Osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme

1 info
16.02.2022, Tlačové vyhlásenie, stanovisko
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) informuje verejnosť, že od 2.2.2022 začal vydávať osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti v novej forme. Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Túto RÚ overuje skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie.

Zalaminované papierové osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti sú už minulosťou, pričom naďalej ostávajú v plastnosti. RÚ ich nahradil plastovými kartičkami formátu 85 x 54 mm. Každej fyzickej osobe, ktorá pred skúšobnou komisiou preukáže súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a preukáže znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení, vydá RÚ osvedčenie odbornej spôsobilosti už v novej forme. Pripomíname, že bez tejto osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. V súčasnej dobe sa z dôvodu protipandemických opatrení skúšky nevykonávaju a o najbžších termínoch konania bude RÚ informovať.