Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

     Služba podanie je tlačivo neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom.  Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.
 
     Prostredníctvom služby "Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb" môžu sa zasielať podania, akými sú napr. hlásenie rušení, sťažnosť, žiadosť, alternatívne riešenie sporov, mimosúdne riešenie sporov a iné. Súčasťou elektronického podania môžu byť aj prílohy.
     Prílohy priložené k podaniu môžu byť v akomkoľvek formáte, avšak podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisomi je možné len prílohy vo formáte .pdf (typ A, teda PDF/A)1 , .xml (vo formáte elektronického formulára registrovaného na ÚPVS), .txt a .png. Maximálna veľkosť podania aj s prílohami je 50 MB.
 
     Odosielanie podaní prostredníctvom portálu nie je viazané na stav elektronickej schránky odosielateľa na doručovanie. Službu môžete zasielať, aj keď nemáte elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. V tomto prípade vám do schránky bude zaslaná len doručenka, ktorá je potvrdením prijatia vášho podania. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebvám však pri vybavovaní vašej agendy nebude môcť elektronicky doručiť rozhodnutie a musí dokončiť spracovanie podania a jeho vybavenie listinnou formou.
     Ak máte svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente, môžete prijímať elektronicky doručované rozhodnutia aj doručenky.

     Žiadosť je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektroninký občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis).

Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)