Práce spojené s vydávaním Vestníka TÚ SR zabezpečí VÚD

19.12.2003, Tlačová správa
Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v rámci prípravy na nové kompetencie podpísal zmluvu s Výskumným ústavom dopravným, a.s. (VÚD). Úrad v zmysle zákona o elektronických komunikáciách bude vydávať Vestník, v ktorom bude zverejňovať svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a ďalšie podstatné informácie. VÚD bude podľa zmluvy v roku 2004 pre TÚ SR vydávať, spracovávať a distribuovať Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, pričom bude pružne reagovať na potrebu úradu vydať Vestník v konkrétnom termíne.

TÚ SR bude podľa nedávno schváleného zákona o elektronických komunikáciách vydávať Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Úrad v rámci prípravy na túto novú kompetenciu podpísal zmluvu s VÚD. Táto externá organizácia zabezpečí všetky redakčné, administratívne a distribučné práce spojené s vydávaním Vestníka. Záujemcovia o predplatenie sa budú môcť priamo obrátiť na VÚD. Kontakt bude od januára 2004 zverejnený aj na stránke TÚ SR.

Obsahom Vestníka budú rozhodnutia úradu, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu. Zo všeobecne záväzných právnych prepisov to budú najmä sadzobníky úhrad za čísla a frekvencie, podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach a o zriaďovaní skúšobnej komisie, podrobnosti o podmienkach prevádzkyschopnosti verejných sietí, podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia prenositeľnosti čísla, podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov, etc. Úrad vo Vestníku bude zverejňovať aj výsledky preverenia účtovnej závierky podniku, ktorý je povinný viesť oddelené účtovníctvo, v prípade prideľovania vybraných frekvencií výzvu na predloženie ponúk, číslovací plán a jeho zmeny, metódu kalkulácie nákladov, referenčnú ponuku na uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, oznámenia o uzavretí zmluvy o prepojení sietí, rozhodnutím určené relevantné trhy, určenie operátora za významný podnik, etc.

V Bratislave 19. decembra 2003.