Oznam TÚ SR

Telekomunikačný úrad SR v súlade s rozhodnutím ECC/DEC/(99)23 vydal všeobecné povolenie VPR-02/2001, ktorým stanovil podmienky prevádzkovania rádiových zariadení HIPERLAN v o frekvenčnom pásme 5 150 - 5 350 MHz v Slovenskej republike. V súčasnosti nie je schválený Európsky štandard, ktorý plne zodpovedá uvedenému rozhodnutiu. Z toho dôvodu je snaha dočasne riešiť túto situáciu stanovením prechodných podmienok. CEPT - ECC (Electronics Communications Committee) spracoval podmienky, za ktorých je možné prevádzkovať zariadenia, ktoré nezodpovedajú podmienkam ECC/DEC/(99)23 tak, aby nebola ohrozená prevádzka rádiových zariadení, ktoré v stanovenom frekvenčnom pásme pracujú.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky oznamuje, že rádiové zariadenia HIPERLAN, ktoré pracujú v pásme

5 150 - 5 350 MHz,

a nespĺňajú podmienky všeobecného povolenia VPR-2/2001, vydaného úradom, je možné prevádzkovať na základe typového povolenie, ktoré podľa § 37 ods. 2 písm. b) zákona môže obdržať výrobca, alebo dovozca zariadení na stanovený počet kusov zariadení v prípade, že výkon zariadenia neprekročí hodnoty

Šírka pásma (MHz)

Špičkový eirp (mW)2     

Systémy s TPC (**)

Systémy bez TPC

(jednoduchá výkonová úroveň)

Najvyššia úroveň

Najnižšia úroveň

5150 - 5350 1

120

30

60

5150 - 5250

60

15

30


(**) 6 dB rozdiel v limitoch výkonových úrovní systémov s TPC je odvodený od súčasnej verzie Harmonizovaného Štandardu EN 301 893.

1 Pokiaľ systém nie je vybavený DFS, môže pracovať iba vo frekvenčnom úseku 5 150 - 5 250 MHz

Zariadenie je možné prevádzkovať výlučne pre vnútorné použitie (indoor only).

Typové povolenie úrad vystaví v prípade, že zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.


V Bratislave 26.6. 2003

Ing. Milan Luknár v.r., predseda TÚ SR