Poštová licencia

     Poštová licencia je rozhodnutie regulačného úradu, ktorým sa udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

     Poštový regulačný úrad (predchodca regulačného úradu) podľa § 45 ods. 7 v spojení s § 47 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z.z. udelil Slovenskej pošte, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, s účinnosťou od 1.1.2013 do 31.12.2022 Poštovú licenciu č. 815/001/2012 zo dňa 15. augusta 2012 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku.

     Poštová licencia č. 1223/020/2002 z 27. decembra 2002 bola udelená Slovenskej pošte, š.p., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica s platnosťou do 31. decembra 2012.

Úplné znenie Poštovej licencie č. 1223/020/2002 - platná do 31.12.2012 s prílohou Požiadavky na kvalitu univerzálnej poštovej služby, platné do 31.12.2012.

Zmeny Poštovej licencie:
Úplné znenie Poštová licencia č. 589/001/2004 z 28. apríla 2004
Rozhodnutie č. 1248/001/2004 zo dňa 17. augusta 2004
Rozhodnutie č. 1486/001/2007 zo dňa 14. decembra 2007
Rozhodnutie č. 664/001/2009 zo dňa 22. mája 2009
Zmena Poštovej licencie s účinnosťou od 1.1.2015 (.pdf)
Zmena Poštovej licencie od 1.10.2016

Znenie Poštovej licencie so zapracovanými zmenami k 01.07.2017 v znení rozhodnutia č. 599/ORPS/2014 z 26.08.2014, rozhodnutia č. 579/ORPS/2016 zo 14.07.2016 a rozhodnutia č. 75/ORPS/2017-504 (.pdf)

Zmena Poštovej licencie od 01.07.2017 (.pdf)

Zmena Poštovej licencie od 1.1.2018 (.pdf)

Znenie Poštovej licencie so zapracovanými zmenami k 1.1.2018 (.pdf)