Platnosť povolení pre MMDS v pásme 2,6 GHz sa skončí v decembri 2011

01.12.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznámil jedenástim prevádzkovateľom MMDS (viackanálových a viacbodových distribučných systémov) v pásme 2500 – 2690 MHz, že im 31.12.2011 končí platnosť povolenia a TÚ SR im platnosť už ďalej nemôže predĺžiť. Toto pásmo je medzinárodne harmonizované pre terestriálne systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby a Slovenská republika je povinná implementovať príslušné rozhodnutie Európskej komisie (EK). Prevádzkovatelia MMDS sa môžu prihlásiť do výberových konaní a pokiaľ uspejú musia poskytovať služby podľa rozhodnutia EK. TÚ SR informoval prevádzkovateľov viac ako rok vopred, aby mali dostatok času pripraviť sa na ukončenie prevádzky a na prechod do iného pásma, prostredníctvom ktorého by mohli naďalej poskytovať služby retransmisie nezmenených TV programov.
     Rádiové zariadenia MMDS v pásme 2,6 GHz, prostredníctvom ktorých je poskytovaná elektronická komunikačná služba retransmisie nezmenených TV programov na území Slovenska v súčasnej dobe prevádzkuje 11 subjektov: SATRO s.r.o., Bratislava, TV TV spol. s r.o. Trebišov, MIPAS, s.r.o., Liptovský Mikuláš, KID, a.s., Poprad, Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok, S – Team, s.r.o., Košice, BMU, s.r.o., Zuberec, Obec Vlkanová, OTS, s.r.o., Čadca, Obec Súľov – Hradná, AVC spol. s r.o., Bratislava.
     TÚ SR zaslal prevádzkovateľom MMDS oznámenia, v ktorých ich informoval o tom, že platnosť individuálnych povolení na používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 2500 – 2690 MHz končí dňa 31.12.2011 a po tomto termíne viac predĺžené nebudú. Ďalšie nepredĺženie týchto individuálnych povolení bude z dôvodu harmonizácie frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz pre terestriálne systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby, ako aj z dôvodu povinnosti Slovenskej republiky implementovať rozhodnutie Európskej komisie (EK) 2008/477/EC zo dňa 13. júna 2008. TÚ SR zverejnil všetkých 11 oznámení v plnom znení na svojej internetovej stránke.
     Pre MMDS naďalej ostáva k dispozícii pásmo 2200 – 2300 MHz, ktoré je v lukratívnych lokalitách už väčšinou obsadené. Prevádzkovatelia môžu požiadať o povolenie a poskytovať služby retransmisie nezmenených TV programov v pásme 11700 – 12500 MHz, ktoré je určené pre digitálne systémy MVDS. Časť prevádzkovateľov už takéto povolenia má.
     TÚ SR v minulosti umožnil využitie frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz tzv. dočasnou prevádzkou systémov MMDS, o čom boli všetci záujemcovia vopred informovaní. Preto TÚ SR vydal všetky povolenia s obmedzenou dobou platnosti do 31.12.2007. TÚ SR v snahe efektívne využívať toto pásmo a tiež nejasnú situáciu okolo jeho používania pre služby IMT-2000/UMTS (International Mobile Telecommunications-2000) napokon vyhovel žiadostiam prevádzkovateľov MMDS a predĺžil platnosť povolení do 31.12.2008. Už v tom čase TÚ SR dôrazne upozorňoval na to, že nie je možné počítať s dlhodobou prevádzkou MMDS v tomto pásme. Vzhľadom na pretrvávajúci nezáujem o využívanie predmetného frekvenčného pásma pre služby IMT-2000/UMTS a tak isto snahe vyhovieť opätovným žiadostiam prevádzkovateľov MMDS, TÚ SR povolenia predĺžil až do 31.12.2011. TÚ SR opäť dôrazne upozorňoval na to, že nie je možné počítať s prevádzkou MMDS v tomto pásme po tomto dátume.
     TÚ SR nedávno vydal individuálne povolenia dvom mobilným operátorom na skúšobnú prevádzku systémov LTE v pásme 2,6 GHz, čo indikuje záujem operátorov o používanie tohto frekvenčného pásma v súlade s už zmieneným rozhodnutím EK 2008/477/EC.