. júna nasledujúceho roku. Prvá ročná úhrada je splatná k 31. júnu 2004.

5. Úhrady za frekvencie sa stanovia v rozhodnutí o povolení na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa § 31 ods. 7 a § 37 ods. 7 zákona o telekomunikáciách.

6. Nezaplatenie ktorejkoľvek splátky úhrady podľa bodov N.1 a N.2 tejto licencie bude úrad považovať za porušenie podmienok licencie hrubým spôsobom podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona o telekomunikáciách, ktoré ak nebude napravené napriek písomnému upozorneniu do desiatich dní odo dňa jeho doručenia, bude mať za následok okamžité odňatie licencie. Telekomunikačný úrad doručí písomné upozornenie najneskôr do desiatich dní odo dňa omeškania.

Odôvodnenie

Telekomunikačný úrad SR vydal dňa 15. marca 2002 výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM a UMTS a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom týchto sietí.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. podala dňa 14. mája 2002 žiadosť o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS a na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prostredníctvom tejto siete, ktorá splnila všetky podmienky pre udelenie licencie. Vzhľadom na to, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. splnila aj ďalšie podmienky stanovené zákonom o telekomunikáciách a súvisiacimi právnymi predpismi, úrad rozhodol o udelení licencie tejto spoločnosti.

Úhrady za licenciu boli stanovené v súlade s § 15 ods. 7 a 8 zákona o telekomunikáciách.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava.

Ing. Peter Podhoranský, PhD.

riaditeľ odboru technickej regulácie