Postup pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

Podateľňa pre žiadosti o sprístupnenie informácií (Továrenská č. 7, Bratislava, okienko na prízemí) je otvorená:

Pondelok: 08,00 -11,30 hod 12,00 - 15,00 hod.
Utorok: 08,00 -11,30 hod 12,00 - 15,00 hod.
Streda: 08,00 -11,30 hod 12,00 - 16,00 hod
Štvrtok: 08,00 -11,30 hod 12,00 - 15,00 hod.
Piatok: 08,00 -11,30 hod 12,00 - 14,00 hod

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu sa vybavujú v pracovných dňoch v čase od 8:30 hod do 13:30 hod.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • ústne na: Továrenská č. 7, Bratislava, 3. poschodie, č. dv. 304,
 • telefonicky na čísle: 02/57 88 11 04
 • poštou na adresu:
  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Továrenská č. 7
  P. O. Box 40
  828 55 Bratislava 24
 • faxom na číslo faxu: 02/52 93 20 96
 • na e-mailovú adresu: info@teleoff.gov.sk
 • alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.      

     Podľa zákona zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

     Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, povinná osoba (RÚ) môže podľla zákona bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie.

     Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.  

     Informácie podľa tlačového zákona poskytuje tlačový hovorca RÚ bez zbytočného odkladu. Tel.: 02/57 88 15 52, e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk.

     Podnety na vykonanie štátneho dohľadu (kontroly) u fyzických a právnických osôb podľa zákona o elektronických komunikáciách je možné podávať na adresu RÚ, odbor štátneho dohľadu.

     Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností (voči zamestnancom úradu) a iných podaní je možné uskutočniť osobne do podateľne úradu (viď informácie vyššie) alebo písomne na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská č. 7, P.O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24. Postup a lehoty sa riadia príslušnými zákonmi. 

     Návrh a pripomienky k predkladaným materiálom je možné posielať v termíne a na adresu uvedenú v predkladanom materiáli.