Oznámenie lehoty doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2020

    Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  (ďalej len „úrad“) s úmyslom predbežne zistiť záujem spoločností o stanovenie termínu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia, oznamuje lehotu doručovania žiadostí o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2020.
     Žiadosti o stanovenie termínu skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2020 je potrebné doručiť na poštovú adresu úradu, do podateľne úradu, alebo zaslať do elektronickej schránky úradu http://podatelna.gov.sk, najneskôr do 31.05.2020.
     Navrhované termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia pre II. polrok 2020 budú posudzované jednotlivo, podľa aktuálnej situácie a podľa personálnych možností úradu.
     Zároveň úrad oznamuje, že pre obdobie od 01.08.2020 do 31.08.2020 termíny skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti pre vybrané rádiové zariadenia nestanovuje.
 
 
                                                                      Ing. Milan Mizera
                                                             predseda skúšobnej komisie