Podniky majú povinnosť do 10. apríla predložiť podklady pre výpočet úhrad

09.04.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) upozorňuje podniky (telekomunikačných operátorov), aby nezabudli na svoju každoročnú povinnosť do 10. apríla predložiť úradu podklady pre výpočet administratívnych úhrad za poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Podniky, ktoré podľa zákona o správe daní a poplatkov majú predĺženú lehotu pre podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb, predkladajú výkazy v termíne do 10. júla. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta do 10 % obratu, najviac však 40 mil. Sk.

Na splnenie tejto povinnosti nie je špeciálne tlačivo. Podniky predkladajú TÚ SR fotokópiu výkazu ziskov a strát, resp. výkaz o príjmoch a výdavkoch, ktoré už predložili daňovému úradu. V prípade, že podnikajú aj v inej oblasti, tak je potrebné, aby predložili prílohu, ktorá bude obsahovať výnosy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb.

Podniky sú povinné platiť administratívne úhrady. Administratívnu úhradu tvorí čiastka 0,08 % z ročného obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb, pričom najnižšia úhrada je 1000 Sk (ak 0,08 % z ročného obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb nepresiahne 1000 Sk). TÚ SR po doručení príslušného výkazu vydá podniku platobný výmer. V termíne do 10. apríla je podnik (telekomunikačný operátor) povinný, za účelom vydania platobného výmeru, predkladať úradu výkaz ziskov a strát, resp. v prípade jednoduchého účtovníctva výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať výnosy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb. Podniky, ktoré podľa zákona o správe daní a poplatkov majú predĺženú lehotu pre podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb, predkladajú výkazy v termíne do 10. júla.

V Bratislave 9. apríla 2008