Právna analýza existencie tiesňových volaní a čísla obecnej polície

27.01.2010, Tlačová správa

     Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vykonal na základe prísľubu, ktorý dal Združeniu náčelníkov obecných a mestských polícií, právnu analýzu existencie tiesňových volaní a čísla 159. Podľa právnej analýzy bol všeobecne záväzný právny predpis – číslovací plán z 1.2. 2007 vydaný v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách, so zákonom o integrovanom záchrannom systéme, s rozhodnutím Rady európskych spoločenstiev ako aj s príslušným uznesením vlády Slovenskej republiky. Podľa číslovacieho plánu vtedajšieho regulačného orgánu - Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z roku 1998 číslo 159 nepatrilo medzi čísla tiesňových volaní a od roku 2004 ho TÚ SR nezáväznými pravidlami zaradil len medzi odporúčané. Minimálne od roku 1998 záležalo výhradne na telekomunikačných operátoroch či volania na číslo 159 spoplatnia.
     TÚ SR pripravil na základe novely zákona o elektronických komunikáciách návrh všeobecne záväzného právneho predpisu - číslovací plán. Zákon o elektronických komunikáciách nedefinuje tiesňové volania. Čo je príjem tiesňového volania v Slovenskej republike je definované v koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2010, ktorá bola schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 8. februára 2006, t.j. po vydaní a nadobudnutí platnosti novely zákona o integrovanom záchrannom systéme. V koncepcii sa uvádza „príjem tiesňového volania v Slovenskej republike je v súčasnej dobe uskutočňovaný prostredníctvom verejnej telefónnej siete na čísla tiesňového volania 150 u Hasičského a záchranného zboru, 155 u Záchrannej zdravotnej služby, 158 u Policajného zboru a na linke tiesňového volania 112 na koordinačných strediskách.“ Číslo 159 sa tu vôbec nespomína. Návrh koncepcie predložili Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo zdravotníctva SR.
     Návrh číslovacieho plánu prešiel predpísaným medzirezortným pripomienkovým konaním a schválila ho stála pracovná komisia legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy pri Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V pripomienkovom konaní Ministerstvo vnútra SR a ani iný pripomienkujúci subjekt nevzniesli požiadavku zaradiť číslo 159 medzi tiesňové volania. Európska komisia do dnešného dňa nevzniesla námietku voči tomuto záväznému predpisu.
     V predchádzajúcom číslovacom pláne z roku 2004, ktorý nebol všeobecne záväzným právnym predpisom, boli medzi tiesňovými volaniami uvedené ako povinné čísla 112, 150, 155 a 158. Číslo 159 (obecná polícia) bolo len odporúčané, t.j. pre telekomunikačných operátorov nepovinné. V číslovacom pláne z roku 1998, ktorý vydalo Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (regulačný orgán do konca roku 2003) sa medzi tiesňovými volaniami číslo 159 nenachádzalo. Z pohľadu čísla 159 sa vydaním číslovacieho plánu v roku 2007 povinnosti pre operátorov nezmenili.

Pre ilustráciu: obecná polícia je zriadená v 6% (miest a) obcí. Zo všetkých (miest a) obcí na Slovensku len v 2% (miest a) obcí sa občania dovolajú na číslo 159, t.j. obecnej polícii, ktorá môže zasiahnuť v ich obci.