Podniky pozor: Nahláste svoje kontaktné údaje do databázy úradu

Tlačová správa
25.05.2022, Tlačová správa
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) začína s aktualizáciou údajov v zozname podnikov. Cieľom je vytvoriť aktuálne platnú databázu všetkých poskytovateľov elektronických komunikačných sietí a služieb v SR.
Evidencia podnikov bude aktualizovaná tak, aby boli údaje v súlade s § 10 Zákona o elektronických komunikáciách ako aj so Všeobecným povolením č. 1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb v platnom znení. „Regulátor bude od podnikov požadovať aktualizáciu údajov o osobách, ktoré sú oprávnené konať v mene podniku vo veci splnenia oznamovacej povinnosti a taktiež bude vyžadovať, aby podniky potvrdili skutočnosť, či poskytujú služby prístupu do internetu,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák.
Aktualizácia údajov má byť v rozsahu, že každý podnik uvedie meno a priezvisko oprávnenej osoby, jej telefónne číslo a e-mailovú adresu. Úrad upozorňuje, že v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách môže podnikom za nedodržanie uvedenej povinnosti, resp. za jej porušenie, stanoviť pokutu od 200 eur do 5 % z obratu. Podniky by si preto mali vo vlastnom záujme splniť túto povinnosť čo najskôr.
Zároveň úrad pripravuje aj vykonávací všeobecne záväzný predpis, v ktorom ustanoví podrobnosti týkajúce sa procesu zmeny operátora – poskytovateľa pripojenia k internetu. Totiž zákazník si  môže zmeniť nielen svojho mobilného, či fixného operátora, ale rovnako aj operátora poskytujúceho prístup k internetu. Úrad v záujme maximálneho komfortu koncových užívateľov a zjednodušenia procesu zmeny poskytovateľa internetu predpokladá vytvorenie verejne prístupnej databázy kontaktov osôb zodpovedných za migráciu internetových zákazníkov. Vo vykonávacom predpise určí najmä podrobnosti zmluvy o uskutočnení zmeny operátora, administratívneho postupu pri zmene operátora a kompenzácie pri oneskorení vykonania zmeny alebo pri jej zneužití.