Oznámenie o začatí konzultácií vo veci uloženia povinností na zabezpečenie prepojenia sietí mobilných operátorov

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) na základe podania spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., (ďalej len „spoločnosť O2“) podľa § 75 ods. 2 zákona č. 610/2003 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vstúpil do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prepojení medzi spoločnosťou O2 a spoločnosťami T-Mobile Slovensko, a.s., (ďalej len „spoločnosť T – Mobile“) a spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., (ďalej len „spoločnosť Orange“). Jediným sporným bodom v rokovaniach o prepojení na rok 2009 medzi uvedenými spoločnosťami bola a je cena za prepojenie, najmä na obdobie od 1.1.2009 do 30.9.2009, resp. do uloženia povinnosti nákladovej orientácie podľa § 22 zákona na základe výsledkov analýzy relevantného trhu č.9. Podľa § 28 zákona má podnik poskytujúci verejnú sieť právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku. Bez ohľadu na povinnosti uložené podľa tohto zákona významným podnikom, úrad je oprávnený po konzultáciách podľa § 10 zákona uložiť odôvodnených prípadoch aj povinnosť prepojiť siete v lehote stanovenej úradom. Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenie v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok.

Konzultácie sú vzájomná výmena informácií, stanovísk a predbežné rokovania úradu s dotknutými stranami, najmä podnikmi, národnými regulačnými orgánmi alebo Európskou komisiou pred konaním a rozhodovaním o opatreniach, ktoré budú mať značný dosah na relevantný trh alebo v prípadoch, o ktorých to ustanoví zákon.

Úrad na základe vyžiadaných informácií a podkladov od mobilných operátorov začína konzultácie v danej veci podľa § 28 ods. 2 a § 10 zákona o elektronických komunikáciách.

Mobilní operátori si vyžiadali čas na vyjadrenie do 31. januára 2009. Po doručení vyjadrení mobilných operátorov úrad vyjadrenia a návrhy posúdi a určí ďalší postup konzultácií.