Poskytovanie podmieneného prístupu k programom cez satelit

06.05.2014, Tlačová správa

     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania (spor maďarského regulátora s UPC DTH Sàrl), upozorňuje spoločnosti, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit, že si musia plniť povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách. Rozsudok Súdneho dvora Európskej únie dal odpoveď na doteraz nejasné otázky, ku ktorým mali členské štáty EÚ rôzne stanoviská. V prípade, že bude niektorá zo spoločností porušovať zákon o elektronických komunikáciách, tak RÚ zasiahne.
     V minulosti predchodca RÚ, ktorým bol Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), riešil otázku splnenia oznamovacej povinnosti a ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o elektronických komunikáciách spoločnosťami z Luxemburska, ktoré v Slovenskej republike poskytujú podmienený prístup k balíku programov prenášaných cez satelit. Jedna z týchto spoločností poskytla stanovisko príslušného orgánu podľa svojho sídla, ktorým je Institut Luxembourgeois de Régulation (Luxemburský regulačný orgán, ďalej len „ILR“), aby sa objasnila jej právna situácia. ILR vydal stanovisko, v ktorom uviedol, že územne príslušné sú luxemburské orgány, pokiaľ ide o služby, ktoré poskytuje táto spoločnosť, a že podľa luxemburského práva služba poskytovaná touto spoločnosťou nepredstavuje elektronickú komunikačnú službu. Toto stanovisko ILR je citované aj vo vyššie spomenutom rozsudku Súdneho dvora (23). V nadväznosti na to TÚ SR v spolupráci s predkladateľom zákona na základe zákona o elektronických komunikáciách a príslušných európskych smerníc dospel k záveru, že nejde o elektronickú komunikačnú službu. TÚ SR riešil vzniknutú situáciu rokovaniami s inými štátnymi orgánmi, ktoré by mohli mať príslušné kompetencie zasiahnuť. V Maďarsku vznikol spor a maďarský vnútroštátny súd sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie s predbežnými otázkami, medzi ktorými je aj otázka či služba, ktorou poskytovateľ služby zabezpečuje za odplatu podmienený prístup k balíku programov, ktorý obsahuje služby rozhlasových a TV programov a ktorý sa prenáša cez satelit, sa má považovať za elektronickú komunikačnú službu. Súdny dvor sa obrátil na členské štáty, ktoré nemali jednotné stanovisko k položeným otázkam. Až rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 475/12 dal na položené otázky odpovede.