Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2018

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len „úrad“) oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2018.
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2018 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, do podateľne úradu, alebo zaslať do elektronickej schránky úradu http://podatelna.gov.sk najneskôr do 31.5.2018.   
     V prípade doručenia žiadostí po horeuvedenom termíne, úrad nemôže zaručiť vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia v požadovanom termíne. 
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2018 budú posudzované podľa poradia v akom budú úradu doručené.
     Úrad pre obdobie od 16.07.2018 do 31.08.2018 termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia nestanovuje.
 
 
                                                                      Ing. Milan Mizera
                                                             predseda skúšobnej komisie