Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Preskočiť navigáciu
TÚSR

Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018.
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, alebo do podateľne úradu najneskôr do 15.11.2017.   
     V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne. 
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2018 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené.
 
                                                                      Ing. Milan Mizera
                                                             predseda skúšobnej komisie