Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2020

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2020.
 
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2019 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, do podateľne úradu, alebo zaslať do elektronickej schránky úradu http://podatelna.gov.sknajneskôr do 20.11.2019.    
 
     V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne. 
  
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre I. polrok 2020 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené.