Poskytovať telefónnu službu má záujem už 15 spoločností

19.12.2002, Tlačová správa
V stredu 18.12. 2002 si prevzala licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete už dvanásta spoločnosť BT Slovakia, s.r.o.. BT Slovakia, s.r.o. podala žiadosť až po 30 - dňovej lehote, úrad však napriek tomu vydal aj túto licenciu ešte v decembri, t.j. v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia.

Spoločnosti BT Slovakia., s.r.o. bol pridelený CSC (Carrier Selection Code) 1050 na výber prevádzkovateľa siete...

TÚ SR dostal 10. a 12. decembra žiadosti o licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete od spoločností GlobalTel Slovakia, s.r.o. a BENTEL, s.r.o..

Úrad dostal v stredu 4. decembra trinástu žiadosť o licenciu. Spoločnosť U.S. Steel Košice, s.r.o. požiadala o licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete v lokalite Košice mesto a okolie.

Držitelia licencií budú priamou konkurenciou pre doteraz monopolného poskytovateľa telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Monopol Slovenských telekomunikácií, a.s. na poskytovanie tejto služby sa končí 31. decembra 2002. Liberalizácia je však proces, ktorý potrebuje čas. Skúsenosti z okolitých štátov hovoria, že tento čas môže trvať viac ako jeden rok. Úrad však robí všetko preto, aby tento čas bol čo najkratší, o čom svedčí činnosť pracovných skupín, ktoré zriadil úrad.

Držitelia licencií sú povinní začať poskytovať verejnú telefónnu službu prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti licencie, najskôr však 1.1.2003.

6. decembra 2002 si prevzala licenciu na poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete jedenásta spoločnosť M.B.C., s.r.o.. TÚ SR tak vydal licencie všetkým jedenástim žiadateľom, ktorí podali žiadosť v 30 - dňovej lehote, v oveľa skoršom, ako v zákonom stanovenom termíne 60 dní určenom na vydanie rozhodnutia. Vzhľadom na to, že časť žiadateľov nedodala všetky potrebné podklady a úrad ich musel vyzvať na ich doplnenie, licencie boli vydávané postupne.

4. a 5. decembra 2002 si na Telekomunikačnom úrade SR prevzali licenciu spoločnosti eTel, s.r.o., GTS Slovakia s.r.o., Energotel, a.s., ŽSR, Via PVT, a.s. a NEXTRA, s.r.o.. 2. a 3. decembra si prevzali licenciu spoločnosti Dial Telecom, a.s., ConnSpec Telekom, s.r.o., Aliatel Slovakia, s.r.o. a PosTel, a.s..

Telekomunikačný úrad SR dostal v 30 - dňovej lehote 11 žiadostí o licenciu. Po tomto termíne podali žiadosť postupne dve spoločnosti. V zmysle § 17 ods. 4 zákona o telekomunikáciách je úrad povinný rozhodnúť o udelení licencie do 60 dní odo dňa začatia konania, v osobitne zložitých prípadoch do 4 mesiacov. Doručením žiadosti sa žiadateľ stal účastníkom licenčného konania.

V Bratislave 19. decembra 2002.