Postup vo veci uznávania osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií pre zariadenia amatérskej služby

r.č. 11546/OSFS/2015                                                  Bratislava 22.10.2015


     Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „Regulačný úrad“) stanovuje postup vo veci uznávania osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií pre zariadenia amatérskej služby.

     Vo veci uznávania osvedčení osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc, stanovuje Regulačný úrad tento postup:

1) rádioamatérom, ktorí v minulosti (pred 15. augustom 2007) vykonali skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a bolo im vydané vysvedčenie alebo osvedčenie operátora amatérskych staníc:
• samostatný operátor v triede A, B, C, alebo D – vydané predchodcami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Inšpektorát rádiokomunikácií, Správa rádiokomunikácií) alebo Celoslovenskou skúšobnou komisiou rádioamatérov Zväzarmu, Slovenskou ústrednou radou rádioamatérov Zväzarmu, v Slovenskej republike
• operátor OK trieda A, B, C alebo D – vydané predchodcami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Inšpektorát rádiokomunikácií, Správa rádiokomunikácií) alebo Celoslovenskou skúšobnou komisiou rádioamatérov Zväzarmu, Slovenskou ústrednou radou rádioamatérov Zväzarmu, v Slovenskej republike
• triedy A, B, C alebo D – vydané Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky

a preukážu úradu individuálne povolenia na používanie frekvencií, ktoré bolo platné v roku 2007, vydá Regulačný úrad na základe žiadosti osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E (HAREC) – platí pre držiteľov triedy operátorov A, B, C alebo triedy N (NOVICE) – platí pre držiteľov triedy D.

     O vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E (HAREC) alebo N (NOVICE) podľa bodu 1) je možné požiadať najneskôr do 31.12.2016.

     Pri postupe v súlade s bodom 1) je potrebné doručiť Regulačnému úradu žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 eura*. Regulačný úrad odporúča doručiť spolu so žiadosťou kópiu vydaného individuálneho povolenia na používanie frekvencií, ktoré bolo platné v roku 2007.

*Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa s platnosťou od 01.01.2016 zmenil správny poplatok za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 eura na správny poplatok pre vydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou v hodnote 6,50 eura.

2) rádioamatérom, ktorí v minulosti (pred 15. augustom 2007) vykonali skúšku osobitnej odbornej spôsobilosti operátorov amatérskych staníc a bolo im vydané vysvedčenie alebo osvedčenie operátora amatérskych staníc:
• samostatný operátor v triede A, B, C, alebo D – vydané predchodcami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Inšpektorát rádiokomunikácií, Správa rádiokomunikácií) alebo Celoslovenskou skúšobnou komisiou rádioamatérov Zväzarmu, Slovenskou ústrednou radou rádioamatérov Zväzarmu, v Slovenskej republike
• operátor OK trieda A, B, C alebo D – vydané predchodcami Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Inšpektorát rádiokomunikácií, Správa rádiokomunikácií) alebo Celoslovenskou skúšobnou komisiou rádioamatérov Zväzarmu, Slovenskou ústrednou radou rádioamatérov Zväzarmu, v Slovenskej republike
• triedy A, B, C alebo D – vydané Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky

a preukážu úradu kópiu horeuvedeného vydaného vysvedčenia alebo osvedčenia, vydá Regulačný úrad na základe žiadosti osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E (HAREC) – platí pre držiteľov triedy operátorov A, B, C alebo triedy N (NOVICE) – platí pre držiteľov triedy D.

     Pri postupe v súlade s bodom 2) je potrebné doručiť Regulačnému úradu žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 eura* a kópiu vydaného horeuvedeného vysvedčenia alebo osvedčenia operátora amatérskych staníc.

*Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, sa s platnosťou od 01.01.2016 zmenil správny poplatok za vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti v hodnote 9,50 eura na správny poplatok prevydanie nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou v hodnote 6,50 eura.

     Vo veci predĺženia platnosti individuálnych povolení na používanie frekvencií pre zariadenia amatérskej služby, stanovuje Regulačný úrad tento postup:
1) žiadosť o predĺženie individuálneho povolenia na používanie frekvencií, doručená Regulačnému úradu po uplynutí zákonnej lehoty o predĺženie individuálneho povolenia (t.j. menej ako 6 týždňov pred stratou platnosti individuálneho povolenia) je považovaná za žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií a je potrebné úradu preukázať osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E (HAREC) alebo N (NOVICE).

     Pri postupe v súlade s bodom 1) je potrebné doručiť Regulačnému úradu žiadosť o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií spolu s potvrdením o úhrade správneho poplatku za vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovnie rádiových zariadení v hodnote 3 eurá. K žiadosti je potrebné zaslať kópiu osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc triedy E (HAREC) alebo N (NOVICE).


Ing. Milan Mizera
riaditeľ odboru správy frekvenčného spektra