Podateľňa

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Továrenská 7,
828 55 Bratislava 24

(okienko vľavo pri vstupe na prízemí) 

 
pondelok – štvrtok:   8:30-11:00 a 12:00-14:30
piatok:                             8:30-11:00 a 12:00-13:30


telefónny kontakt: 02/57 881 209
 
e-mailová adresa: e-podatelna@teleoff.gov.sk
 
  
Podnet, žiadosť alebo otázku za všetky pracoviská úradu adresujte výlučne na uvedený mail, nakoľko sa riadne evidujú v podateľni úradu. Následne prebehne ich korektné vybavenie. Nie je potrebný elektronický podpis.  
elektronická schránka: http://podatelna.gov.sk
Pri elektronickej komunikácii nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu (od 1.1.2015)
Informácie o elektronických schránkach podľa zákona o e-Governmente
Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb" prijíma elektronické podania za všetky pracoviská úradu. Ostatné elektronické schránky odborov a oddelení úradu sú určené výhradne pre elektronické kolky a nie je možné v nich spracovávať elektronické podania.