Otázky a odpovede súvisiace s výzvou na predloženie ponúk do výberového konania MUX 1

1: Bude splnená obsahová požiadavka 1b., uvedená v bode 5.5.2 časti 5 výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky (ďalej len „výzva“), predložením uzatvorených zmlúv o podmienkach vysielania obsahovej služby medzi žiadateľom a vysielateľmi?
 
Odpoveď:
Predložením uzatvorených zmlúv o podmienkach vysielania obsahovej služby medzi žiadateľom – predkladateľom ponuky do výberového konania a vysielateľmi bude  splnená obsahová požiadavka 1b., uvedená v bode 5.5.2 časti 5 výzvy.
 
2: Rozumie sa v súvislosti s obsahovou požiadavkou 1b., uvedenou v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, pod podmienkou uvedenia podielu obsahovej služby, ktorú bude žiadateľ šíriť bezplatne, bezplatné šírenie obsahových služieb vo vzťahu ku koncovému užívateľovi týchto služieb, resp. divákovi?
 
Odpoveď:
V súvislosti s obsahovou požiadavkou 1b., uvedenou v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, sa pod podmienkou uvedenia podielu obsahovej služby, ktorú bude žiadateľ – predkladateľ ponuky do výberového konania  šíriť bezplatne, sa za bezplatné šírenie rozumie šírenie obsahových služieb vo vzťahu ku koncovému užívateľovi týchto služieb, resp. divákovi.
 
3: Bola by splnená obsahová požiadavka 1d., uvedená v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, predložením listov vlastníctva a v prípade, že žiadateľ predmetné nehnuteľnosti nevlastní, existujúcich nájomných zmlúv preukazujúcich užívacie právo žiadateľa k nehnuteľnostiam, namiesto požadovaných zmlúv o budúcich zmluvách s vlastníkmi nehnuteľností?
 
Odpoveď:
V súvislosti s obsahovou požiadavkou 1d., uvedenou v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, sa za jej splnenie považuje aj predloženie existujúcich nájomných zmlúv preukazujúcich užívacie právo žiadateľa – predkladateľa ponuky do výberového konania  k nehnuteľnostiam, namiesto požadovaných zmlúv o budúcich zmluvách s vlastníkmi nehnuteľností.
 
4: Bola by splnená obsahová požiadavka 5b., uvedená v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, predložením potvrdenia banky o uzatvorenej zmluve o kontokorentnom úvere namiesto úverového prísľubu banky na spolufinancovanie budovania alebo prenájmu alebo prevádzky komunikačnej siete DVB-T prvého terestriálneho multiplexu?
 
Odpoveď:
Áno, ak zmluva o kontokorentnom úvere obsahuje ustanovenie, ktoré preukazuje účel použitia finančných prostriedkov.
 
5: Bude v súvislosti s bodmi 5.4, 5.5.1 a 5.5.2 časti 5 výzvy spĺňať ponuka formálne požiadavky, pokiaľ za poslednú z tabuliek vzoru ponuky podľa Prílohy č. 1 k výzve, obsahujúcu identifikačné údaje účastníka, bude vložený ďalší text ponuky, členený podľa jednotlivých hodnotiacich kritérií uvedených v bode 5.5.2 časti 5 výzvy, spolu s dokladmi, vyhláseniami a potvrdeniami vzťahujúcimi sa ku každej jednotlivej časti ponuky, a tabuľka uvedená vo vzore ponuky podľa Prílohy č. 1 k výzve, vymedzujúca dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, bude spolu s podpisom oprávnenej osoby za takto doplneným textom?
 
Odpoveď:
Áno, bude.