Pozor na predvianočné podpisovanie zmlúv

12.12.2008, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) informuje verejnosť, že záujemcovia o telekomunikačné služby majú možnosť dôkladne si preštudovať a zvážiť ponuky všetkých operátorov na základe informácií nielen v reklamných kampaniach, ale aj na predajných miestach a internetových stránkach skôr, ako sa rozhodnú v predvianočnom období podpísať zmluvy s poskytovateľmi telekomunikačných služieb. Vyhnú sa tak prípadným následným problémom a komplikáciám pri odstúpení od zmlúv, ktoré sú uzavreté na dobu určitú. Neznalosť všetkých podmienok a cien vedie k zbytočným nedorozumeniam medzi užívateľmi a poskytovateľmi, ktoré vedú k reklamáciám. V prípade že reklamácia nie je uznaná, resp. užívateľ služby nie je spokojný s výsledkom reklamačného konania, tak má možnosť obrátiť sa na TÚ SR, ktorý rieši vzniknutý spor mimosúdne.

Podľa § 43 ods. 4 zákona o elektronických komunikáciách „účastník môže odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak mu podnik

a) oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,

b) neoznámil podstatnú zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred, alebo ho neinformoval najmenej jeden mesiac vopred o jeho práve odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa, kedy bol podnik podľa § 42 ods. 3 písm. e) povinný oznámiť účastníkovi podstatnú zmenu zmluvných podmienok,

c) opakovane ani po reklamácii neposkytuje verejnú službu podľa zmluvy o pripojení alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,

d) opakovane neodstráni reklamovanú závadu verejnej služby v určenom čase.“