Pozor na dodržiavanie aukčného poriadku

28.08.2013, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje masmédiá a potenciálnych záujemcov o účasť vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie, že súčasťou výzvy je aukčný poriadok, ktorý o.i. definuje kolúzne správanie. Účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok, TÚ SR vylúči z aukcie. Ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobí zmarenie účelu alebo priebehu aukcie, banková záruka zložená účastníkom výberového konania prepadne štátu.
     Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo prostredníctvom tretieho subjektu. Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o účasti v aukcii, o predložených ponukách, o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii predkladania ponúk v aukcii. Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného poriadku a marenie účelu alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá banková záruka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie.
     Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu alebo priebehu aukcie. Za takéto konanie sa považuje najmä:
• nenahlásenie odôvodneného podozrenia na koordinované správanie iných účastníkov výberového konania úradu. V prípade, že sa toto podozrenie vyhodnotí ako neopodstatnené, bude považované za neodôvodnené zdržovanie,
• neodôvodnené zdržovanie alebo narušovanie priebehu výberového konania,
• nekalé konanie alebo zverejňovanie informácií, ktoré bráni alebo ohrozuje účasť iného subjektu vo výberovom konaní,
• porušovanie povinností a aukčných pravidiel stanovených v aukčnom poriadku a vo výzve na predloženie ponúk.
     V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá banková záruka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo priebehu aukcie.