Orientačné zvukové majáky pre nevidiacich a slabozrakých

10.07.2007, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) už takmer pred dvoma rokmi, ako prvý orgán štátnej správy na Slovensku vôbec, sprevádzkoval pri vstupe do svojho sídla akustický navádzací systém (orientačný zvukový maják) pre nevidiacich a slabozrakých. Maják poskytuje nevidiacim informácie potrebné pre ich samostatný a bezpečný pohyb. Informácie, ktoré maják po aktivovaní zrakovo postihnutou osobou oznamuje, navrhla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Aktivitu TÚ SR však v podstate nikto nenasledoval, a tak legislatívne podmienky, ktoré vytvoril úrad už v roku 2005 ostávajú zatiaľ nevyužité.

TU SR na prezentácii za účasti ÚNSS, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších pozvaných predviedol orientačný zvukový maják umiestnený pri vstupe do sídla úradu. „Už pred presťahovaním sa do tejto budovy sme pri jej rekonštrukcii mysleli aj na zdravotne postihnutých občanov. Dali sme urobiť bezbariérový prístup do budovy a bezbariérový výťah, orientačný maják je toho logickým pokračovaním“, vysvetľuje Branislav Máčaj, predseda TÚ SR. Úrad potom, ako vydal všeobecné povolenie na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých, si zaobstaral a nainštaloval orientačný zvukový maják. „Nechceli sme, aby frekvencie, ktoré sme pridelili na tento účel ostali nevyužité a maják tiež nie je len vec prestíže“, doplnil predseda TÚ SR. TÚ SR sa preto obrátil na ÚNSS, ktorá pozná potreby nevidiacich. ÚNSS pre úrad navrhla informácie, ktoré maják „vysiela“. „Takto sa nám podarilo zabezpečiť, aby maják skutočne slúžil nevidiacim. Dúfame, že nás budú nasledovať aj ďalší“, uzavrel Máčaj.

„Skutočne oceňujeme aktívny prístup TÚ SR k zavádzaniu orientačných zvukových majákov na Slovensku a dúfame, že sa jeho príkladom budú inšpirovať aj ostatné orgány štátnej správy a samosprávy“, vyhlásil Branislav Mamojka, predseda ÚNSS. „Dúfame, že vďaka praktickej ukážke na TÚ SR a vďaka medializovaniu sa nám bude ľahšie komunikovať s kompetentnými o potrebe sprevádzkovania podobných zariadení aj na iných miestach“, doplnil predseda ÚNSS.

V polovici roku 2005 TÚ SR po spolupráci s ÚNSS zverejnil vo svojom vestníku a na internete všeobecné povolenie na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých (viď obrázok č. 1) na vyhradených frekvenciách 87,050 MHz a 87,100 MHz. Všeobecné povolenie oprávňuje prevádzkovať uvedené zariadenia na území Slovenskej republiky pri dodržaní podmienok stanovených uvedeným povolením. Využívanie povelových súprav slúžiacich na diaľkové ovládanie akustických signalizačných a informačných systémov pre občanov so zrakovým postihnutím zásadne rozšíri možnosti samostatného pohybu týchto občanov.

„Pre nevidiace a slabozraké osoby sú akustické signalizačné a informačné zariadenia mimoriadne dôležitým a postupne sa rozširujúcim nástrojom zvyšovania ich samostatnosti a bezpečnosti pri pohybe na verejných komunikáciách, v stavbách a pri využívaní verejnej dopravy“, vysvetľuje Branislav Mamojka, predseda ÚNSS. Tieto zariadenia ich môžu informovať o lokalizácii a druhu miest, ktoré sú dôležité pre orientáciu, o umiestnení priechodu, o stave priechodovej signalizácie, o trase prichádzajúceho vozidla verejnej hromadnej dopravy, o umiestnení a smere eskalátora atď. „Veľmi si vážime ústretový postoj úradu pri riešení našej požiadavky o vytvorenie legislatívnych podmienok na prevádzkovanie povelových súprav“, doplnil predseda ÚNSS.

Zariadenia (viď obrázok č. 2) je možné využiť napr. v mestskej doprave, systém poskytuje hlásenie čísla linky, smeru jazdy a hlásenie vodičovi o nástupe nevidiaceho do vozidla. V mestskej zástavbe zariadenia môžu byť inštalované ako informačné hlasové stĺpy, orientačné zvukové majáky na križovatkách, v podchodoch, pri nemocniciach a úradoch. Na zastávkach MHD môžu poskytovať hlasové informácie o aktuálnom jazdnom poriadku atď.

Ďalšie informácie - http://architektonickebariery.sk/architektonicke-bariery/akusticke-prvky

Poslaním Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je ukazovať, učiť a pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom prekonávať dôsledky ich postihnutia, vytvárať podmienky pre ich vlastnú účasť na riešení svojich problémov a budovať vzťahy s verejnosťou vedúce k ich plnému začleneniu do spoločnosti.


V Bratislave 10. júla 2007.