Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2019

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2019.
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2019 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, do podateľne úradu, alebo zaslať do elektronickej schránky úradu http://podatelna.gov.sk najneskôr do 15.11.2018.   
     V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne. 
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2019 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené.
    
 
 
                                                                      Ing. Milan Mizera
                                                             predseda skúšobnej komisie