Povinnostiam výrobcov a dovozcov v EÚ sa bude venovať workshop

01.04.2004, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) informuje výrobcov a dovozcov rádiových a koncových telekomunikačných zariadení o tom, že sa 12. mája 2004 v Kodani (Copenhagen) koná workshop, na ktorom sa dozvedia o podmienkach, ktoré budú povinní dodržiavať po vstupe Slovenska do EÚ. Neznalosť podmienok môže výrobcom a dovozcom spôsobiť, že im regulátor, akým je na Slovensku TÚ SR, uloží vysokú pokutu.

Workshop v Kodani bude rozoberať výsledky kampane týkajúcej sa kontroly dodržiavania podmienok uvádzania rádiových zariadení a koncových telekomunikačných zariadení na trh v krajinách EÚ. Počas kampane, ktorá sa konala v čase medzi septembrom 2002 až októbrom 2003 v 19-tich krajinách regulátori skontrolovali 1900 rádiových a koncových telekomunikačných zariadení uvádzaných na trh.

Organizátori workshopu majú záujem aj o účasť slovenských výrobcov resp. dovozcov nakoľko po vstupe SR do EÚ budú aj slovenskí výrobcovia a dovozcovia povinní dodržiavať podmienky, ktoré pre nich vyplývajú zo Smernice Európskeho parlamentu a rady 1999/5/EC o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody. Uvedená smernica bola do právneho poriadku SR implementovaná nariadením vlády č. 443/2001 Z.z..

Podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách hrozí prevádzkovateľovi rádiového alebo koncového telekomunikačného zariadenia bez posúdenia jeho zhody s požiadavkami technických predpisov pokuta do 3 mil. Sk, ktorú ukladá TÚ SR.

Registrácia záujemcov o workshop http://www.ero.dk/workshop/workshop.aspnet
Smernicu a relevantné informácie nájdete na http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/net

Podmienky uvádzania zariadení na trh v SR

Špecifikácie regulovaných rozhraní

Nariadenie vlády č. 443/2001 Z.z.


V Bratislave 1. apríla 2004.