Orientačné majáky pre nevidiacich znamenajú nízku investíciu a veľký prínos

17.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s potešením konštatujú, že sa na Slovensku rozširuje využívanie zvukových orientačných majákov pre nevidiacich. Hoci si investori stále viac uvedomujú význam majákov a skutočnosť, že za nízku investíciu umožnia nevidiacim osobám samostatný a bezpečný pohyb, napriek tomu je častým dôvodom pomalého rozširovania majákov nedostatok financií.
     TÚ SR už v roku 2005 vytvoril legislatívne podmienky na používanie malých zariadení, ktoré slúžia na ovládanie majákov. TÚ SR a ÚNSS od toho času informujú širokú verejnosť o potrebe inštalácie majákov. ÚNSS sa pri komunikácii s investormi stretáva s nedostatkom financií. Napriek tomu majáky sú v súčasnosti nainštalované v budove Košického samosprávneho kraja, na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, na železničných staniciach v Trnave a v Poprade, na eskalátoroch v obchodných pasážach, na mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci, na rôznych strategicky zvolených miestach v Levoči. Umiestnenie majákov je plánované na každú rekonštruovanú alebo novú železničnú stanicu. ÚNSS rokuje s MHD v Košiciach, Bratislave, Prešove a Trenčíne, kde by mali majáky osádzať na prostriedky hromadnej dopravy. Potenciál na rozširovanie majákov je veľký, zatiaľ však stojí na tom, že nie sú peniaze.
     V júli 2007 zástupcova TÚ SR a ÚNSS na spoločnej prezentácii pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a odbornú verejnosť skonštatovali, že majáky sú zatiaľ inštalované len na budovách TÚ SR a ÚNSS, pričom legislatívne podmienky na ich využívanie TÚ SR vytvoril už v roku 2005. Pozvaní sa ďalej okrem legislatívnych podmienok oboznámili aj s praktickými možnosťami ich využitia a vyskúšali funkčnosť majáka umiestneného nad vstupom do budovy TÚ SR. Vďaka praktickej ukážke na TÚ SR a vďaka medializovaniu sa ÚNSS ľahšie komunikuje s kompetentnými o potrebe sprevádzkovania podobných zariadení aj na iných miestach, následkom čoho stúpol počet inštalovaných orientačných zvukových majákov pre nevidiacich a slabozrakých.
     Pre nevidiace a slabozraké osoby sú akustické signalizačné a informačné zariadenia mimoriadne dôležitým nástrojom zvyšovania ich samostatnosti a bezpečnosti pri pohybe na verejných komunikáciách, v stavbách a pri využívaní verejnej dopravy. Tieto zariadenia ich môžu informovať o lokalizácii a druhu miest, ktoré sú dôležité pre orientáciu, o umiestnení priechodu, o stave priechodovej signalizácie, o trase prichádzajúceho vozidla verejnej hromadnej dopravy, o umiestnení a smere eskalátora atď.
     „Maják“ je elektronické akustické zariadenie, ktoré má pre zrakovo postihnutých ľudí dve hlavné funkcie: orientačnú a informačnú. Maják je ovládaný pomocou vysielacieho zariadenia malých rozmerov, ktoré má zrakovo postihnutý so sebou. Vysielacie zariadenie je v zozname kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby a jeho používanie povolil TÚ SR všeobecným povolením.