Podmienky do výberového konania na vymedzenie frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných prístupových elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb/sietí vo frekvenčnom pásme 26 GHz

Obsah 

1.      Frekvencie v pásme 26 GHz

2.      Vymedzenie frekvencií

3.      Využívanie frekvencií

4.     Zriaďovanie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete

5.     Poskytovanie elektronických komunikačných služieb/sietí

     

1. Frekvencie v pásme 26 GHz

1.1   Základné podmienky a súčasný stav

Podmienky pre používanie frekvencií vo frekvenčnom pásme 26 GHz v SR sú stanovené v Pláne využívania frekvenčného spektra (ďalej len „plán“), a to v jeho prílohe FP/FS-18 (viď Príloha 1). Časť 26 GHz pásma určená pre prístupové siete je rozdelená do 18 duplexných kanálov o šírke 28 MHz v súlade s  odporúčaním  CEPT/ERC/REC 13-02. Tieto kanály sú zoskupené do  blokov so šírkou 56 MHz navzájom oddelených ochranným kanálom so šírkou 28 MHz a jedného bloku so šírkou 112 MHz s ochranným kanálom so šírkou 56 MHz podľa nasledujúcej tabuľky:

Blok

 

číslo

dolná polovica pásma

 

horná polovica pásma

 

 

kanál číslo

frekvencia                             (MHz)

kanál číslo

frekvencia                        (MHz)

 

 

1

1

2

3

24563,00

24591,00

24619,00

1'

2'

3'

25571,00

25599,00

25627,00

 
 
 

 

4

24647,00

4'

25655,00

 

2

5

6

24675,00

24703,00

5'

6'

25683,00

25711,00

 
 

 

7

24731,00

7'

25739,00

 

3

8

9

24759,00

24787,00

8'

9'

25767,00

25795,00

 
 

 

10

24815,00

10'

25823,00

 

4

11

12

24843,00

24871,00

11'

12'

25851,00

25879,00

 
 

 

13

14

24899,00

24927,00

13'

14'

25907,00

25935,00

 
 

 

5

 

15

16

17

18

24955,00

24983,00

25011,00

25039,00

15'

16'

17'

18'

25963,00

25991,00

26019,00

26047,00

 
 
 

Pre celú časť uvedeného pásma má SR uzatvorené medzinárodné dohody o spôsobe koordinácie frekvencií v pohraničných oblastiach s ich prednostným rozdelením. V každom frekvenčnom bloku je jeden kanál prednostný so všetkými susednými krajinami.

Blok č.1 (kanály 1-3/1’-3’) je pridelený pre osobitné siete, blok č. 2 (kanály 5- 6/5‘-6‘), blok č. 3 (kanály 8-9/8‘-9‘) a blok č. 4 (kanály 11-12/11‘-12‘) boli predmetom výberového konania v roku 2001. Všetky bloky boli pridelené pre používanie na celom území Slovenskej republiky. Z toho jedna licencia, ktorou bol pridelený frekvenčný blok č. 3 (kanály 8-9/8‘-9‘), bola právoplatne odobratá. Nakoľko už uplynula doba zaručenej exkluzivity pre držiteľov licencií, Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „úrad“) ponúka voľné frekvenčné bloky, ktoré môžu byť pridelené vo výberovom konaní.

 

1.2   Frekvenčné bloky


Predmetom výberového konania je pridelenie frekvencií resp. frekvenčných blokov (blok č.3 a blok č.5) vo frekvenčnom pásme 26 GHz pre celé územie Slovenskej republiky na dobu 10 rokov.

 

1.2.1       Výberové konanie na pridelenie jedného bloku pozostávajúceho z dvoch frekvenčných kanálov (8-9) s celkovou šírkou 56 MHz a k ním prislúchajúcich kanálov (8´-9´), s ktorými spoločne  tvoria jeden duplexný pár.

blok č. 3 (kanály 8-9/8‘-9‘)    24 745 – 24 801 MHz /  25 753 – 25 809 MHz

 

1.2.2       Výberové konanie na pridelenie jedného bloku pozostávajúceho zo štyroch frekvenčných kanálov (15-18) s celkovou šírkou 112 MHz a k ním prislúchajúcich kanálov (15´-18´), s ktorými spoločne  tvoria jeden duplexný pár.

blok č. 5 (kanály 15-18/15‘-18‘) 24 941 – 25 053 MHz  /  25 949 – 26 061 MHz

 

2.          Vymedzenie frekvencií 

2.1   Počet individuálnych povolení, ktorými budú frekvencie vymedzené


Vo výberovom konaní bude pridelený pre celé územie Slovenskej republiky  blok č. 3 iba jednému žiadateľovi t.j. bude udelené  jedno individuálne povolenie.

Vo výberovom konaní bude pridelený pre celé územie Slovenskej republiky blok č.5 iba jednému žiadateľovi t.j. bude udelené  jedno individuálne povolenie.

 

3.  Používanie frekvencií

3.1 Účel používania frekvencií


Pridelený blok frekvencií je určený pre pevné aj nomádske širokopásmové  prístupové siete, t.j. pre pripojenie koncového účastníka do verejnej elektronickej komunikačnej siete systémom bod – multibod (P-MP). Použitie pridelených frekvencií pre pripojenie koncového účastníka systémom bod – bod (P–P) sa nevylučuje pri dodržaní podmienok frekvenčného plánovania podľa medzinárodných dohôd platných pre systémy P-MP, ktorých výňatok je uvedený v prílohe č. 2.

 

3.2 Technické podmienky

       Vysielacie zariadenie

Podmienky pre zariadenie sú definované v štandardoch ETSI uvedených v prílohe plánu č. FP/FS-18. Uvedená príloha určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 26 GHz v SR a je zverejnená na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Radiocom/Plan/fs-18rev1.rtf

       Antény

Podmienky pre antény sú definované v štandardoch ETSI uvedených v prílohe plánu č. FP/FS-18. Uvedená príloha určuje základné podmienky pre používanie frekvencií v pásme 26 GHz v SR a je zverejnená na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Radiocom/Plan/fs-18rev1.rtf

  

3.3  Frekvenčné plánovanie

Za frekvenčné plánovanie v pridelenom úseku frekvencií je zodpovedný držiteľ povolenia, ktorý zodpovedá aj za dodržanie stanovených podmienok na hranici štátu definovaných medzinárodnými dohodami (viď príloha č. 2). Vysielacie frekvencie hlavnej stanice sú v dolnej časti duplexného páru, vysielacie frekvencie účastníckej stanice sú v hornej časti duplexného páru. V prípade použitia technológie založenej na TDD musia byť dodržané podmienky v pohraničných oblastiach platné pre FDD.

Každý držiteľ povolenia je povinný využívať frekvencie tak, aby nerušil prevádzku zariadení iných držiteľov povolení. V prípade rušenia je držiteľ povolenia povinný spolupracovať na jeho odstránení. Ak rušenie nastane v dôsledku zmien parametrov používaného zariadenia, nápravu je povinný vykonať ten, komu rušiace zariadenie patrí.

Ochranný kanál je možné využívať po vzájomnej dohode medzi držiteľmi povolení, ktorí majú pridelené susedné bloky frekvencií.

 

3.4       Podmienky platné v pohraničných oblastiach

Technické podmienky vrátane prednostného delenia frekvencií medzi SR a susednými krajinami sú stanovené medzinárodnými dohodami o spôsobe koordinácie pre systémy FWA (Fixed Wireless Access) v tomto frekvenčnom pásme (Viedeň 2000, Bratislava 2002).  Výňatok z týchto  dohôd je v prílohe č. 2.

 

4. Zriaďovanie a prevádzkovanie elektronickej komunikačnej siete


4.1 Prevádzka rádiových zariadení

Prevádzka každej hlavnej stanice a retranslačnej stanice podlieha  individuálnemu povoleniu na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie“) podľa § 32 zákona č. 610/2000 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V prípade použitia frekvencií pre pripojenie koncového účastníka systémom bod – bod (P-P) individuálnemu povoleniu podlieha celý spoj. Účastnícke stanice je možné prevádzkovať v zmysle všeobecného povolenia č.VPR-04/2002. Úplné znenie tohto všeobecného povolenia je zverejnené na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/fwa.html.

Pokiaľ  podmienky stanovené v bode 3.4 nie je možné  v pohraničných oblastiach dodržať, môže držiteľ povolenia uzatvoriť dohodu s operátorom susednej krajiny, ktorý má predmetné frekvencie pridelené. Takáto dohoda podlieha schváleniu regulačnými orgánmi oboch krajín.

 

    4.2  Úhrady.

4.2.1 Jednorazová úhrada

Je to úhrada za vymedzenie frekvencií, ktorá bude stanovená vo výške ponúknutej žiadateľom vo výberovom konaní a jej splatnosť bude stanovená v individuálnom povolení – rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií.

 

4.2.2 Opakovaná úhrada

Opakovaná úhrada sa stanovuje v každom individuálnom povolení - rozhodnutí úradu o povolení na prevádzkovanie rádiového zariadenia, a to opakovanou ročnou sadzbou podľa opatrenia úradu č. O-2/2004 z 19. apríla 2004, ktorým sa stanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvencie v znení zmien podľa opatrenia č. O-13/2006 z 22. novembra 2006 (ďalej len „sadzobník úhrad“) v súlade s § 33 zákona. Opakovanú úhradu je možné rozložiť na 12 mesačných splátok. Úplné znenie tohto opatrenia je zverejnené na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Opatrenia/frekvencie.html.

     Výška opakovanej úhrady za používanie frekvencií na prevádzkovanie hlavnej a retranslačnej stanice v systéme bod-multibod (P – MP) sa stanoví za vysielaciu ako aj prijímaciu frekvenciu  podľa  položky 19 sadzobníka úhrad. V prípade použitia frekvencií pre spoj bod – bod (P – P) sa opakovaná úhrada stanoví podľa položky 16 sadzobníka úhrad.

   

4.3 Frekvencie pre iné účely

Pokiaľ držiteľ povolenia potrebuje pre vytvorenie vlastnej kostrovej siete, alebo pre prepojenie svojej siete so sieťou iného podniku  frekvencie pre spoje typu bod - bod, môže požiadať úrad o individuálne povolenie vo frekvenčných pásmach, ktoré sú pre takýto účel určené v Národnej tabuľke frekvenčného spektra. Podmienky pre pridelenie takýchto frekvencií sú uvedené v pláne, ktorý rovnako ako tlačivá žiadostí o pridelenie frekvencií sú zverejnené na internetovej stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Radiocom/index.html.   

 

5. Poskytovanie elektronických komunikačných služieb/sietí


Predmetné frekvenčné pásmo je určené na poskytovanie elektronických komunikačných služieb pre koncových účastníkov pripojených do verejnej elektronickej komunikačnej siete. Koncovým účastníkom môže byť  fyzická alebo právnická osoba.

     Poskytovanie elektronických komunikačných sietí, služieb alebo sietí a služieb podlieha podmienkam stanoveným  vo všeobecnom povolení VP č. 1/2005 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb. Úplné znenie tohto všeobecného povolenia je zverejnené na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk/sk/Vpovolenia/sas.html.

 

V Bratislave, 28. septembra 2007

Mgr. Branislav Máčaj

    predseda úradu


Príloha k plánu využitia frekvenčného spektra pre úsek

26 GHz   P - MP
 Parameter  Podmienky  Poznámky
Frekvenčný úsek
24 549 – 25 053 MHz
25 557 – 26 061 MHz
f

F0  -  
Min. výkon zariadenia
Max. výkon zariadenia
 5 dBm
33 dBm
 
Max. vyžiarený výkon  18dBW  
Šírka kanálu  28MHz  
Duplexný odstup 1008MHz   
Modulácia  Min 4FSK
 
Druh služby podľa Rádiokomunikačného poriadku Pevná
bod-multibod(P-MP)
 Pre prístupové siete
 Harmonizovaný štandard ETSI
            pre zariadenie
            pre anténu
EN 302 326-2 V1.2.2 (2007-06)
EN 302 326-3 V1.2.2 (2007-06)
 
 Štandard pre frekvenčné plánovanie  EN 302 326-1 V1.2.2 (2007-06)  
 Vzťahujúce sa dokumenty ITU
                                          ECC
 ITU-R F.748-3
ERC / T/R 13-02
 
 Spôsob pridelenia frekvencií Výberovým konaním
Počet práv na používanie frekvencií: 4
Vymedzenie frekvenčného úseku podniku

Kanály 1-3/1’-3’
pridelené pre osobitné siete
Povolenie prevádzkovania Centrálna a retranslačná stanica individuálne
 Prevádzkovanie terminálových staníc je povolené všeobecným povolením
Spôsob frekvenčného plánovania Vykonáva podnik v pridelenom úseku
 
 Špecifické podmienky
Pre frekvenčný úsek sú so všetkými susednými štátmi uzatvorené dohody o spôsobe využívania frekvencií v pohraničných oblastiach
 Prevádzkovanie v systémoch bod-bod sa nevylučuje. Potom platia podmienky ako FP/FS-19 s tým, že podmienky úrovne signálu  v pohraničných oblastiach dané medzinárodnými dohodami pre  systémy bod - multibod platia aj pre bod – bod

Aplikácia odporúčania CEPT T/R 13-02Časť pásma s 28 MHz kanálovaním určená pre systémy P-MP.

dolná polovica pásma horná polovica pásma


kanál číslo
frekvencia
(MHz)
kanál číslo
frekvencia
(MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
24563,00
24591,00
24619,00
24647,00
24675,00
24703,00
24731,00
24759,00
24787,00
24815,00
24843,00
24871,00
24899,00
24927,00
24955,00
24983,00
25011,00
25039,00
1'
2'
3'
4'
5'
6'
7'
8'
9'
10'
11'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
25571,00
25599,00
25627,00
25655,00
25683,00
25711,00
25739,00
25767,00
25795,00
25823,00
25851,00
25879,00
25907,00
25935,00
25963,00
25991,00
26019,00
26047,00

Výňatok z medzinárodných  dohôd o spôsobe koordinácie a prednostnom delení frekvencií v pásme 26 GHz (Viedeň 2000 a Bratislava 2002)

 

Technické podmienky:

Prednostné delenie frekvencií je v prílohe 2a.

Vysielač v systéme bod – multibod (P-MP), ktorý pracuje na prednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –105 dBW/(MHzm2 ) vo vzdialenosti 15 km od hranice v susednej krajine.

Vysielač v systéme bod – bod (P-P) , ktorý pracuje na prednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –115 dBW/(MHzm2) vo vzdialenosti 25 km od hranice v susednej krajine.

Vysielač v systéme bod – multibod (P-MP), ktorý pracuje na neprednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –105 dBW/(MHzm2 ) na hranici so susednou krajinou.

Vysielač v systéme bod – bod (P-P), ktorý pracuje na prednostnej frekvencii môže vytvárať výkonovú hustotu (pfd), ktorá neprekračuje –115 dBW/(MHzm2) na hranici so susednou krajinou.

Výpočet rušiacej spektrálnej pfd bude založený na odporúčaní ITU-R P. 452-8 pre šírenie voľným priestorom. Výpočtová metóda bude upresnená po dopracovaní harmonizovaného výpočtového programu vyvíjaného TWG-HCM.

V prípade viacerých zdrojov rušenia v nejakom bode výsledná hodnota rušiaceho signálu bude súčtom odpovedajúcich hodnôt pfd.

Prednostné delenie frekvenčného pásma 26 GHz word