Otvorená verejná výzva

04.06.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v snahe umožniť účastníkom podnikov poskytujúcich verejnú telefónnu službu bezproblémový prechod k inému podniku s ponechaním si svojho telefónneho čísla

vyhlasuje
otvorenú verejnú výzvu podnikom, ktoré poskytujú verejnú telefónnu službu na vydanie verejného prísľubu o nepožadovaní priamej platby od účastníkov za prenesenie telefónneho čísla.

     Právny rámec výzvy vychádza z § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
     Obsahom verejného prísľubu má byť záväzok podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu, že ako odovzdávajúci podnik ani ako prijímajúci podnik nebude požadovať od účastníkov priame platby za služby spojené s prenosom čísla. Tento verejný prísľub má byť účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré sú ich účastníkmi s telefónnymi číslami z národného číslovacieho plánu a tieto osoby požiadajú, aby si mohli ponechať svoje telefónne čísla nezávisle od podniku, ktorý službu poskytuje. Verejný prísľub má byť zverejnený v termíne do konca augusta 2014 najmä na webovom sídle podniku poskytujúceho verejnú telefónnu službu.

 

Doplňujúce informácie pre redakcie:

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorý bol 1.1.2014 zriadený zákonom, pripravuje kroky v prospech občanov – užívateľov telefónnej služby. RÚ pripravuje reguláciu poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla. Vzhľadom na to, že regulácia je „beh na dlhú trať“ paralelne s tým presviedča operátorov, aby ustúpili od požadovania týchto poplatkov. Ideálne by bolo, aby si operátori vzali príklad zo zahraničia, urobili krok v prospech užívateľov služieb a ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla. Predseda RÚ sa v polovici apríla v Bruseli stretol s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) a požiadal EK o konzultáciu o prenositeľnosti čísla, nakoľko väčšina slovenských operátorov vyžaduje od účastníkov poplatok za prenesenie čísla. Zástupcovia EK uviedli, že rokovania s operátormi boli vo viacerých krajinách úspešné a operátori ustúpili od vyberania poplatkov za prenesenie čísla od účastníkov a ponúkajú prenesenie čísla v rámci konkurenčnej výhody. RÚ napriek vyhlásenej verejnej výzve pokračuje v príprave regulácie poplatkov, ktoré operátori žiadajú od účastníkov za prenesenie čísla.
     Podľa informácií, ktoré RÚ získal od európskych regulátorov, nulové poplatky sú v šestnástich krajinách a z toho len v troch krajinách je to vďaka regulácii, z toho vo Fínsku vyberanie poplatku od užívateľov neumožňuje zákon, v ostatných krajinách sa tak operátori dohodli alebo rozhodli bez potreby regulácie zo strany štátu.