Pracovné príležitosti

     Voľné štátnozamestnanecké miesta na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "úrad") sa obsadzujú podľa § 39 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výberové konanie vyhlasuje úrad prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.