Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

     Služba Podanie je elektronický formulár neanonymný, podpisované elektronickým podpisom v súlade so zákonom o eGovernmente.  Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.
 
     Prostredníctvom služby "Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb" môžu sa zasielať podania, akými sú napr. hlásenie rušení, sťažnosť, žiadosť, alternatívne riešenie sporov, mimosúdne riešenie sporov a iné. Súčasťou elektronického podania môžu byť aj prílohy.

Podanie vybavuje vecne prílušný odbor.

Elektronický formulár (položka bude otvorená v novom okne - Ústredný portál verejnej správy)