Oznámenie o vybavení petície č. 03/2016

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina

 

Vážená pani
Viera Končitá
Podbranč 193
906 05 Sobotište

Naše číslo                                          Vybavuje/linka                                Žilina
03/P-162/ORPS/2016-909      JUDr. Z. Isteníková 041/7235 257             09.11.2016

Vec:
Petícia obyvateľov obce Podbranč proti zrušeniu prevádzky pošty – oznámenie o vybavení petície
 
     Dňa 28.09.2016 nám postúpilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) petíciu obyvateľov obce Podbranč, podanú vo Vašom zastúpení, ktorou vyjadrujú nesúhlas so zrušením Pošty Podbranč č. 219, 906 41 Podbranč. Doručená petícia pozostáva z 11 podpisových hárkov a podporilo ju 199 obyvateľov.
     Obyvatelia obce Podbranč žiadajú zachovanie prevádzky pošty udelením výnimky, pričom nepoznajú žiadne opodstatnené dôvody Slovenskej pošty, a.s., pre jej zrušenie. Jej služby ako aj služby Poštovej banky využívajú v plnej miere. Otváracie hodiny sú pre občanov obce vyhovujúce a maximálnu spokojnosť vyjadrujete s prácou vedúcej pošty p. Ľudmily Kutálkovej. Obyvatelia obce Podbranč žiadajú vziať do úvahy zložitú a ťažkú situáciu občanov žijúcich v obci s kopaničiarskym rázom. Služby tejto pošty využívajú občania z územia cca 6 km obce. Náročné je aj doručovanie zásielok na tak rozsiahlom území obce. Občania potrebujú dostupnosť služieb priamo v obci. Prevádzka pošty Podbranč sídli v budove patriacej Obecnému úradu Podbranč. Obecný úrad v záujme zachovania prevádzky pošty priamo v obci prisľúbil nájomné vo výške 1,- € ročne.
     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva štátnu reguláciu poštových služieb a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb. Úrad ako príslušný orgán verejnej moci pri vybavovaní petícií patriacich do jeho pôsobnosti postupuje podľa zákona o petičnom práve.
     Slovenská pošta, a.s., poskytovateľ univerzálnej služby, poskytuje poštové služby podľa zákona o poštových službách, podmienok Poštovej licencie č. 815/001/2012 zo dňa 15.8.2012 v platnom znení (ďalej len „Poštová licencia“) a je povinná dodržiavať Požiadavky na kvalitu univerzálnej služby (ďalej len „Požiadavky“), určujúce podmienky prístupu k verejnej poštovej sieti a podmienky jej prevádzkovania. Požiadavky sú zverejnené aj na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk, v časti Poštové služby.
     Podľa Čl. 4 bod 4 a bod 5 písm. a) Požiadaviek na dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete je pošta v každej obci, ktorá má viac ako 2 500 obyvateľov. Vzdialenosť ktoréhokoľvek obývaného miesta súvislo zastavanej časti obce, ktorá má najmenej 25 obyvateľov k najbližšej pošte je najviac 10 km.
     Listom č. 8626/2016-RaMV zo dňa 20.07.2016 predložila Slovenská pošta, a.s., úradu návrh na zrušenie podacej pošty Podbranč. Dôvodom návrhu zrušenia je nízke využívanie poštových služieb užívateľmi a nízka výška dosahovaných výnosov. Po zrušení Pošty Podbranč bude univerzálna služba zabezpečovaná dodacou Poštou Sobotište, ktorá je vzdialená 4,5 km od Pošty Podbranč. Doručovanie listových zásielok a balíkov a výdaj oznámených nedoručených zásielok budú zabezpečené dodacou Poštou Sobotište. Vzdialenosť obce Podbranč od Pošty Sobotište je v súlade s požiadavkou maximálnej vzdialenosti 10 km podľa Požiadaviek.
     Úrad po posúdení stavu poskytovania poštových služieb súhlasil s návrhom na zrušenie pošty Podbranč. Zároveň sa Slovenská pošta, a.s., zaviazala prerokovať možnosť zriadenia zmluvného výdaja zásielok prostredníctvom partnera priamo v obci Podbranč. Zmluvný výdaj zásielok je kontaktné miesto určené na vydávanie oznámených poštových zásielok; prevádzkovateľom zmluvného výdaja je osoba (zmluvný výdajca), ktorá zabezpečuje služby na základe zmluvy alebo dohody, uzatvorenej so Slovenskou poštou, a.s.
     V rámci prešetrovania petície požiadal úrad podľa zákona o petičnom práve, listom č. 162/ORPS/2016-798 zo dňa 04.10.2016, Slovenskú poštu, a.s., o zaslanie vyjadrenia, k podanej petícii obyvateľov obce a k prerokovaniu možnosti zriadenia zmluvného výdaja priamo v obci.
     Listom zn. 2pe/2016/OKIS zo dňa 21.10.2016, Slovenská pošta, a.s., informovala úrad, že predpokladaný termín zrušenia Pošty Podbranč je od 01.12.2016. Z dôvodu zachovania dostupnosti pre výdaj oznámených zásielok sa dňa 06.10.2016 uskutočnilo stretnutie zástupcov Slovenskej pošty, a.s., a zástupcov obce Podbranč k možnosti zriadenia zmluvného výdaja zásielok v priestoroch obecného úradu. Stanovisko k tejto možnosti podľa vyjadrenia starostu obce bude možné predložiť po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve konanom dňa 26.10.2016.
     Podľa doručenej informácie Slovenskej pošty, a.s., obdržala od starostu obce Podbranč kladné stanovisko k zriadeniu zmluvného výdaja zásielok a v súčasnosti príslušný organizačný útvar vykonáva všetky úkony potrebné k vzniku zmluvného výdaja.
 
S pozdravom
Ing. Ján Fľak, PhD., v. r.
podpredseda úradu