Podľa analýzy sú Orange a T – Mobile významné podniky

22.06.2005, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) po skončení analýzy veľkoobchodného trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti konštatuje, že spoločnosti T - Mobile a Orange majú na tomto trhu významný vplyv a také postavenie, že nie sú vystavené efektívnej súťaži a ekonomický vplyv im v podstatnom rozsahu dovoľuje správať sa nezávisle od konkurentov a užívateľov. TÚ SR finalizuje rozhodnutie (k inému trhu), ktorým určí Orange a T – Mobile ako významné podniky a zároveň im uloží povinnosti na veľkoobchodnom trhu ukončenia volania v mobilných telefónnych sieťach, ktorého analýzu ukončil koncom roku 2004. TÚ SR uloží obom podnikom rozhodnutiami povinnosti, ktorých cieľom je podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Medzi povinnosti, ktoré úrad hodlá operátorom na oboch trhoch uložiť patria: nediskriminácia prístupu, transparentnosť prístupu, povinnosť viesť oddelenú evidenciu a prístup k určitým sieťovým prostriedkom.

TÚ SR na základe analýzy trhu dospel k zisteniu, že vstup na veľkoobchodný trh prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti je obmedzený v dôsledku ekonomických, časových, technických a strategických bariér. Vstup prípadného ďalšieho poskytovateľa služieb v podstatnej miere ovplyvňuje pozícia spoločností T - Mobile a Orange na predmetnom trhu.

TÚ SR počas analýzy, či je na trhu efektívna súťaž musel vyhodnotiť 13 kritérií stanovených v zákone. K výsledkom analýzy veľkoobchodného trhu prístupu a zostavenia volania v mobilnej sieti je možné do 30 dní zasielať pripomienky na adresu úradu a na záver sa vyjadrí aj Európska komisia (EK). Úrad na základe výsledkov analýzy a vyjadrení EK začne správne konanie a následne vydá rozhodnutie, ktorým určí významné podniky a uloží im povinnosti s cieľom podporiť efektívnu súťaž a rozvoj vnútorného trhu.

Výsledky analýzy trhu


V Bratislave 22. júna 2005.