Poplatky za zostavenie volania v pevnej sieti klesli o 56 až 68 %

03.04.2013, Tlačová správa

     Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST) je povinná od 1.4.2013 účtovať pevným a mobilným operátorom maximálnu a symetrickú cenu vo výške 0,004053 eur za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo svojej pevnej verejnej telefónnej sieti bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Predstavuje to pokles ceny za túto veľkoobchodnú službu o 56 až 68 %.
     TÚ SR v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. overil výpočet ceny, ktorú mu ST predložila na základe povinnosti, ktorú jej uložil TÚ SR. TÚ SR na základe uskutočneného overenia výpočtu konštatuje, že ST pre výpočet ceny za službu zostavenia volania použila metódu kalkulácie cien určenú TÚ SR v rozhodnutí a cena obsahuje iba náklady nevyhnutne potrebné na poskytovanie veľkoobchodnej služby zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST. V poslednej vete § 12 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách sa uvádza, že podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom. TÚ SR preto schválil cenu vypočítanú spoločnosťou ST vo výške 0,004053 eur ako maximálnu a symetrickú cenu za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení spoločnosti ST bez ohľadu na typ a úroveň prevádzky. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je povinná schválenú cenu účtovať odo dňa 1.4.2013.
     TÚ SR v rozhodnutí, ktorým sa určuje metóda kalkulácie cien za veľkoobchodnú službu zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti významného podniku v pevnom umiestnení, uložil ST povinnosť predložiť TÚ SR výpočet ceny za službu zostavenia volania. TÚ SR vo svojom rozhodnutí stanovil, že významný podnik, ktorému bola uložená povinnosť regulácie cien, je povinný pri výpočte ceny za službu zostavenie volania použiť nákladový model čistých prezieravých dlhodobých prírastkových nákladov (Bottom up Long Run Incremental Costs pure - BU LRIC pure) pre výpočet ceny za službu ukončovania volania, Mark-up režijných nákladov a OPEX Mark-up pre spoločné (nesieťové) veľkoobchodné náklady.
     Veľkoobchodná služba zostavenia volania vo verejnej telefónnej sieti v pevnom umiestnení je prenos volania alebo volania do siete internet z koncového bodu pevnej verejnej telefónnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou do bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi pevnou a mobilnou sieťou.