Podmienky prenositeľnosti čísla by sa mali zlepšiť

12.03.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) počas práve prebiehajúcej prípravy zmien podmienok prenositeľnosti čísla písomne oslovil Asociáciu telekomunikačných operátorov, Slovak Telekom, Orange, Telefónica O2 a T-Mobile, aby predložili konkrétne návrhy, ktoré by viedli k zjednodušeniu celého procesu prenositeľnosti čísla v prospech užívateľov a k podstatnému skráteniu lehoty, v ktorej prenesenie čísla prebehne. TÚ SR pripravuje zmenu všeobecne záväzného právneho predpisu, od operátorov očakáva návrhy na zmenu a úpravu ich všeobecných podmienok a zároveň privíta odstránenie poplatkov pre záujemcov o prenesenie čísla.

Mgr. Branislav Máčaj, predseda TÚ SR už na nedávnej konferencii verejne poukázal na situáciu v oblasti prenositeľnosti čísla a navrhol možnosti jej riešenia. TÚ SR vychádza zo zistení počas kontrol u operátorov, ktoré už v minulosti vykonal z vlastného podnetu aj z podnetu záujemcov o prenesenie čísla. Na základe analýzy stavu dospel k názoru, že sú nevyhnutné zmeny v opatrení úradu, na novele ktorého už pracuje, vo všeobecných podmienkach a tarifách operátorov. TÚ SR vidí priestor v skrátení doby trvania interných a medzioperátorských procesov prenesenia čísla. V prípade existencie veľkoobchodného medzioperátorského poplatku, maloobchodné poplatky nemajú vôbec opodstatnenie a nemali by byť paralelne účtované. Výsledkom je obmedzenie záujmu užívateľov o zmenu operátora. Z týchto dôvodov a na základe konkrétnych podnetov užívateľov by TÚ SR privítal zrušenie maloobchodných poplatkov. Výsledkom zmien by malo byť zjednodušenie procesov, odstránenie problémov, skrátenie lehôt a odstránenie ďalších bariér pri prenositeľnosti čísla, čo pomôže k rozvoju poskytovania elektronických komunikačných služieb a v konečnom dôsledku k spokojnosti užívateľov služieb.

Súčasné znenie zákona o elektronických komunikáciách, opatrenia úradu a podmienok prenositeľnosti čísla vydaných jednotlivými podnikmi nezabraňujú dostatočne vytváraniu administratívnych bariér pre užívateľov, ktorými sú napr. opakované žiadosti, plnomocenstvo a súhlas so spracovaním osobných údajov, osobný podpis žiadateľa. Aj toto je zrejme jeden z dôvodov, prečo počet prenesených čísel užívateľov nedosiahol očakávaný počet. Napr. počet prenesených čísel užívateľov mobilných sietí dosiahol ku koncu roka len približne 10 tisíc. Na základe týchto údajov, kontrolných zistení úradu a vyšetrovania podnetov od užívateľov TÚ SR dospel k záveru, že je potrebné novelizovať terajšie opatrenie úradu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prenositeľnosti čísla. Novelizované opatrenie by malo byť orientované na skutočné potreby užívateľov a malo by podporovať vo väčšej miere ako doteraz, záujem o prenesenie čísla. Zároveň sú potrebné zmeny v podmienkach u operátorov.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Povinnosť platí v mobilných aj v pevných sieťach. Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami sa táto povinnosť nevzťahuje.

V Bratislave 12. marca 2008.