Počet orientačných majákov pre nevidiacich rastie

25.02.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s potešením konštatujú, že po ich spoločnej prezentácii z leta 2007 určenej najmä pre predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, stúpol počet inštalovaných orientačných zvukových majákov pre nevidiacich a slabozrakých. Maják si nainštalovali Úrady práce v Banskej Štiavnici, Topoľčanoch a Malackách a ďalšie tri sú v budove Košického samosprávneho kraja. Úrady práce ďalej prisľúbili celoplošné vybavenie svojich úradov majákmi. Ďalším pokrokom je, že vysielacie zariadenie, ktorým nevidiaci ovláda maják, je už v zozname kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby.

V júli 2007 zástupcova TÚ SR a ÚNSS na spoločnej prezentácii pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy, poskytovateľa poštových služieb, poskytovateľa prímestskej dopravy a ďalších skonštatovali, že majáky sú zatiaľ inštalované len na budovách TÚ SR a ÚNSS, pričom legislatívne podmienky na ich využívanie TÚ SR vytvoril už v roku 2005. Informačné zvukové majáky poskytujú nevidiacim informácie potrebné pre ich samostatný a bezpečný pohyb. Pozvaní sa ďalej okrem legislatívnych podmienok oboznámili aj s praktickými možnosťami ich využitia a vyskúšali funkčnosť majáka umiestneného nad vstupom do budovy TÚ SR.

„Vďaka praktickej ukážke na TÚ SR a vďaka medializovaniu sa nám ľahšie komunikuje s kompetentnými o potrebe sprevádzkovania podobných zariadení aj na iných miestach“, vysvetľuje Marcela Rukovanská z ÚNSS. Rokovania o osadení navádzacích systémov do prostriedkov MHD prebehli v bratislavskom dopravnom podniku a pripravujú sa rokovania s košickým dopravným podnikom. „Majáky sú zahrnuté aj do pripravovaných projektov týkajúcich sa železničnej siete pod Bratislavou a ÚNSS navádzanie navrhla ŽSR aj pri riešení niektorých nových staníc v rámci modernizácie koridoru“, doplnila Rukovanská. Ďalším projektom je implementácia nariadenia Európskej únie, ktoré sa týka práv zdravotne postihnutých osôb v leteckej doprave a vstúpi do platnosti 26. júla 2008. Zástupcovia letísk sú povinní, okrem iného, vybaviť letiská tzv. meeting pointami, kde bude môcť zdravotne postihnutý po ohlásení čakať na asistenciu. ÚNSS v tejto súvislosti upozornila prevádzkovateľov letísk aj na možnosť použitia zvukových majákov napr. pri navigácii nevidiacich na tieto meeting pointy.

Pre nevidiace a slabozraké osoby sú akustické signalizačné a informačné zariadenia mimoriadne dôležitým a postupne sa rozširujúcim nástrojom zvyšovania ich samostatnosti a bezpečnosti pri pohybe na verejných komunikáciách, v stavbách a pri využívaní verejnej dopravy. Tieto zariadenia ich môžu informovať o lokalizácii a druhu miest, ktoré sú dôležité pre orientáciu, o umiestnení priechodu, o stave priechodovej signalizácie, o trase prichádzajúceho vozidla verejnej hromadnej dopravy, o umiestnení a smere eskalátora atď.

Súvisiaca tlačová správa

Ďalšie informácie - http://architektonickebariery.sk/architektonicke-bariery/akusticke-prvky

Poslaním Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je ukazovať, učiť a pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom prekonávať dôsledky ich postihnutia, vytvárať podmienky pre ich vlastnú účasť na riešení svojich problémov a budovať vzťahy s verejnosťou vedúce k ich plnému začleneniu do spoločnosti.

V Bratislave 25. februára 2008.