Plán využívania frekvenčného spektra

Poznámka: vydanie plánu využívania frekvenčného spektra v súčasnosti upravuje § 30 ods. 4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zverejňuje plán využívania frekvenčného spektra, ktorý spracoval v súlade s ustanovením § 30 ods.4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon“).


Článok 1

Úvodné ustanovenie

1.      Plán využívania frekvenčného spektra (ďalej len „plán“) je spracovaný na základe Národnej tabuľky frekvenčného spektra (ďalej len „tabuľka“) schválenej vládou Slovenskej republiky.

2.      Plán ustanovuje spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné frekvenčné spektrum využívať rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými  sieťami.

 

Článok 2

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky sú použité z tabuľky.

Špecifické skratky, ktoré sa vzťahujú k niektorým službám, sú uvedené v prílohách.

 

Spoločné pojmy:

ECA (European Table of Common Allocation): Európska tabuľka spoločného pridelenia frekvenčného spektra, ktorá zakotvuje harmonizované využívanie frekvenčného spektra európskymi krajinami. Predpokladaný termín úplnej harmonizácie je rok 2008.

Poverená organizácia: právnická, alebo fyzická osoba, ktorá na základe dohody s úradom podľa špecifických podmienok plánu navrhuje frekvencie pre konkrétne rádiové zariadenia. 

Koordinovaná služba: elektronická komunikačná služba využívajúca frekvenčný úsek, v ktorom sa s rovnakým právom povoľujú aj zariadenia inej služby, a preto stanovenie podmienok prevádzkovania rádiových zariadení je možné iba na základe koordinácie.

Medzirezortná koordinácia frekvencie: odsúhlasenie technických parametrov rádiového zariadenia v prípade, kedy frekvenčný úsek je zdieľaný aj rádiovými prostriedkami osobitných sietí.

Medzinárodná koordinácia frekvencie: odsúhlasenie technických parametrov rádiových zariadení podľa medzinárodne prijatých pravidiel, pričom v prípade, že nie sú prijaté osobitné dvojstranné a viacstranné dohody o koordinácii, riadi sa úrad Rádiokomunikačným poriadkom.

Vnútroštátna koordinácia: preverenie možnosti prideliť frekvenciu bez rušivého dopadu na všetky rádiové zariadenia a elektronické siete, ktorým táto frekvencia už bola pridelená, alebo o ktorú požiadal iný žiadateľ pred doručením žiadosti.

Vybrané frekvencie (§ 32 ods. 6 zákona): frekvencie harmonizované pre určitý druh služby, ktoré sú medzinárodne určené výlučne pre definovaný druh elektronickej komunikačnej služby, ku ktorým sa viažu technické parametre zariadení definované v harmonizovaných štandardoch a podmienky ich prevádzky sú definované v dokumentoch, ktoré sa Slovenská republika zaviazala dodržiavať.

 Frekvencie, ktoré  sú k dispozícii (§ 32 ods.2 zákona): frekvencie, ktorých pridelenie nie je závislé na  výsledku  vnútroštátnej, alebo medzinárodnej koordinácie, ktorých pridelenie nenaruší právo využívať frekvenčné spektrum  iným žiadateľom, ktorých  žiadosti úrad už obdržal.

Právo na používanie frekvencií (§ 32 ods.5 zákona): individuálne povolenie (rozhodnutie o pridelení frekvencií, § 32 ods. 1 zákona), ktorým sú podniku na základe výsledku výberového konania exkluzívne vymedzené frekvencie na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby. Počet práv na používanie vybraných frekvencií, ktorý je možné v určitom frekvenčnom úseku udeliť rôznym podnikom je uvedený v zodpovedajúcich prílohách.

 

Článok 3

Štruktúra plánu

1.      Plán sa skladá zo spoločnej časti, ktorá obsahuje pravidlá a podmienky využívania frekvenčného spektra, ktoré sú spoločné a z príloh, v ktorých sú ustanovené špecifické podmienky pre úseky frekvenčného spektra vymedzené pre elektronické komunikácie.

2.      Prílohy sú zoradené v skupinách podľa druhu služby s označením:

a)      pohyblivá služba (MS)

b)      pevná služba (FS)

c)      rozhlasová služba (BS)

d)      satelitná služby (SS)

e)      ostatné (OS)

3.       Prílohy sa označujú identifikačným číslom v tvare: FP/YY-xx, kde YY je označenie služby podľa bodu 2., xx je poradové číslo prílohy a dátumom schválenia prílohy.

 

Článok 4

Spoločné ustanovenia

1.      Frekvencie v  tabuľke sú rozdelené do úsekov podľa Rádiokomunikačného poriadku. Pridelenie frekvenčných úsekov pre jednotlivé služby nie je s týmto delením totožné. Preto sú v špecifických podmienkach hranice frekvenčných úsekov vymedzené podľa skutočného pridelenia frekvencií v Slovenskej republike.

2.      Medzi špecifické podmienky patrí aj termín, do ktorého je možné frekvencie podľa týchto podmienok používať. Tým je ustanovená lehota, na ktorú je možné frekvencie prideliť prevádzkovateľovi rádiového zariadenia.

3.      Špecifické podmienky pre úseky, kde podmienky používania sú zrejmé z tabuľky sa nevydávajú.  

4.      Špecifické podmienky pre frekvenčné úseky vymedzené pre leteckú, námornú alebo amatérsku službu nie sú súčasťou tohto plánu, ale sú definované v medzinárodne ustanovených pravidlách a plánoch.

5.      Špecifické podmienky pre frekvencie a frekvenčné úseky vyhradené pre osobitné siete podľa zákona o elektrických komunikáciách ustanovujú štátne orgány oprávnené zriaďovať osobitné siete, pričom vo vzťahu k zahraničiu a k ostatným užívateľom frekvenčného spektra musia rešpektovať podmienky dohodnuté s úradom.

6.      Plán pre  úseky frekvenčného spektra vymedzené  pre rozhlasovú službu nie je identický s frekvenčným plánom definovaným v zákone 308/2000 Z.z. o  vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii"). V špecifických podmienkach plánu pre tieto úseky sú definované technické podmienky vrátane harmonizovaných štandardov a noriem, ktoré sa vzťahujú na zariadenia využívajúce frekvencie v týchto úsekoch. Plán obsahuje zoznam frekvencií, ktoré má Slovenská republika právo používať s parametrami definovanými v medzinárodných plánoch, dohodách a frekvenciami individuálne koordinovanými podľa týchto dohôd ako aj časové obdobie v ktorom je možné frekvencie používať. Plán doplnený podľa § 68 zákona o vysielaní a retransmisii zverejňuje Rada pre vysielanie a retransmisiu.

7.      Prílohami plánu  môžu byť aj rádiové rozhrania zverejnené úradom podľa nariadenia vlády 443/2002 Z.z.

8.      Úrad môže v individuálnom povolení na používanie frekvencií stanoviť prísnejšie podmienky od podmienok uvedených v špecifických podmienkach iba z dôvodu

a)      efektívneho využívania frekvenčného spektra,

b)     zabránenia rušenia prevádzky rádiových zariadení, ktoré už boli povolené v súlade so  zákonom o elektronických komunikáciách, alebo vo veci ktorých už bolo začaté správne konanie o povolení,

c)      dodržania medzinárodných záväzkov, ktoré sa používania danej frekvencie týkajú.

9.      Medzi frekvencie, ktoré je možné prideliť iba na základe výberového konania sú zaradené také, pridelenie ktorých je podmienkou pre možnosť poskytovať určitú verejnú elektronickú komunikačnú službu a  preto je potrebné podniku exkluzívne vymedziť úsek frekvenčného spektra, v ktorom bude zriaďovať verejnú elektronickú sieť na poskytovanie tejto služby. 

 

Článok 5

Zmena a doplnenie plánu

Zmenu plánu úrad vypracuje na základe zmeny pridelenia frekvencií v tabuľke.

     Zmenu plánu vypracuje úrad aj vtedy, ak podmienky využívania frekvencií vyplynú z medzinárodných dohôd a dohovorov.

     Doplnenie plánu o špecifické podmienky pre úseky určené v tabuľke pre určitý druh služby, ku ktorým pri vypracovaní tohto plánu neboli známe štandardy a ani podmienky pre frekvenčné plánovanie, úrad vypracuje bezodkladne po stanovení týchto podmienok.

 

Článok 6

Účinnosť plánu

Tento plán nadobúda účinnosť dňom 7. augusta 2006.

V Bratislave dňa 4. augusta 2006.

                                                                                                                Ing. Milan Luknár

                                                                                                                       predseda
 

Prílohy: 

   
 

Technické špecifikácie regulovaných rozhraní

Prehliadače súborov - na stiahnutie