Postup pri vyplňovaní žiadosti - skúšky

Na vykonanie skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti potrebujete:
1. Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti
2. Fotografie – podľa typu osvedčenia (zasiela sa spolu so žiadosťou)
3. Správny poplatok pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti - zasiela sa spolu so žiadosťou
4. Písacie potreby – priebeh skúšky nájdete v opatrení č. O-27/2011
5. Doklad totožnosti

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vydávané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
 
A všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
B obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I
C obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II
D všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
E obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
F všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
G obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu
H obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty
I osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu
J osvedčenie operátora amatérskych staníc (triedu Novice alebo Extra)
K osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby LRC
L osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby SRC

Postup pri vyplňovaní a zasielaní žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti

Postup pri vyplňovaní žiadosti
1. Vyplňte typ osvedčenia – podrobnosti o jednotlivých osvedčeniach nájdete v opatrení č. O-27/2011 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti. Druh osvedčenia uvedený v doručenej žiadosti o vydanie osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti je záväzný, nie je ho možné zmeniť!
2. Uveďte Vaše meno, priezvisko, titul
3. Uveďte Váš dátum narodenia
4. Uveďte Váš trvalý pobyt v tvare – ulica, číslo domu, PSČ a mesto
5. Uveďte kontaktnú poštovú adresu – vyplňte v prípade, že Vám má byť pozvánka na skúšky zaslaná na inú poštovú adresu ako je adresa trvalého pobytu.
6. Uveďte miesto a deň vyplnenia žiadosti
7. Uveďte Váš vlastnoručný podpis.

K žiadosti je potrebné zaslať aj prílohy!!!!

Prílohy k žiadosti:
1. Fotografia: (podľa typu osvedčenia)

• dve rovnaké fotografie rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenia A až H, K, L)
• jedna fotografia rozmerov 3 x 3,5 cm (osvedčenie J)
Neretušovaná, farebne ostrá fotografia, s rozmermi 3 x 3,5 cm na hladkom, lesklom fotografickom papieri, zobrazujúca súčasnú podobu tváre, v čelnom pohľade na svetlom, jednotnom pozadí, v občianskom odeve, bez okuliarov s tmavými sklami a bez prikrývky hlavy.

2. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku pre vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
• pre osvedčenia A, B, C, F, G, H, J – v hodnote 20 eur
• pre osvedčenia D, E, I, K, L – v hodnote 30 eur

Potvrdenie o úhrade správneho poplatku je možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom Mobilnej alebo Webovej aplikácie eKolok.
 

Zasielanie žiadostí
Prílohy na žiadosť NELEPTE.
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča do zásielky k žiadosti priložiť zoznam (čo zásielka obsahuje).
 
Vyplnenú žiadosť zasielajte na adresu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.