Osvedčenie operátora pre plavebnú pohyblivú službu (SRC)

Rádiokomunikčné predpisy

1. Identifikačný znak
2. Medzinárodné volacie značky, ich tvorba a použitie
3. Vnútroštátne volacie značky, ich tvorba a použitie
4. Identifikácia lode, skupiny lodí a pobrežnej stanice v rámci prevádzky DSC (MMSI, MID)
5. Stanice plavebnej pohyblivej služby (lodné, pobrežné, lietadlové, záchranné koordinačné centrum)
6. Definícia „NON SOLAS lode“
7. Poplachový signál
8. Používanie falošných identifikačných znakov a signálov
9. Právomoc veliteľa lode pri palubnej rádiostanici
10. Rádiokomunikačné služby, ich druhy
11. Predmet úpravy Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
12. Pojem elektronické komunikácie a telekomunikačné zariadenie
13. Pojem rádiové vlny a rádiové zariadenie
14. Elektronické komunikačné siete a ich delenie
15. Verejná sieť
16. Zriaďovanie a prevádzkovanie osobitných komunikačných sietí
17. Vysielacia rádiová stanica
18. Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií
19. Doklady rádiovej stanice plavebnej pohyblivej služby
20. Povoľovanie prevádzkovania rádiového zariadenia, pridelenie frekvencií a identifikačných znakov
21. Telekomunikačné tajomstvo
22. Ochrana proti rušeniu
23. Nedovolené prevádzkovanie rádiového zariadenia, správne delikty
24. Osobitná odborná spôsobilosť
25. Kontrola rádiových staníc plavebnej pohyblivej služby cudzími orgánmi


Rádiokomunikačná prevádzka

1. Prednostné poradie správ v plavebnej pohyblivej službe
2. Účel rádiového zariadenia v pohyblivej službe
3. Technika vysielania
4. Volacie a pracovné frekvencie, spôsob volania
5. Predbežné operácie pred začiatkom vysielania
6. Kategórie služieb:
(loď-loď, loď-pobrežná stanica, prevádzka na palube lode, verejná korešpondencia)
7. Volanie a odpoveď na volanie
8. Postup pri vysielaní na skúšku
9. Vyslovovanie čísel a času v rádiotelefónii
10. Hláskovacia tabuľka ( slovenská, medzinárodná )
11. Štandardné slová a frázy
12. Oprava a opakovanie správ
13. Overovanie správ a potvrdzovanie správ
14. Medzinárodné tiesňové a volacie frekvencie v rádiotelefónii
15. Tiesňový signál,tiesňové volanie, tiesňová správa
16. Tiesňová korešpondencia, ukončenie tiesňovej korešpondencie
17. Súrny signál, súrna správa v rádiotelefónii
18. Bezpečnostný signál, bezpečnostná správa v rádiotelefónii
19. Námorná oblasť A1
20. Na čo slúži DSC, frekvencie pre DSC na VKV
21. Rutinné volanie pomocou DSC, potvrdenie rutinného volania
22. Tiesňové volanie pomocou DSC, postup pri vysielaní
23. Opakovanie tiesňového volania DSC, potvrdzovanie príjmu tiesňového volania DSC
24. Vysvetlite pojem DISTRESS ALERT RELAY
25. Súrne správy a DSC
26. Bezpečnostné správy a DSC
27. Postup, ktorý sa uplatní pri vyslaní falošného tiesňového signálu
28. Systém NAVTEX (účel, frekvencie)
29. VHF EPIRB, COSPAS/SARSAT
30. Inmarsat , SART
31. Medzinárodný spoplatňovací a účtovací systém, identifikačný kód účtovného orgánu


Elektrotechnika a rádiotechnika

1. Rozdiel medzi vodičom, polovodičom a izolantom
2. Schématické značky základných elektrotechnických obvodových prvkov
3. Jednotky elektrických veličín
4. Ohmov zákon
5. Elektrický výkon, príkon a účinnosť
6. Zdroje jednosmerného prúdu a ich zapojenie
7. Údržba olovených a alkalických akumulátorov
8. Fyziologické účinky elektrického prúdu
9. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
10. Rozdelenie rádiových vľn a ich šírenie
11. Antény, napájače , druhy, smerovanie antén
12. Vzťah medzi frekvenciou a dľžkou vlny
13. Simplexná, semiduplexná a duplexná prevádzka
14. Druhy prevádzky (F1B, J3E, A3E)