Otázky položené po zverejnení výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 – 3800 MHz formou elektronickej aukcie

1. Bude možné zaplatiť jednorazovú úhradu vo viacerých splátkach?
- áno, úrad bude súhlasiť s rozdelením jednorazovej úhrady do viacerých splátok s tým, že celá úhrada bude musieť byť zaplatená najneskôr do konca roka 2015.

2. Ak bude vybudovaný prístupový bod v dedine A, ktorá má viac ako 3000 obyvateľov a prístupový bod bude pokrývať dedinu B, ktorá má menej ako 3000 obyvateľov, bude sa takýto prístupový bod považovať za súčasť plnenia povinnosti č. 4 uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk v časti 4.1.1 Povinnosti na efektívne používanie frekvencií?
- nie, prístupový bod podľa povinnosti č. 4 uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk v časti 4.1.1 musí byť vybudovaný v obci, ktorá má menej ako 3000 obyvateľov, aby sa mohol pripočítať k prístupovým bodom spĺňajúcim vyššie uvedenú povinnosť.

3. V akom časovom intervale od termínu, do ktorého je možné doručiť ponuku do výberového konania bude vyhlásená aukcia?
- Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov nestanovuje časovú lehotu, do ktorej má úrad aukciu vyhlásiť, ale snahou úradu bude vyhlásiť aukciu čo najskôr.

4. Akým spôsobom sa budú účtovať poplatky pre opakovanú úhradu jednotlivým prístupovým bodom?
- podľa sadzobníka úhrad, položka 8 – Pevná služba bod – multibod nad 1 GHz do 11 GHz.

5. V akej forme je akceptované "potvrdenie o zaplatení správneho poplatku" - stačí, ak ako prílohu ponuky priložíme Potvrdenie pre evidenciu poplatku (e-Kolok) v príslušnej sume 6,50 EUR? Alternatívne, ak úhradu vykonáme prevodom na účet úradu, stačí priložiť výpis z účtu?
- pri dodaní e-kolku je e-kolok už potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
- pri zaplatení správneho poplatku bankovým prevodom je potrebné dodať výpis z účtu o tomto zaplatení.

6. Výpis z účtu o zaplatení peňažnej zábezpeky - stačí elektronický výpis, alebo máme vyžiadať z banky oficiálny výpis?
- stačí dodať elektronický výpis.

7. Ponuku je potrebné odovzdať v zapečatenej obálke - má to byť zapečatenie voskovou pečaťou, alebo stačí iné zabezpečenie dokazujúce neporušenie obálky, napr. prelepenie páskou s podpismi?
- stačí iné zabezpečenie dokazujúce neporušenie obálky, nemusí byť vosková pečať.

8. Aké informácie je potrebné uviesť do správy pre prijímateľa v prípade platenia peňažnej zábezpeky?
- Peňažná zábezpeka VK 3700 MHz
- Názov spoločnosti a IČO spoločnosti.