Poplatky

1. Správne poplatky stanovené zákonom č. 145/1995 Z.z. v platnom znení

2. Úhrady za právo používať frekvencie 

3. Úhrady za používanie čísla

 

Správne poplatky ("kolky") - informácie o spôsobe úhrady nájdete na predpísaných tlačivách

Správne poplatky uhradí poplatník  prostredníctvom elektronických kolkov - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku (eKolok). Bližšie informácie sú na stránke Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok


Čísla účtov, IČO a DIČ

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad – RÚ)
IČO: 42355818, DIČ: 2024003729 
ktorý vznikol v súlade so zákonom č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ďalej Regulačný úrad od 1.1.2014 používa pre platobný styk nižšie uvedené účty:


A: pre platby zo SR: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

1. administratívne úhrady z individuálnych rozhodnutí a všeobecných povolení
Číslo účtu: 7000499747/8180
IBAN SK45 8180 0000 0070 0049 9747

2. pokuty
Číslo účtu: 7000499739/8180
IBAN SK67 8180 0000 0070 0049 9739

3. kompenzačný fond – poštové služby
Číslo účtu: 7000499771/8180
IBAN SK76 8180 0000 0070 0049 9771
 

B: pre platby zo zahraničia (okrem správnych poplatkov - bod 4) platia vyššie uvedené bankové účty vo forme IBAN:

1. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka neprešla na SEPA platby použite SWIFT Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia. 

SWIFT CODE: SUBASKBX

2. Platby v cudzej mene aj v eurách, ak Vaša banka prešla na SEPA platby použite SWIFT Štátnej pokladnice, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia.

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX


účel platby: Variabilný symbol (VS): číslo rozhodnutia


Upozornenie:
Prípadné administratívne úhrady, ktoré partneri Regulačného úradu uhradia na účty Telekomunikačného úradu SR boli v priebehu roku 2014 prenášané na účty Regulačného úradu. Od 1.1.2015 sú všetky takéto úhrady vrátené platiteľovi.
Regulačný úrad nie je platiteľom DPH.

Výdavkový účet Regulačného úradu
7000499755/8180
IBAN SK23 8180 0000 0070 0049 9755

Platobná inštrukcia – SEPA úhrady
cez európsky platobný systém STEP2/via pan-European automated clearing house STEP2

Údaje potrebné pre vykonanie SEPA úhrady* v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom platobného systému STEP2 – povinné údaje** / Data needed for routing purposes for SEPA Credit Transfer to a client of the STATNA POKLADNICA – mandatory data**
Banka príjemcu/Beneficiary´s bank:
STATNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**:SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary´s account number IBAN**:SK 8180 xxxx xxxx xxxx xxxx
(v prípade potreby použite validátor IBAN / if necessary use the IBAN validator)
Názov účtu príjemcu/Beneficiary´s account name
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary´s address
Kód krajiny/Country code: SK
Účet prevodu/Remittance information

(napr. číslo faktúry, VS, KS, SS atď. / for example invoice number, VS, KS, SS etc.)

*SEPA úhrada – úhrada v mene EUR, s uvedeným správnym BIC kódom banky príjemcu, s uvedeným účtom príjemcu v správnom tvare IBAN, s inštrukciou pre poplatky SHA – platiteľ/príjemca, banka platiteľa zapojená do SEPA Credit Transfer schémy.
SEPA krajiny – členské krajiny EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré sa dobrovoľne pristúpili k SEPA
Upozornenie: SEPA úhradu po 1.2.2014 bude možné prijať na účet klienta Štátnej pokladnice len s použitím BIC: SPSRSKBAXXX